JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Aivan paras kanava

23.8.2023 7.00

Juttua muokattu:

22.8. 09:39
2023082209390420230823070000

Mark­ku Ka­mu­la

Yh­te­nä hei­nä­kuun päi­vä­nä tu­lim­me pie­nel­tä lo­ma­reis­sul­ta ja ru­pe­sim­me jär­jes­te­le­mään ko­din asi­oi­ta. Ke­sä­seu­ra­ra­dio soi taus­tal­la. So­vim­me, et­tä vai­mo­ni läh­tee käy­mään ruo­ka­kau­pas­sa ja toi­mit­taa muu­ta­man muun asi­an sa­mal­la, kun minä leik­kaan nur­mi­kon. Lai­toin kuu­lok­keet kor­vil­le ja Ke­sä­seu­ra­ra­di­on kuu­lu­maan ja aloi­tin työn. Kel­lo oli so­pi­vas­ti juu­ri vii­si il­ta­päi­väl­lä, ja ra­di­os­ta tuli pu­heen­vuo­ro lä­him­mäi­syy­des­tä. Sain sen ai­ka­na juu­ri ruo­hi­kon lei­kat­tua ja tu­lin si­säl­le. Häm­mäs­tyin, kun vai­mo oli­kin vie­lä ko­to­na! Sa­noi, et­tä ei ras­ki­nut läh­teä, kun niin mie­len­kiin­toi­nen pu­heen­vuo­ro oli kes­ken.

Vä­hän sa­mal­la ta­voin kävi erää­nä toi­se­na päi­vä­nä, kun olim­me asun­to­vau­nus­sa lei­rin­tä­a­lu­eel­la lä­hel­lä me­ren­ran­ta­hie­ti­koi­ta. Oli tosi tuu­li­nen il­ma, ja lap­set ha­lu­si­vat myrs­ky­aal­toi­hin ui­maan. Mut­ta ei­hän sii­tä läh­te­mi­ses­tä tul­lut­kaan mi­tään, kun tu­tun vel­jen pu­heen­vuo­ro piti en­sin kuun­nel­la ja sit­ten vie­lä pe­rään van­ha seu­ra­tal­len­ne 60-lu­vul­ta. Kuun­nel­les­sa ja ma­koil­les­sa ai­ka vie­räh­ti mu­ka­vas­ti. Ui­maan­kin kui­ten­kin ke­ret­tiin, ja jos mah­dol­lis­ta, niin tuu­li oli kuun­te­lun ai­ka­na yl­ty­nyt ja aal­lot kas­va­neet vie­lä suu­rem­mik­si. Kan­nat­ti ve­nyt­tää läh­töä!

Oli­si mie­len­kiin­tois­ta tie­tää, mi­ten mo­nin eri ta­voin Ke­sä­seu­ra­ra­dio on vai­kut­ta­nut kuun­te­li­joi­den ar­keen. Oli­ko se koko ajan pääl­lä vai va­li­koi­den? Kuun­te­li­ko joku muu­kin kuin minä sitä va­del­ma­pus­kis­sa kö­ny­tes­sä ja la­pi­o­hom­mia teh­des­sä? Jäi­kö töi­tä te­ke­mät­tä vai jou­dut­ti­ko kuun­te­le­mi­nen te­ke­mis­tä? Mi­ten­käs au­to­mat­koil­la; ha­lu­si­vat­ko per­heen pie­net ja nuo­ret kuun­nel­la?

Sil­loin, kun van­hem­pa­ni vie­lä eli­vät, heil­lä oli Ke­sä­seu­ra­ra­dio ai­na au­ki, lä­he­tyk­sen alus­ta ai­van vii­mei­seen het­keen as­ti. Se oli heil­le kuin elä­vä liit­ty­mä us­ko­vais­ten suu­reen jouk­koon, jos­ta he oli­vat jou­tu­neet raih­nai­suut­taan er­kaan­tu­maan vuo­tei­den­sa poh­jal­le. Se oli niin tär­keä, et­tä ker­ran äi­ti­ni it­ki jo muu­ta­ma päi­vä en­nen hei­nä­kuun lop­pua, et­tä mi­ten me sel­vi­äm­me, kun ke­sä­seu­ra­ra­dio lak­kaa kuu­lu­mas­ta?

Oma äi­ti oli­kin mie­les­sä­ni, kun pal­ve­lin edel­li­se­nä ke­sä­nä Su­vi­seu­rois­sa. Ajat­te­lin, et­tä siel­lä se äi­ti le­pää sän­gys­sä se­läl­lään, käsi vat­san pääl­lä ja toi­nen käsi kou­kus­sa ot­san yli vie­ty­nä. Ma­kaa pit­käl­lään ja kuun­te­lee Ke­sä­seu­ra­ra­di­o­ta tau­ko­a­mat­ta. Us­ko­en ja kuu­los­tel­len, joko tai­vaan vie­raat tu­le­vat tuo­maan ko­ti­kut­sua. Var­mas­ti hä­nen kal­tai­si­aan vuo­tee­seen si­dot­tu­ja yk­si­näi­siä on pal­jon.

Olin vii­me syk­sy­nä ti­lai­suu­des­sa, jos­sa oli muu­ta­mia kir­kol­lis­ten jär­jes­tö­jen ja he­rä­tys­liik­kei­den edus­ta­jia kes­kus­te­le­mas­sa ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta. Ker­roim­me va­paas­ti ja avoi­mes­ti us­kos­tam­me ja elä­mäs­täm­me, myös Su­vi­seu­rois­ta ja Ke­sä­seu­ra­ra­di­os­ta. Sii­tä­pä al­koi­kin oi­kea ke­hu­jen tul­va! Tai­si jo­kai­nen läs­nä­o­li­ja ker­toa kuun­te­le­van­sa Ke­sä­seu­ra­ra­di­o­ta ak­tii­vi­ses­ti. Eräs mies ker­toi, et­tä se on hä­nel­lä au­ki koko ajan, oli­pa hän sit­ten te­ke­mäs­sä polt­to­pui­ta, ka­las­ta­mas­sa tai mitä ta­han­sa muu­ta! Ke­hu­ja sai­vat niin oh­jel­mien taso kuin si­säl­tö­kin. Ai­van pa­ras ka­na­va hei­dän mie­les­tään. Olim­me kyl­lä ai­van sa­maa miel­tä!

Eräs Su­vi­seu­rois­ta jut­tu­ja kir­joit­ta­nut leh­ti­toi­mit­ta­ja ker­toi, et­tä hä­nel­tä on ky­syt­ty pal­jon Su­vi­seu­rois­ta ja van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­suu­des­ta. Tuo toi­mit­ta­ja ker­toi vas­tan­neen­sa ky­se­li­jöil­le, et­tä tul­kaa pai­kan pääl­le kuun­te­le­maan, niin saat­te ky­sy­myk­siin­ne vas­tauk­sia. Hän pai­not­ti vie­lä erik­seen ke­hot­ta­neen­sa kuun­te­le­maan ak­tii­vi­ses­ti Ke­sä­seu­ra­ra­di­o­ta – siel­tä hä­nen mu­kaan­sa sel­vi­ä­vät kaik­ki asi­at! Oli kyl­lä mu­ka­va kuul­la tuo hyvä oh­je ja vil­pi­tön ke­hu­mi­nen!

Nyt, kun ke­sä­seu­ra­ra­dio on vai­en­nut, on mu­ka­va pa­la­ta se­laa­maan ar­kis­toa ja nii­hin oh­jel­miin, joi­ta ei ke­ren­nyt kuun­nel­la lain­kaan tai jois­ta kuu­li vain hä­täi­ses­ti osan. Joi­ta­kin oh­jel­mia ku­ten Sat­tu­maa vai Ju­ma­lan joh­da­tus­ta on pi­tä­nyt kuun­nel­la muu­ta­maan­kin ker­taan. Myös ne seu­ra­pu­heet, jot­ka jäi­vät töi­den tai mui­den syi­den ta­kia kuun­te­le­mat­ta, on help­po kuun­nel­la jäl­keen­päin so­pi­va­na ajan­koh­ta­na.

Oi­ke­as­taan ai­nut huo­no puo­li Ke­sä­seu­ra­ra­di­os­sa on se, kun se kuu­luu vain kuu­kau­den. Oli­si­han se hie­noa, kun re­surs­sit riit­täi­si­vät koko kou­lu­lais­ten ke­sä­lo­man ajan kuu­lu­vaan Ke­sä­seu­ra­ra­di­oon. Edes muu­ta­maan lä­he­tys­tun­tiin päi­väs­sä. Se­hän voi­si ol­la mah­dol­lis­ta, jos riit­tä­vän moni niin ha­lu­aa ja on val­mis te­ke­mään asi­an eteen töi­tä.

MarkkuKamula
Vartuin ison perheen keskellä Pohjois-Pohjanmaalla ja olen päätynyt ison perheen isäksi Päijät-Hämeeseen. Koen kainuulaisen mentaliteetin omakseni – Nälkämaan laulu sykähdyttää aina. Vapaa-aikaani vietän mieluiten lueskellen tai mökillä ja kotipihalla puuhastellen. Kirves, lapio, talikko ja harava sopivat käsiini hyvin. Kalastusta ja metsästystä harrastan kevyesti. Toimeentuloni hankin toimitusjohtajana rakennusalalla. Voit halutessasi antaa palautetta teksteistäni osoitteeseen markku.kamula@gmail.com.
MarkkuKamula

Miten minun tulisi nyt toimia?

27.3.2024 7.00
MarkkuKamula

Purkuinfoa ja taivaan terveisiä

29.2.2024 6.00
MarkkuKamula

Tasaisen tavallinen lauantai – rakkaudella höystettynä

27.1.2024 6.00
MarkkuKamula

Hirmuisesti velkaa ja silti velaton

31.12.2023 6.00
MarkkuKamula

Mitä oli ennen kuin mitään oli?

24.11.2023 6.00
MarkkuKamula

Marraskuusta ikuiseen suveen

4.11.2023 6.00
MarkkuKamula

Mitä aika on?

12.10.2023 7.30
MarkkuKamula

Lyhyt, mutta täydellinen elämä

26.7.2023 6.00
MarkkuKamula

Maitokärryt, muriseva kuutoskone ja mönkijä – muistoja suviseuratyövuoroista

28.6.2023 6.00
MarkkuKamula

"Söin, annoin pikkusiskolleni, ja hänkin söi"

30.5.2023 6.00
MarkkuKamula

Jumala siunatkoon Suomen kansaa

29.4.2023 6.00
MarkkuKamula

Mukavat ja vähemmän mukavat kotityöt

26.3.2023 7.00
MarkkuKamula

Inflaatio ei syö armoa

3.3.2023 6.00
MarkkuKamula

Raamatulliset kädet

27.1.2023 6.00
MarkkuKamula

Kaksi tyhjätaskuista nuorta lupasi rakastaa

23.12.2022 6.00
MarkkuKamula

Odottamisia

27.11.2022 6.00
MarkkuKamula

Sielunvihollinen – kesy satuhahmo?

26.10.2022 6.00
MarkkuKamula

Uskon, toivon ja rakkauden keskellä ohut tumma raita

25.9.2022 6.15
MarkkuKamula

Mieleen piirtyi kuva leirinuotiosta

23.8.2022 7.00
MarkkuKamula

"Taivaan iloa, taivaan riemua" – Mielikuvia taivaasta

17.7.2022 7.00
MarkkuKamula

Onnellisia ja kirpaisevia muistoja Suviseuroista

10.6.2022 7.00
MarkkuKamula

Yhteiset hetket jäivät unelmiksi

8.5.2022 6.00
MarkkuKamula

Muutama lintuaiheinen kysymys Luojalle

25.4.2022 6.00
MarkkuKamula

Siitä kutsusta en uskaltanut kieltäytyä

23.3.2022 6.00
MarkkuKamula

Sanojen voima

16.2.2022 6.00
MarkkuKamula

Tosipaikan edessä

23.1.2022 7.00
24.4.2024

Vaikka ulkonainen ihmisemme murtuukin, niin sisäinen ihmisemme uudistuu päivä päivältä. 2. Kor. 4:16

Viikon kysymys