JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

600 000 kilometriä muutamassa päivässä

9.7.2023 6.00

Juttua muokattu:

7.7. 10:45
2023070710454920230709060000

Pau­li Määt­tä

Kau­ha­van Su­vi­seu­rat ovat nyt ta­ka­na­päin, ja voi­daan aloi­tel­la seu­raa­vien Su­vi­seu­ro­jen odot­te­lua.

Su­vi­seu­ra­mat­kaan liit­tyy mo­nen­lai­sia ta­pah­tu­mia ja ko­ke­muk­sia, kom­mel­luk­si­a­kin. Niin nyt­kin.

Seu­ra­mat­ka oli ol­lut jo pit­kään mie­les­sä. Val­mis­te­lu­ja­kin oli teh­ty. Asun­to­vau­nu oli sii­vot­tu. Ruo­ka- ja vaa­te­huol­to oli kun­nos­sa. Niin vain sii­nä kävi, et­tä kun vau­nua vi­ri­tel­tiin läh­tö­päi­vä­nä, huo­ma­sin, et­tei­vät kaa­su ja vesi toi­mi. Mi­ten se nyt noin? Vii­me ke­sä­nä­hän kaik­ki pe­la­si. Nos­tin jo kä­det pys­tyyn. Mi­ten tä­hän hä­tään mi­tään apua eh­tii saa­maan? Käy­dään syö­mäs­sä ja kah­vil­la seu­ra­ra­vin­to­las­sa, ja suih­ku­kin siel­lä on.

Vai­mo ei an­ta­nut pe­rik­si. Vau­nu on saa­ta­va kun­toon. Sain lap­sil­ta oh­jei­ta, ja niin pik­ku­hil­jaa tek­niik­ka­kin al­koi pe­la­ta, ai­na­kin osit­tain. En­sin he­rä­si jää­kaap­pi. Sit­ten ym­mär­sin sul­kea ve­den pois­to­ha­nan ja puh­dis­taa imu­vent­tii­lin. Ha­nas­ta al­koi tul­la hie­man vet­tä. Kaa­su­lie­den suh­teen olin jo epä­toi­voi­nen. Ra­sia tik­ku­ja ku­lui sitä sy­ty­tel­les­sä. Lo­pul­ta tur­hau­tu­nee­na tö­näi­sin koko veh­jet­tä, ja niin se al­koi pe­la­ta. Päi­vän ai­ka­na sain kiin­ni huol­to­mie­hen­kin, mut­ta hän oli­si eh­ti­nyt aut­taa vas­ta il­lal­la.

Pääs­tiin kuin pääs­tiin­kin mat­kaan. Mat­ka su­jui hy­vin. Pie­ni yl­lä­tys oli, kun mei­tä odot­ti­kin kii­to­ra­dan si­jas­ta täys­kor­kea ti­mo­tei­hei­nik­ko. Sii­tä vain roh­ke­as­ti hei­ni­kon läpi. Tors­tai­aa­mu­na tuli per­heen What­sap­piin vies­ti. Voi­si­ko joku tul­la heti ke­sä­seu­ra­ra­di­oon seu­ra­vie­raan haas­tat­te­luun? Ai­kaa 10 mi­nuut­tia. Isä­hän oli val­mis läh­te­mään. Ker­roin näis­tä läh­tö­kom­mel­luk­sis­ta haas­tat­te­lus­sa. Seu­ro­jen ai­ka­na use­am­pi hen­ki­lö tuli ker­to­maan sa­man­lai­sis­ta ti­lan­teis­ta. Mie­tin, et­tä pi­täi­si­kö mei­tä vii­me­tip­pa­lai­sia var­ten lait­taa pari viik­koa en­nen jo­hon­kin vies­ti, vaik­ka Kuu­le-so­vel­luk­seen tai jo­ten­kin muu­ten: "Nyt tes­taa heti, on­ko ka­lus­to läh­tö­kun­nos­sa."

Aat­to­päi­vä­nä ja per­jan­tai­na aa­mu­päi­väl­lä oli läm­min, el­lei jopa kuu­ma il­ma. Mel­kein kuin vii­me ke­sä­nä. Kun ma­ka­sin au­rin­koa pa­os­sa asun­to­vau­nun al­la, tai­sin mel­kein ru­koil­la. Kun­pa il­ma jääh­tyi­si. Kuu­lem­ma joku muu­kin oli toi­vo­nut saa­maa. Lap­set oli­vat sil­loin top­puu­tel­leet: "Äi­ti, elä lii­kaa toi­vo." Ja niin­hän sii­nä sit­ten kävi: pa­ris­sa tun­nis­sa hel­le hä­vi­si. Lo­pul­ta var­maan ai­ka moni toi­voi jo al­ku­päi­vien hel­tei­tä ta­kai­sin.

Per­jan­tai-il­ta­na, kun pa­lai­lim­me seu­ra­tel­tal­ta vau­nul­le, koh­ta­sim­me kes­kus­ken­täl­lä ai­van sy­käh­dyt­tä­vän näyn. Koko kent­tä oli täyt­ty­nyt las­ten­vau­nuis­ta ja rat­tais­ta. Moni oli va­rus­tau­tu­nut myös ret­ki­tuo­leil­la. Ai­van kuin oli­si ol­tu jät­ti­mäi­ses­sä olo­huo­nees­sa. Oli­si­pa joku vä­es­tö­tie­tei­li­jä sat­tu­nut pai­kal­le. Suo­men kan­sal­la on eh­kä sit­ten­kin tu­le­vai­suut­ta.

Sun­nun­tai­na pääs­tiin hom­miin­kin, kir­ja­myy­mä­lään. Sain kä­tee­ni mat­to­veit­sen ja teh­tä­vän. Avaa pah­vi­laa­ti­koi­ta, kun tar­vi­taan uu­sia kir­jo­ja, ja pura ja vie pi­noon tyh­jen­ty­neet laa­ti­kot. Oli­pa mu­ka­vaa hom­maa. Mel­ko mo­nel­le eh­din esi­tel­lä, mil­lai­sen teh­tä­vän ja työ­ka­lun olin saa­nut.

Yk­si pu­hee­nai­he seu­rois­sa oli kä­ve­ly. Joil­la­kin oli ran­tees­sa mit­ta­ri, jos­ta nä­kyi kul­je­tut as­ke­leet. Mie­tin, et­tä seu­rois­ta muo­dos­tui sa­mal­la mit­ta­va kun­toi­lu­ta­pah­tu­ma. Kä­ve­lyn sa­no­taan ole­van ih­me­lää­ke ja ter­veys­pom­mi. Kä­ve­ly vai­kut­taa lui­hin ja li­hak­siin. Se vä­hen­tää ve­ren­pai­net­ta. Kä­ve­ly aut­taa pai­non­hal­lin­nas­sa. Jos las­ke­taan, et­tä 50 000 ih­mis­tä kä­ve­li päi­väs­sä kes­ki­mää­rin kol­me ki­lo­met­riä ja ker­ro­taan luku vaik­ka nel­jäl­lä, pääs­tään 600 000 ki­lo­met­riin. Se on 15 ker­taa maa­pal­lon ym­pä­ri. Ter­veys­suo­si­tus­ten mu­kaan pi­täi­si liik­kua vä­hin­tään kak­si ker­taa vii­kos­sa puo­li tun­tia. ”Tie­teel­li­nen” poh­din­ta­ni an­taa sel­lai­sen lop­pu­tu­lok­sen, et­tä noin tu­han­nen ih­mi­sen vuo­tui­nen kun­toi­lu tuli hoi­det­tua ker­ral­la. Sil­lä on var­maan kan­san­ter­vey­del­lis­tä ja -ta­lou­del­lis­ta mer­ki­tys­tä.

Mitä sit­ten seu­ra­pu­heis­ta ja alus­tuk­sis­ta jäi mie­leen? Ju­ma­lan sana kai­kui pu­heis­sa tut­tu­na ja tur­val­li­se­na: Saam­me tur­vau­tua Raa­mat­tuun ja sen ope­tuk­siin. Ope­tus ei muu­tu, vaik­ka maa­il­ma ym­pä­ril­lä muut­tuu. Muut­tu­van ja maal­lis­tu­van ajan il­mi­öi­hin otet­tiin roh­ke­as­ti kan­taa. Mei­tä kaik­kia ke­ho­tet­tiin ole­maan valp­pai­na. Sie­lun­vi­hol­li­sel­la on tar­jol­la mitä hie­noim­pia tar­jouk­sia. Joka pu­hees­sa kut­sut­tiin Ju­ma­lan ar­mos­ta luo­pu­nei­ta tuh­laa­ja­poi­kia ja -tyt­tö­jä ta­kai­sin Isän val­ta­kun­taan. Sa­moin sel­lai­sia, jot­ka ko­ke­vat, et­tä he ovat tä­män val­ta­kun­nan ul­ko­puo­lel­la. Saim­me roh­kai­sua, et­tem­me ah­dis­tui­si eri­lais­ten uh­ka­ku­vien al­la. Mo­nes­sa pu­hees­sa ta­lou­del­lis­ten, ter­vey­del­lis­ten tai mui­den syi­den vuok­si ko­tiin jää­neet sai­vat ter­vei­siä. Muis­tet­tiin myös kau­ka­na me­rien ta­kan ole­via kuu­li­joi­ta.

Pal­jon pu­hut­tiin myös yk­si­näi­syy­des­tä. On­ko se kas­va­va tä­män ajan il­miö? Ovat­ko so­si­aa­li­set tai­tom­me ja so­pi­vat het­ket kans­sa­käy­mi­seen vä­hen­ty­neet? Kul­kee­ko tie­to esi­mer­kik­si eri­lais­ten What­sapp-ryh­mien kaut­ta, jol­loin ul­ko­puo­lel­la ole­van on nii­hin vai­kea, el­lei mah­do­ton liit­tyä? En ol­lut tel­tas­sa nä­ke­mäs­sä, pää­si­vät­kö nuor­ten il­ta­ky­läs­sä kaik­ki mu­kaan. Ke­ho­tus oli, et­tei yk­si­kään jäi­si kes­kus­te­lu­ryh­mien ul­ko­puo­lel­le. Eh­kä joku sai on­nel­li­sen ko­ke­muk­sen sii­tä, et­tä mi­nä­kin pää­sin mu­kaan po­ruk­kaan.

Ke­sän eh­do­ton ko­ho­koh­ta on nyt ta­ka­na­päin, mut­ta vie­lä on ke­sää jäl­jel­lä. On opis­to­seu­ro­ja, voi ol­la per­he­juh­lia, ja Ke­sä­seu­ra­ra­di­o­kin toi­mii vie­lä mon­ta viik­koa.

PauliMäättä
Olen tuore eläkeläinen Kempeleestä. Puoliso löytyi Helsingistä. Lapsia saimme 11. Kesäisin työllistävät puutarhat kotona ja mökillä Savossa. Luonnettani kuvannee erään kurssin loppuarvostelu: aivan liian lempeä ja lauhkea, papillinen ote. Marjastamaan pitäisi ehtiä. Lukemista olen aina harrastanut. Joskus putkahtaa kirjoitelmia eri foorumeille. Nikkarointi kiinnostaa. Erityisesti jos keksii vanhalle esineelle uusia käyttömuotoja. paulimaatta2(at)gmail.com.
PauliMäättä

Ei kait siinä

14.12.2023 6.00
PauliMäättä

Erilaisina yhdessä

9.11.2023 6.00
PauliMäättä

Arkea ja erityisiä päiviä

8.10.2023 8.00
PauliMäättä

Vesi, tuo ihmeellinen aine

5.9.2023 7.00
PauliMäättä

Telttaretki Lofooteille. Miten sitten kävi?

4.8.2023 6.30
PauliMäättä

Se on sitten kesä

6.6.2023 6.00
PauliMäättä

Kun retkitohtori hiihtojoukkueesta putosi

11.5.2023 6.00
PauliMäättä

Elämäni kirjat

11.4.2023 6.00
PauliMäättä

Sodan varjot

9.3.2023 8.00
PauliMäättä

Taitekohtia

9.2.2023 9.25
PauliMäättä

Vieläkö tämän voisi korjata?

5.1.2023 9.55
PauliMäättä

Joulun lahjat

5.12.2022 6.00
PauliMäättä

Vakka ja kansi

13.11.2022 6.00
PauliMäättä

Oppia ikä kaikki

3.10.2022 12.35
PauliMäättä

Paikkakunnan parhaaksi

4.9.2022 6.00
PauliMäättä

Suviseurat teknisenä suorituksena

7.8.2022 6.10
PauliMäättä

Karhumetsällä ja muita elämyksiä

30.6.2022 6.00
PauliMäättä

Luontosuhteita

19.6.2022 6.00
PauliMäättä

Verkossa

4.5.2022 6.00
PauliMäättä

Elämyksiä tarjolla

2.4.2022 7.00
PauliMäättä

Tässä hetkessä

4.3.2022 6.00
PauliMäättä

Miehen malli

6.2.2022 6.00
PauliMäättä

Perinteitä vaalien

5.1.2022 6.00
PauliMäättä

Kuulunko Karjalan heimoon?

6.12.2021 6.00
PauliMäättä

Muoti-ilmiöitä

14.11.2021 6.00
PauliMäättä

Tukihenkilöitä

11.10.2021 8.35
PauliMäättä

Rippikuva jäi ottamatta

3.9.2021 9.05
PauliMäättä

Hillakuume

8.8.2021 7.05
PauliMäättä

Peltoseuroissa

12.7.2021 7.05
PauliMäättä

Vuodenkiertoa

9.6.2021 7.05
PauliMäättä

Toinen todellisuus

9.5.2021 7.05
PauliMäättä

Väliinputoaja

6.4.2021 7.05
PauliMäättä

Pappuli, tuu leikkii!

27.2.2021 7.05
PauliMäättä

Kun yksi elämänvaihe päättyy

22.1.2021 7.30
23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys