JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Ai minäkö?

19.1.2023 8.00

Juttua muokattu:

19.1. 08:55
2023011908553620230119080000

Rina Palm­roth

Ot­si­kon ky­sy­mys on pyö­ri­nyt mie­les­sä­ni sii­tä läh­tien, kun sain kut­sun Päi­vä­mie­hen blo­gis­tik­si. Luu­len, et­tä kai­kil­la elä­mäs­sään uu­teen teh­tä­vään ryh­ty­neil­lä on ko­ke­mus­ta sa­mas­ta epä­var­muu­den tun­tees­ta. Uu­den edes­sä jän­nit­tää, ja aja­tuk­set läh­te­vät len­toon.

Yri­tin aluk­si ma­dal­taa omaa kyn­nys­tä poh­ti­mal­la, jos­pa kir­joit­tai­sin Päi­vä­mie­hen blo­gin si­jas­ta nuor­ten Kap­säk­ki­ju­tut-verk­ko­si­vuil­la jul­kais­ta­vaan blo­giin – ikää­kään kun ei ole vas­ta kuin pa­ri­kym­men­tä vuot­ta. Poh­din­to­ja­ni verk­ko­toi­mi­tuk­seen kir­joi­tel­les­sa kui­ten­kin lo­pul­ta tuu­ma­sin, et­tä eh­kä se on vain rik­kaus, et­tä kir­joit­ta­jat ovat eri-ikäi­siä ja eri­lai­sis­ta elä­män­ti­lan­teis­ta, niin kuin lu­ki­jat­kin ovat.

Oman epä­var­muu­den kes­kel­lä aja­tus blo­gis­tin teh­tä­väs­tä al­koi kui­ten­kin tun­tua mer­ki­tyk­sel­li­sel­tä. Kut­sus­sa Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työ­hön saa ko­kea voi­mak­kaas­ti Tai­vaan Isän huo­len­pi­toa. Eri­lai­set teh­tä­vät ja työt juur­rut­ta­vat Ju­ma­lan val­ta­kun­taan. Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työs­sä ei ole kos­kaan yk­sin, ei täs­sä blo­gis­tin­kaan teh­tä­väs­sä. Us­ko­mi­sen ilo tu­lee lä­hel­le. Mitä sil­loin tar­vit­si­si hä­täil­lä?

Ei hä­täi­lyyn ole ai­het­ta, mut­ta ih­mis­mie­li her­käs­ti harp­poo as­ke­lei­ta eteen­päin ja oman mie­len mö­röt käy kään­tä­mäs­sä stres­si­ta­so­ja kor­ke­am­mal­le. On­nek­si sil­loin voi ja­kaa oman epä­var­muu­den he­rät­tä­mät tun­teet, pe­lot ja aja­tuk­set toi­sen ih­mi­sen kans­sa. Yk­sin ei tar­vit­se jää­dä!

Blo­gis­ti­vuo­si tu­lee ole­maan var­mas­ti mie­len­kiin­toi­nen mat­ka, joka si­säl­tää pal­jon uu­den op­pi­mis­ta elä­mäs­tä ja sen kai­kis­ta vä­reis­tä. En vie­lä tar­kal­leen tie­dä, mis­tä kai­kes­ta tu­len kir­joit­ta­maan, mut­ta mie­li avoin­na ai­heet osu­vat ajal­laan koh­dil­leen. Blo­gis­tin teh­tä­vä aut­taa mi­nua elä­mään het­kes­sä ha­vain­noi­den, ih­me­tel­len ja ihas­tel­len elä­män kul­kua.

Kir­joit­ta­es­sa­ni tätä en­sim­mäis­tä blo­gia ky­sy­mys "ai mi­nä­kö?” on saa­nut uu­den sä­vyn, kii­tol­li­suu­den. Olen kii­tol­li­nen ja hä­kel­ty­nyt­kin sii­tä, et­tä saan elää tu­le­van vuo­den tä­män teh­tä­vän pa­ris­sa. Koen, et­tä Päi­vä­mie­hen blo­gin kir­joit­ta­mi­nen on myös omaa us­koa vah­vis­ta­vaa. Ai­van kuin muis­tu­tus sii­tä, mikä elä­mäs­sä on tär­kein­tä.

RinaPalmroth
Olen Porissa asusteleva opiskelijanuori. Opiskelija-arkeen saan virtaa hetkistä tärkeiden ihmisten kanssa, liikunnasta ja italian kielen opinnoista, jotka lukiossa tempasivat mukaansa. Arjen keskellä Päivämiehen tekstit ja blogit ovat itselleni aivan kuin pieniä levähdyshetkiä. Toivon, että voisin välittää tuon saman tunteen omien kirjoitusteni lukijoille. Palautetta blogiteksteistä otan mielelläni vastaan sähköpostiini rinapalmroth(at)outlook.com.
25.5.2024

Jeesus sanoo: ”Totisesti, totisesti: sillä, joka uskoo, on ikuinen elämä.” Joh. 6:47

Viikon kysymys