JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Runot avaavat erilaisia näkökulmia

19.2.2020 6.30

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420200219063000

Vaula Eskeli

Vaula Eskeli

Ru­not ovat mo­nel­le vie­raam­pi alue kuin muu kau­no­kir­jal­li­suus. Jon­kun mie­les­tä ne ovat vai­ke­as­ti ym­mär­ret­tä­viä. Ru­not ku­vaa­vat kui­ten­kin usein ar­ki­sia, ta­val­li­sia asi­oi­ta, tii­viis­ti il­mais­tu­na.

It­se olen löy­tä­nyt ru­nou­den nuo­ruu­des­sa­ni. Ru­not ovat tuo­neet iloa, he­rät­tä­neet mo­nen­lai­sia aja­tuk­sia ja roh­kais­seet vai­keis­sa ti­lan­teis­sa.

Jos ru­not ei­vät ole tut­tu­ja, mut­ta ha­lu­aa tu­tus­tua nii­den maa­il­maan, kan­nat­taa tu­tus­tua te­ok­siin, jois­sa on use­am­man kir­joit­ta­jan ru­no­ja. Niis­tä voi he­rä­tä kiin­nos­tus tu­tus­tua laa­jem­min jon­kun kir­joit­ta­jan tuo­tan­toon.

Ru­no­ja voi kir­joit­taa it­se­kin. Se an­taa mah­dol­li­suu­den ki­teyt­tää sa­noik­si pie­niä het­kiä ja vä­läh­dyk­siä elä­män eri ti­lan­teis­ta. Ru­not toi­mi­vat mie­les­tä­ni par­hai­ten sil­loin, kun ne avaa­vat lu­ki­jal­le eri­lai­sia ais­ti­ha­vain­to­ja.

Tä­män ru­non olen kir­joit­ta­nut ai­kui­se­na, läm­pi­mien lap­suus­muis­to­jen ää­rel­lä:

Pa­laan lap­suu­den ja­lan­jäl­kiin,

kul­jen tuo­reen

kes­ki­ke­sän po­lut

pel­lon reu­nal­la

au­rin­ko läik­kyy,

si­pai­see koi­vu­jen

val­kei­ta run­ko­ja

met­sä tuok­suu,

tuu­let kan­ta­vat huu­lil­laan

lap­suu­den lem­pe­ät lau­lut

ojan reu­nal­la

savi tart­tuu jal­ka­poh­jiin,

kat­se­len muut­to­lin­tu­jen läh­töä,

ym­pä­ril­lä aa­mu­päi­vän valo kirk­kaa­na.

Ru­noil­le ovat tyy­pil­li­siä eri­lai­set kie­li­ku­vat ja il­mai­sut, jot­ka he­rät­tä­vät mie­li­ku­via ja tun­tei­ta sekä tar­jo­a­vat nä­kö­kul­mia ja ha­vain­to­ja. Ly­hyt, sel­keä runo jää hel­pos­ti mie­leen, sil­loin kun se vä­lit­tää lu­ki­jal­le aja­tuk­sen, jo­hon voi tart­tua.

Mo­net lap­suu­des­ta tu­tut las­ten­lau­lut ovat pe­räi­sin tai­ta­vien sa­noit­ta­jien ky­näs­tä. En­sim­mäi­nen tär­keä runo mo­nel­le lap­sel­le on il­ta­ru­kous, joka tuo tur­val­li­sen tun­teen nuk­ku­maan men­nes­sä.

Ru­no­ja voi­daan tul­ki­ta mo­nel­la ta­val­la, jo­kai­nen lu­ki­ja nä­kee ru­nois­sa omia mer­ki­tyk­siä ja eri­lai­sia ta­so­ja ja sä­vy­jä. Ru­not voi­vat loh­dut­taa, it­ket­tää tai nau­rat­taa.

Vir­ret ja lau­lu­jen sa­nat al­ka­vat usein soi­da mie­les­sä­ni voi­mak­kai­den tun­tei­den het­kis­sä. Mu­siik­ki ja ru­not täy­den­tä­vät toi­nen tois­taan.

Us­kon­nol­li­sen ja kris­til­li­sen ru­nou­den tun­nus­merk­ke­jä ovat sym­bo­lit ja ku­val­li­suus, joi­hin si­säl­tyy toi­vo, loh­du­tus ja luot­ta­mus Ju­ma­laan. Myös Raa­ma­tus­ta lu­ki­ja löy­tää teks­te­jä, jot­ka on pu­et­tu ru­non muo­toon. Tun­ne­tuim­pia ja lu­e­tuim­pia raa­ma­tun ru­nol­li­sis­ta teks­teis­tä ovat psal­mit, lau­lu­jen lau­lu ja va­li­tus­vir­ret.

Koen, et­tä ru­not hel­li­vät miel­tä. Työs­sä ol­les­sa­ni olen näh­nyt, mi­ten ru­not ja lau­lut ovat al­ka­neet elä­mään muis­ti­sai­rai­den­kin kes­kuu­des­sa. Ne ovat avan­neet mie­len luk­ko­ja ja ra­ken­ta­neet sil­to­ja men­nei­syy­teen.

Par­haim­mat ru­not kul­ke­vat mu­ka­na läpi koko elä­män ajan. Nii­hin ha­lu­aa pa­la­ta yhä uu­des­taan nii­den vä­lit­tä­män sa­no­man tai tun­nel­man vuok­si.

Mie­lee­ni on jää­nyt eri­tyi­ses­ti su­rua ja kai­paus­ta kä­si­tel­lyt ru­no­ko­ko­el­ma, jon­ka sain työ­ka­ve­reil­ta­ni isä­ni pois­me­non jäl­keen. Kir­jan ru­not an­toi­vat sa­no­ja kai­pauk­sen ja ikä­vän het­kiin ja loh­dut­ti­vat.

VaulaEskeli
Katson elämää naisen, vaimon, sekä tukiperhe- ja sijaisvanhemman näkökulmasta. Olen saanut kokea vanhemmuuden onnenhetkiä avatessamme kotimme perhehoitoa tarvitseville lapsille. Olen syntyisin keskipohjalaisesta pienviljelijäperheestä. Asuin pitkään pääkaupunkiseudulla tehden työtä hoitoalalla. Nyt kotini ikkunoista avautuu pohjanmaalainen maisema. Pidän runoista ja seuraan vuodenaikojen vaihtelua. Rakastan puutarhanhoitoa. Minulle voi kirjoittaa osoitteeseen vaula.eskeli@gmail.com
VaulaEskeli

Joulun valoa seimen äärellä

9.12.2022 6.00
VaulaEskeli

Odotettavissa lähipäivinä koleaa ja harmaata

19.11.2022 5.00
VaulaEskeli

Omantunnon kuunteleminen auttaa valintatilanteissa

14.10.2022 9.10
VaulaEskeli

Metsän hiljaisuus ja rauha

15.9.2022 6.00
VaulaEskeli

Päivän matka

9.8.2022 8.00
VaulaEskeli

Poikkeamisia löytötavaratoimistolla

25.6.2022 6.00
VaulaEskeli

Lasillinen maitoa ja siivu vastaleivottua pullaa

10.5.2022 9.00
VaulaEskeli

Tästä Psalmista en luovu

19.4.2022 10.00
VaulaEskeli

Vanhan taulun sanoma

15.3.2022 6.00
VaulaEskeli

Työ – ilon ja onnellisuuden lähde?

19.2.2022 7.00
VaulaEskeli

Kiitävi aika, vierähtävät vuodet

11.1.2022 6.00
VaulaEskeli

Joulun ilosanoma leviää koko maailmalle

24.12.2021 6.00
VaulaEskeli

Lapsen oikeudet kuuluvat kaikille lapsille

20.11.2021 6.00
VaulaEskeli

Vuoropuhelua totuudessa

28.10.2021 8.00
VaulaEskeli

Jotta muistaisin kesän lämmön

27.9.2021 13.30
VaulaEskeli

C-kasettisukupolven musiikkitaltiointeja

1.9.2021 7.00
VaulaEskeli

Rippijuhlia

30.7.2021 7.00
VaulaEskeli

Suviseuroissa päiväseltään

4.7.2021 7.05
VaulaEskeli

Aurinkomme ylösnousi

5.6.2021 7.05
VaulaEskeli

Viime tipassa – yhdestoista hetki

5.5.2021 8.40
VaulaEskeli

Mitä sinulle kuuluu?

8.4.2021 7.00
VaulaEskeli

Miksi kannattaa rukoilla?

8.3.2021 7.15
VaulaEskeli

”Oi katsohan lintua oksalla puun”

30.1.2021 6.15
VaulaEskeli

Joulun valo loistaa pimeän keskellä

23.12.2020 7.30
VaulaEskeli

Eikö sunnuntai ole enää lepopäivä?

21.11.2020 6.15
VaulaEskeli

Lentäen pelkojen yli

26.10.2020 6.15
VaulaEskeli

Nappikoneelta kaupunkiin

20.9.2020 7.30
VaulaEskeli

Puutarhassa voi kokea ihmeitä

18.8.2020 11.05
VaulaEskeli

Aurinko pilkottaa puiden välistä

24.7.2020 6.10
VaulaEskeli

Alkukesän vihreys kantaa huomisen toivoa

22.6.2020 6.00
VaulaEskeli

Kokemuksia tukiperhe- ja sijaisvanhemmuudesta

9.5.2020 6.15
VaulaEskeli

Kirje kummilapselle

24.4.2020 12.35
VaulaEskeli

Pyhäkoulu tukee lapsen uskoa

29.3.2020 6.20
VaulaEskeli

Postiautomatkaa ja leivoksia, muistoja lapsuudesta

12.1.2020 6.45
16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys