JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Bränditietoiset diginatiivit

25.1.2022 7.00

Juttua muokattu:

25.1. 09:02
2022012509024120220125070000
Diginatiivi seuraa äidin pitämää etäpyhäkoulua.

Diginatiivi seuraa äidin pitämää etäpyhäkoulua.

Diginatiivi seuraa äidin pitämää etäpyhäkoulua.

Diginatiivi seuraa äidin pitämää etäpyhäkoulua.

Riik­ka Lin­nan­mä­ki

Luin Aa­mu­leh­des­tä (11.12.2021), et­tä ny­kyi­set vaa­teb­rän­dit al­ka­vat myy­dä vaat­tei­ta, joi­ta ei konk­reet­ti­ses­ti ole. Nämä, esi­mer­kik­si Nike-merk­ki­set, vaat­teet voi os­taa vir­tu­aa­li­se­na ja lait­taa vaik­ka­pa Ins­tag­ra­min pro­fii­li­ku­vaan it­sel­leen pääl­le. Oli­si­ko si­nus­ta mu­ka­va ko­keil­la uu­sia di­gi­vaat­tei­ta so­mes­sa?

Täs­sä di­gi­ta­li­soi­tu­vas­sa ajas­sa, ja vie­lä­pä ko­ro­na­ra­joi­tus­ten kes­kel­lä, täl­lai­set tuot­teet saat­ta­vat men­nä kau­pak­si: hy­vä­hän se oli­si, jos ker­ta­käyt­tö­muo­ti vä­he­ni­si vir­tu­aa­li­vaat­tei­den an­si­os­ta. Sil­ti olen hie­man skep­ti­nen, et­tä sen an­si­os­ta ih­mi­set käyt­täi­si­vät vaat­tei­ta pi­dem­pään ja muo­ti­kau­det kes­täi­si­vät pi­dem­pään. En­nem­min us­kon, et­tä tämä kek­sin­tö tu­lee vain ny­kyi­sen ku­lut­ta­mi­sen rin­nal­le.

Olen vii­me päi­vi­nä miet­ti­nyt, mi­ten minä it­se ja lap­se­ni sai­si­vat li­sää ko­ke­muk­sia sii­tä, et­tä kai­ken tä­män maal­li­sen kiin­nos­ta­van ja vä­lil­lä kou­kut­ta­van­kin kes­kel­lä nä­ki­sim­me py­sy­vän, ar­vok­kaan ja kiin­ni­pi­tä­mi­sen ar­voi­set asi­at. Koen, et­tä ajas­sam­me kiin­ni­ty­tään yhä enem­män ul­ko­kul­tai­siin asi­oi­hin.

Olen it­se­kin ol­lut kiin­nos­tu­nut kau­niis­ta vaat­teis­ta jo lap­ses­ta as­ti ja myön­nän naut­ti­va­ni nii­den kat­se­lus­ta myös las­tem­me pääl­lä. Os­tan kui­ten­kin suu­rim­man osan vaat­teis­ta kirp­pu­to­reil­ta, en­kä va­lit­se vaat­tei­ta brän­din pe­rus­teel­la. Toki toi­von, et­tä vaat­teet kes­täi­si­vät no­pe­as­ti pe­räs­sä kas­va­val­le pik­ku­si­sa­ruk­sel­le. Olen poh­ti­nut, kiu­sa­taan­ko lap­si­am­me, jos heil­lä ei ole kal­liit vaa­te­mer­kit käy­tös­sään. Ny­kyi­sin ol­laan ko­vin merk­ki­tie­toi­sia, ja tuol­lai­sia kiu­saa­mis­ta­ri­noi­ta­kin olen kuul­lut. Ha­lu­ai­sin opet­taa lap­si­a­ni suh­tau­tu­maan kaik­kiin ih­mi­siin sa­mal­la ta­voin vaa­te­tuk­ses­ta tai muus­ta ul­koi­ses­ta ha­bi­tuk­ses­ta riip­pu­mat­ta.

Pian kol­mi­vuo­ti­as tyt­tä­rem­me on ker­to­nut haa­vei­le­van­sa kor­va­ko­ruis­ta. Tut­tu haa­ve it­sel­le­kin: muis­tan ala­kou­lui­käi­se­nä ihail­lee­ni bar­bien kor­va­ko­ru­ja. Sain tur­val­li­ses­ti le­lun kaut­ta nii­tä sii­nä ihas­tel­la. Olen myös ai­kui­se­na, kau­neu­den pe­rään kun olen, ihas­tel­lut kor­va­ko­ru­ja. Olen kui­ten­kin huo­man­nut, mo­nen­lai­sen maal­li­sen iha­nuu­den omis­ta­ja­na, et­tä nii­den hoh­to ar­ki­päi­väis­tyy, sa­moin kuin vaat­teet­kin ku­lu­vat.

Raa­mat­tu ei kan­nus­ta ai­na­kaan lii­al­li­seen kau­nis­tau­tu­mi­seen ja ko­ris­tau­tu­mi­seen. Ym­mär­rän tuon raa­ma­tun­koh­dan ai­heel­li­sek­si: Ju­ma­lan mer­ki­tys omas­sa elä­mäs­sä voi­si him­me­tä tai ai­na­kin muut­tua. Kä­vi­si­kö niin, et­tä pyy­täi­sin siu­naus­ta vain tä­hän ai­kaan ja suo­si­o­ta ih­mis­ten kes­kuu­des­sa ja ian­kaik­ki­nen pää­mää­rä unoh­tui­si?

Kor­va­ko­ru­a­sia on it­sel­le­ni sel­kiin­ty­nyt, ja sitä on hel­pot­ta­nut myös se, et­tei mie­he­ni pidä kor­va­ko­ru­ja eri­tyi­sen hoh­dok­kai­na. Mut­ta mi­ten se­lit­tää asia lap­sel­le, lap­sen ta­soi­ses­ti? Täs­sä­kin on yk­si tär­keä op­pi, jon­ka ha­lu­ai­sin lap­sil­le­ni siir­tä­vä­ni: he ovat ar­vok­kai­ta ja saa­vat elää ar­vo­jen­sa mu­kaan, vaik­ka ih­mi­set ym­pä­ril­lä eläi­si­vät toi­sin. Tun­tuu­ko se si­nus­ta hel­pol­ta?

On­nek­si täs­sä ajas­sa ja myös di­gi­taa­li­suu­den vii­da­kos­sa nä­kyy Ju­ma­lan siu­naus: ne­tis­tä löy­tyy pal­jon us­koa ra­ken­ta­vaa si­säl­töä ja mo­niin ti­lai­suuk­siin, ku­ten ju­ma­lan­pal­ve­luk­siin, pää­see osal­lis­tu­maan vir­tu­aa­li­ses­ti. Las­ten po­lun verk­ko­si­vuil­la ja Kuu­le-so­vel­luk­ses­ta löy­tyy myös pie­nil­le lap­sil­le so­pi­vaa kat­sel­ta­vaa ja kuun­nel­ta­vaa. Seu­rat ja lau­luil­lat, ai­ka­naan myös py­hä­kou­lu ja lei­rit toi­mi­vat tur­val­li­sen ar­vo­poh­jan ja us­kon juur­rut­ta­mi­sen tu­ke­na. Koen myös tä­män blo­gin kir­joit­ta­mi­sen it­sel­le­ni siu­nauk­se­na; us­kon nä­kö­kul­mia tu­lee poh­dit­tua enem­män ar­jes­sa.

RiikkaLinnanmäki
Olen kolmikymppinen äiti, puoliso ja kirjallisuuden opiskelija. Olen lähtöisin Pohjois-Suomesta, mutta olemme asuneet jo kolme vuotta Tampereella. Minua kiinnostavat ihmissuhteet, psykologiset näkökulmat, vanhemmuus, ihmisoikeuskysymykset ja tasa-arvo. Perhe, luonto, taiteilu ja kohtuullisen terveelliset elämäntavat ovat minulle tärkeitä. Palaan ajatuksissani usein pieniltä tuntuviin hetkiin. Ne muistuttavat voimia tuoneista asioista. Toivon, että otat rohkeasti yhteyttä sähköpostiini riikkak92@hotmail.com.
19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys