JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Jot­ta muis­tai­sin ke­sän läm­mön

27.9.2021 13.30

Juttua muokattu:

27.9. 14:47
2021092714474120210927133000

Hil­jaa va­lui kesä pois,

leh­det pu­toi­li­vat,

hä­mä­rä las­keu­tui

pi­ha­maal­le.

Met­sän reu­nas­sa

kai­ku­na läh­te­vien

lin­tu­jen kut­su­huu­to.

Kurjet lähdössä muuttomatkalle

Kurjet lähdössä muuttomatkalle

Vaula Eskeli

Ku­lu­nut kesä oli Il­ma­tie­teen­lai­tok­sen mu­kaan en­nä­tyk­sel­li­sen läm­min. Nyt kesä on ta­ka­na. Syk­syn tun­tu tu­lee vas­taan pi­hal­le as­tu­es­sa, ja kir­pe­ät pak­ka­syöt kol­kut­te­le­vat jo ovel­la. Tä­nään ke­rä­sin ome­na­puus­ta vii­mei­siä pu­ner­tu­nei­ta ome­noi­ta ja toin ne si­säl­le odot­ta­maan pii­ra­kan lei­po­mis­ta.

Aa­mul­la su­mu­ver­ho peit­ti mai­se­maa ja kel­las­tu­vat leh­det pu­toi­li­vat maa­han. Luon­to val­mis­tau­tuu vä­hi­tel­len tal­vi­le­poon. Va­loi­sa ai­ka vä­he­nee, ja läm­pi­mät päi­vät ovat vaih­tu­neet vii­le­äm­piin läm­pö­ti­lan las­kies­sa. Luon­nos­sa kas­vun voi­ma heik­ke­nee, ja voim­me näh­dä kuin­ka ”ruo­ho kuih­tuu ja kuk­ka­nen la­kas­tuu” (Ps. 37:2). Ju­ma­la pi­tää näin huol­ta luon­non kier­to­ku­lus­ta. Saam­me kii­tol­li­si­na naut­tia luon­non an­ti­mis­ta ja ke­sän sa­dos­ta.

Ke­sän lo­pul­la luin ar­tik­ke­lin 4H-ker­ho­toi­min­nas­ta syk­syi­seen ajan­koh­taan liit­ty­en. Yh­te­nä työ­muo­to­na 4H pyr­kii in­nos­ta­maan nuo­ria muun mu­as­sa ke­rää­mään mar­jo­ja met­säs­tä ja an­sait­se­maan sil­lä ta­val­la omaa ra­haa.

Nuo­re­na moni maa­seu­dul­la kas­va­nut tyt­tö tai poi­ka on ol­lut mu­ka­na 4H-ker­ho­toi­min­nas­sa ja hoi­ta­nut omaa kas­vi­maa­ta. It­sel­le­ni­kin toi­min­ta tuli tu­tuk­si lä­hin­nä kas­vi­maa­ta hoi­ta­es­sa. Ker­ho­noh­jaa­jal­ta sai opas­tus­ta kas­vi­maan pe­rus­ta­mi­seen ja vil­je­lyyn. Ker­ho­toi­min­nan ydin­ta­voit­tee­na on te­ke­mäl­lä op­pi­mi­nen.

Kas­vi­maan pe­rus­ta­mi­nen ja hoi­ta­mi­nen oli käy­tän­nön­lä­heis­tä työ­tä. Ke­sän ku­lu­es­sa pää­si nä­ke­mään esi­mer­kik­si it­se kyl­vet­ty­jen pork­ka­noi­den ja pu­na­juur­ten kas­vun. Vä­lil­lä työ to­sin oli puu­dut­ta­vaa kit­ke­mis­tä, ei­kä se tun­tu­nut in­nos­ta­val­ta kuu­ma­na ke­sä­päi­vä­nä. Lop­pu­ke­sää koh­ti men­tä­es­sä sai kui­ten­kin vih­doin näh­dä työn­sä tu­lok­sia ja ko­kea kas­vun ih­meen, kuin myös sen, et­tä ai­na vil­je­ly ei on­nis­tu­nut.

Ju­ma­la pi­tää huo­len kai­kes­ta ym­pä­ril­läm­me ole­vas­ta. Hä­nen suo­je­luk­ses­saan on myös ih­mis­sy­dän­ten ra­vit­se­mi­nen ja hoi­ta­mi­nen. Saam­me näh­dä, kuin­ka Ju­ma­la aut­taa mei­tä mo­nin ta­voin, vaik­ka em­me it­se sitä ai­na huo­maa. Hän on lu­van­nut meil­le ajal­li­sen elä­män siu­nauk­sen. Läm­pi­män ke­sän jäl­keen nä­em­me, kuin­ka Ju­ma­la an­toi kas­vun, niin et­tä ih­mi­set saa­vat ruu­an pöy­tään ja kai­ken muun­kin tar­vit­se­man­sa. ”Ja hän sa­noi ope­tus­lap­sil­len­sa: ’Sen­täh­den minä sa­non teil­le: äl­kää mu­reh­ti­ko hen­ges­tän­ne, mitä söi­sit­te, äl­kää­kä ruu­mis­tan­ne, mitä pääl­len­ne pu­ki­sit­te. Sil­lä hen­ki on enem­män kuin ruo­ka, ja ruu­mis enem­män kuin vaat­teet'." (Luuk. 12:22–23.)

Ih­mi­sen teh­tä­vä on vil­jel­lä ja var­jel­la maa­ta. Vas­tuu luon­non var­je­lus­ta kuu­luu meil­le jo­kai­sel­le, et­tem­me omal­la toi­min­nal­lam­me tu­hoa luon­toa ja si­ten va­hin­goi­ta elä­män edel­ly­tyk­siä. Oma­koh­tai­nen us­ko an­taa voi­maa luot­ta­maan kaik­ki­tie­tä­vän Ju­ma­lan huo­len­pi­toon. Kii­tol­li­se­na voim­me naut­tia kai­kes­ta hy­väs­tä ja luon­non kau­neu­des­ta ym­pä­ril­läm­me.

Syksyinen metsä

Syksyinen metsä

Vaula Eskeli

Kypsät puolukat

Kypsät puolukat

Vaula Eskeli

Au­rin­ko va­lai­see kel­tai­se­na hoh­ta­vaa met­sän reu­naa. Syk­syn sato on kor­jat­tu. Juu­ri lei­vo­tun ome­na­pii­ra­kan tuok­su le­vi­ää keit­ti­öön, ja äs­ken poi­mi­tut puo­lu­kat mais­tu­vat her­kul­li­sil­ta. Pak­kaan mar­jat pus­sei­hin. Päi­vä­mää­rän li­säk­si kir­joi­tan pus­sin pääl­le mai­nin­nan läm­pi­mäs­tä ja au­rin­koi­ses­ta syys­päi­väs­tä, jot­ta muis­tai­sin ke­sän läm­mön ot­ta­es­sa­ni pus­sin tal­vel­la pa­kas­tees­ta.

VaulaEskeli
Katson elämää naisen, vaimon, sekä tukiperhe- ja sijaisvanhemman näkökulmasta. Olen saanut kokea vanhemmuuden onnenhetkiä avatessamme kotimme perhehoitoa tarvitseville lapsille. Olen syntyisin keskipohjalaisesta pienviljelijäperheestä. Asuin pitkään pääkaupunkiseudulla tehden työtä hoitoalalla. Nyt kotini ikkunoista avautuu pohjanmaalainen maisema. Pidän runoista ja seuraan vuodenaikojen vaihtelua. Rakastan puutarhanhoitoa. Minulle voi kirjoittaa osoitteeseen vaula.eskeli@gmail.com
25.10.2021

Ku­nin­kait­ten­kin edes­sä ker­ron ar­kai­le­mat­ta si­nun lii­tos­ta­si. Ps. 119:46

Viikon kysymys