JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Jou­lu tun­tuu sy­dä­mes­sä jo nyt

1.12.2020 11.15

Juttua muokattu:

1.12. 11:14
2020120111141920201201111500

Minä olen jou­luih­mi­nen, sen tie­tää var­mas­ti jo­kai­nen lä­hi­pii­ris­tä­ni. Heti kun kesä tait­tuu syk­syä koh­ti, al­kaa en­sim­mäi­siä ker­to­ja tul­la jou­lu mie­leen. Usein yri­tän ai­na­kin syys­kuun al­kuun pääs­tä en­nen kuin alan kuun­te­le­maan jou­lu­lau­lu­ja. Voi mi­ten pal­jon ne an­ta­vat syk­syn pi­mei­nä il­toi­na.

Lai­toin jo mar­ras­kuus­sa täh­det ik­ku­noi­hin ja mui­ta­kin va­lo­ja tuo­maan va­loa, myös hel­pos­ti syn­kis­ty­vään mie­lee­ni. Il­tai­sin ihas­te­len va­lo­ja ja usein lai­tan vie­lä kynt­ti­löi­tä pa­la­maan.

Jou­lu­lah­ja­han­kin­to­ja olen teh­nyt kirp­pa­reil­ta ja suun­ni­tel­lut lap­sil­le jou­lu­ka­len­te­rin. Las­ten jou­lu­no­do­tus tuo pal­jon iloa tä­hän pi­me­ään vuo­de­nai­kaan, ja vä­hän hu­vit­ta­vat­kin lah­ja­toi­ve­lis­tat, jot­ka yleen­sä ovat ai­ka pit­kät.

Lap­suu­den jou­luis­ta on jää­nyt niin rak­kaa­na mie­leen aat­to­aa­mun kynt­ti­län sy­ty­tys seu­ra­kun­nan hoi­to­hau­doil­le sun­ti­oi­sä­ni mat­kas­sa. Ja jou­lu­puu­ro, joka käy­tiin jou­lu­rau­han­ju­lis­tuk­sen ai­kaan syö­mäs­sä ko­to­na. Aat­to­har­tau­des­sa käy­mi­nen oli myös pe­rin­ne.

Sau­nas­sa käy­tiin aat­toil­ta­na kynt­ti­lä­va­los­sa. Aat­toil­lan ko­ho­koh­ta tai­si ol­la jou­lu­pu­kin vie­rai­lu sil­loin lap­se­na. Jou­lu­päi­vä­nä sit­ten rau­hoi­tut­tiin jou­lun tär­keim­män sa­no­man ää­rel­le. Jou­lu­a­te­ria ka­tet­tiin kau­niis­ti ja lu­et­tiin jou­lu­e­van­ke­liu­mi. Usein lau­loim­me myös yh­des­sä jou­lu­lau­lu­ja.

Jou­lun ai­kaan kuu­lui vah­vas­ti myös per­heen kans­sa yh­des­sä ole­mi­nen.

Nyt kun on oma per­he, mie­tin usein min­kä­lai­sia pe­rin­tei­tä al­kaa luo­maan jou­luun. Näin pien­ten las­ten kans­sa se on pää­a­si­as­sa sitä jou­lu­pu­kin ja lah­jo­jen odo­tus­ta. Ha­lu­ai­sin kui­ten­kin muis­tut­taa näil­le pie­nil­le­kin, mik­si jou­lua oi­ke­as­ti juh­li­taan.

Lai­na­sim­me kir­jas­tos­ta vii­me reis­sul­la ka­san jou­lui­sia las­ten­kir­jo­ja. Siel­tä löy­tyi myös kir­ja Jee­sus-lap­ses­ta, joka muis­tut­taa tär­keim­mäs­tä. Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen jou­lu­juh­las­sa se tär­keä sa­no­ma tu­lee usein iha­nas­ti esil­le eri­lais­ten esi­tys­ten muo­dos­sa. Jos­pa jat­kai­sin myös sitä ko­toa opit­tua ta­paa, et­tä jou­lu­e­van­ke­liu­mi lu­e­taan jou­lu­a­te­ri­an ää­rel­lä. Kun­pa joka vuo­si jou­lun sa­no­ma löy­täi­si tien­sä sy­dä­miim­me.

On niin mu­ka­vaa, kun jou­lu al­kaa lä­hes­tyä.

Se tun­tuu sy­dä­mes­sä jo nyt.

MiiaKivioja
Olen 23-vuotias äiti, vaimo ja nainen. Elän lapsuuden unelmaani kotiäitinä omassa kodissani Haapavedellä. Mietiskelen paljon asioita ja pohdin elämää. Rakastan kaikkea kaunista ja itsetehtyä. Siispä tartun usein virkkuukoukkuun tai sukkapuikkoihin, kun rauhallinen hetki koittaa. Jos aikaa on enemmän, haen pihametsästä tarpeita kranssiin tai maljakkoon. Myös musiikki on minulle erittäin tärkeää.
22.9.2021

Mi­nul­le elä­mä on Kris­tus ja kuo­le­ma on voit­to. Fil. 1:21

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.