JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Älä klikkaa tätä otsikkoa, jos…

3.7.2022 6.15

Juttua muokattu:

21.6. 08:58
2022062108582920220703061500

Klik­ka­sit­ko sil­ti? Vai juu­ri sik­si?

Net­tiu­u­tis­ten ot­si­koin­ti on al­ka­nut elää omaa elä­mään­sä. Niin sa­not­tu­jen klik­ki­ot­sik­ko­jen ide­a­na on ol­la niin mie­len­kiin­toa he­rät­tä­viä, et­tä nii­tä on suo­ras­taan pak­ko kli­ka­ta. It­se jut­tu osoit­tau­tuu usein pan­nu­ka­kuk­si: ”jää­tä­vä vas­taus” on­kin ihan ta­val­li­nen kom­ment­ti ja ”vuo­si­sa­dan sää­il­miö” ta­val­lis­ta läm­pi­mäm­pi aa­mu­yö. Ju­tun lu­ke­mi­sen jäl­keen saat­taa ol­la het­ken nolo olo. Mik­si ih­mees­sä ava­sin ju­tun, vaik­ka ar­va­sin jo etu­kä­teen, et­tei se mak­sa vai­vaa?

Klik­ki­ot­si­kot is­ke­vät tai­ta­vas­ti luon­tai­seen ute­li­ai­suu­teem­me. Sil­kan ute­li­ai­suu­den he­rät­tä­mi­sen li­säk­si ot­si­koi­hin voi­daan liit­tää viit­taus jo­hon­kin mie­li­pi­tei­tä ja­ka­vaan, mo­raa­li­ses­ti kuo­hut­ta­vaan tai sek­su­aa­lis­ta mie­len­kiin­toa he­rät­tä­vään si­säl­töön. Ar­vo­la­tauk­sen si­säl­tä­vil­lä ot­si­koil­la on usein kak­si koh­de­ryh­mää: ju­tun si­säl­lön al­le­kir­joit­ta­jat ja päin­vas­tais­ta miel­tä ole­vat.

Sa­no­ma­leh­ti­ot­si­koin­nin ide­a­na on tyy­pil­li­ses­ti ol­lut pait­si he­rät­tää mie­len­kiin­to, myös tii­vis­tää ju­tun kes­kei­nen si­säl­tö. Kos­ka leh­den lu­ki­ja on jo os­ta­nut leh­den, ei leh­den tar­vit­se myy­dä si­säl­tö­ään eri­tyi­sen kiin­nos­ta­va­na kah­teen ker­taan. Ne­tis­sä asi­at ovat toi­sin. Si­vu­jen kä­vi­jä- ja klik­ki­mää­rät ovat mit­ta­ri, jon­ka pe­rus­teel­la me­nes­tys­tä ja ta­lou­del­lis­ta po­ten­ti­aa­lia ar­vi­oi­daan.

Osa jul­kai­suis­ta ei ole kos­kaan yrit­tä­nyt­kään ol­la eri­tyi­sen kor­ke­a­len­toi­sia tai yle­viä, vaan on avoi­mes­ti pe­rus­ta­nut toi­min­tan­sa yk­sin­ker­tai­ses­ti mah­dol­li­sim­man hy­vin myy­vän si­säl­lön jul­kai­se­mi­seen omal­le koh­de­ryh­mäl­leen. Ha­vain­to­je­ni mu­kaan ti­lan­tees­sa on vii­me vuo­sien ai­ka­na ta­pah­tu­nut muu­tos: myös mo­net en­nen ta­sos­taan tar­kat toi­mi­tuk­set ovat jous­ta­neet lin­jas­taan suu­rem­man suo­si­on ja pa­rem­man myyn­nin toi­vos­sa. Klik­ki­ot­si­kot ve­tä­vät klik­kauk­sia puo­leen­sa var­mem­min kuin neut­raa­lit, asi­a­si­säl­lön ja­ka­mi­seen kes­kit­ty­vät ot­si­kot, ja sik­si nii­tä teh­dään.

Sel­kei­den ja­ko­lin­jo­jen ja po­la­ri­saa­ti­on on myös huo­mat­tu pro­vo­soi­van ih­mi­siä klik­kai­le­maan, ja some-jät­tien al­go­rit­mit väi­te­tys­ti edis­tä­vät vas­tak­kai­na­set­te­lua. On­nek­si on edel­leen ole­mas­sa hy­vää­kin jour­na­lis­mia: mo­ni­puo­lis­ta, asi­oi­hin pe­reh­ty­vää, älyl­li­ses­ti re­hel­lis­tä, kun­ni­oit­ta­vaa ja to­tuut­ta koh­ti pyr­ki­vää. Hy­väs­tä jour­na­lis­mis­ta voi ja kan­nat­taa mak­saa.

Ku­lut­ta­jal­la on myös mah­dol­li­suus vai­kut­taa. Jos si­vus­to tai jul­kai­su ei mie­les­tä­si an­sait­se ol­la esil­lä, niin siel­lä ei kan­na­ta vie­rail­la. Jos jo­kin jut­tu on mie­les­tä­si ty­pe­rä ja kir­joit­ta­ja täy­sin vää­räs­sä, niin jut­tua ei kan­na­ta ja­kaa eteen­päin. Mark­ki­nat nou­dat­ta­vat yk­sin­ker­tai­sin­ta mah­dol­lis­ta ky­syn­nän ja tar­jon­nan lo­giik­kaa: si­säl­töä, jota ku­lu­te­taan, tuo­te­taan. Al­go­rit­mit ei­vät ota huo­mi­oon, on­ko jut­tua kli­kat­tu ja ja­et­tu hu­vit­tu­nee­na, mo­raa­li­ses­ti tuoh­tu­nee­na vai muu­ten vain. Mis­sä klik­kaus, siel­lä raha.

Ei siis kli­ka­ta. Ko­e­taan vuo­si­sa­dan sää­il­mi­öt ja tai­a­no­mai­set het­ket mie­luum­min to­del­li­ses­sa elä­mäs­sä.

MatiasLahti
Olen vuonna 1985 syntynyt perheenisä, lääkäri ja muusikko. Asun perheineni Jyväskylässä, entisen Korpilahden kunnan alueella Saukkolan vanhalla kansakoululla. Harrastan lukemista, kuntoliikuntaa ja luonnossa liikkumista. Olen kiinnostunut jokseenkin kaikesta; varsinkin ihmisen mieli on loputtoman ihmettelyni aihe. Palautetta ja aihe-ehdotuksia voi lähettää minulle osoitteeseen iisakki.haapsaari@gmail.com.
18.4.2024

Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Ps. 23:4

Viikon kysymys