JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Kaik­ki on ilon puo­lel­la

Päivämiehen vierasblogi
Nykyiset blogit
16.3.2017 6.09

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420170316060900

Syy­sau­rin­ko pais­taa pui­den ta­kaa. Sor­mis­sa pyö­räh­te­le­vät suu­ret, pu­nai­set puo­lu­kat. Mie­tin ih­meis­sä­ni: on ta­val­li­nen ar­ki­aa­mu ja saan elää täl­lai­sen het­ken! Olem­me tä­nään ta­van­neet en­sim­mäis­tä ker­taa: minä va­paa­eh­toi­se­na ja nämä lap­set, jot­ka nyt vie­res­sä­ni kyyk­ki­vät puo­lu­koi­ta poi­mien. Luo­tam­me jo toi­siim­me. Tyy­ty­väi­si­nä nos­te­lem­me suu­ria mar­jo­ja äm­pä­riin. Mi­tään ta­voit­tei­ta poi­min­nas­sa ei ole, kaik­ki on ilon puo­lel­la.

Va­paa­eh­toi­se­na olen tu­tus­tu­nut uu­teen per­hee­seen ja eri­tyi­ses­ti sen pie­niin lap­siin. Vie­raa­seen ko­tiin me­ne­mi­nen jän­nit­ti aluk­si, sil­lä koti on jo­kai­sel­le tär­keä paik­ka, jo­hon vie­raan on as­tut­ta­va kun­ni­oit­ta­vin as­ke­lin. Puo­luk­ka­reis­sun li­säk­si olem­me ol­leet las­ten kans­sa puis­tos­sa, lu­ke­neet kir­jo­ja, ra­ken­ta­neet pa­la­pe­le­jä, lei­po­neet pul­laa ja pi­pa­rei­ta. Ei mi­tään suur­ta­lous­keit­ti­ö­tai­ki­noi­ta, vaan so­pi­van pie­niä eriä, jot­ta kaik­ki saa­vat vä­hän osal­lis­tua, mut­ta lei­po­mi­seen ei kulu lii­an pit­kää ai­kaa.

Pul­lan lei­von­nas­sa mi­nul­la oli apu­na kah­dek­san jou­tui­saa kät­tä. Yk­si se­koit­ti jau­ho­ja, toi­nen li­sä­si kar­de­mum­maa, jo­kai­nen sai lei­poa oman­lai­sen­sa pul­lan­pöt­ky­län. Kun pul­lat tu­li­vat uu­nis­ta, söim­me tyy­ty­väi­sin hau­kuin. ”On­han hy­viä pul­lia?” ky­syi­vät lap­set. ”Kyl­lä on, oli niin näp­pä­rät lei­pu­rit!”

Kun omat lap­se­ni oli­vat ihan pie­niä, oli­sin toi­vo­nut jo­ta­kin täl­lais­ta: et­tä joku tu­lee käy­mään, ja­kaa vas­tuu­ta het­ken ja tuo olon, et­tä ta­val­li­nen ar­ki­aa­mu kul­kee eteen­päin. Jos nyt voin it­se tar­jo­ta jol­le­kin sen tun­teen, teen sen mie­lel­lä­ni – muu­ta­ma tun­ti ker­ral­laan, muu­ta­man vii­kon vä­lein. Sa­mal­la olen saa­nut it­sel­le­ni pys­ty­vyy­den ko­ke­muk­sia: sel­vi­än las­ten kans­sa, ta­val­li­set ar­ki­set ilot riit­tä­vät ja yh­dis­tä­vät mei­tä. Ei tar­vit­se kek­siä mi­tään eri­tyis­tä, koh­taa­mi­nen riit­tää ja se, et­tä olem­me ih­mi­siä toi­sil­lem­me. Hy­my­huu­lin huik­kaam­me huo­me­net ovel­la ja hy­my­huu­lin huis­ku­tam­me hei­pat: näh­dään taas!

Ai­na, kun ta­paa­mi­sen jäl­keen läh­den ko­tiin, as­kel on ih­meel­li­sen ke­vyt.

Ma­ria Hy­vä­ri

Täs­sä blo­gi­teks­tis­sä ker­rot­tu va­paa­eh­tois­työ liit­tyy Lap­si­ri­kas-hank­kee­seen. Se on Ou­lun kau­pun­gin ja Raa­hen hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män alu­eel­la toi­mi­va han­ke, joka tu­kee eri­tyi­ses­ti iso­ja lap­si­per­hei­tä. Han­ket­ta hal­lin­noi ou­lu­lai­nen Au­ta Las­ta ry. Täl­lä het­kel­lä han­ke koh­taa jo 160 lap­si­per­het­tä Ou­lus­sa ja 60 lap­si­per­het­tä Raa­hen hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män alu­eel­la. Näis­sä per­heis­sä on yh­teen­sä yli 1 300 las­ta. Vaik­ka han­ke pai­not­tuu yli ne­li­lap­sis­ten per­hei­den tu­ke­mi­seen, on tu­kea an­net­tu myös pie­nem­piin per­hei­siin.

Päivämiehen Vierasblogi
Päivämiehen verkkolehden vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia lehdessämme. Lukijat voivat tarjota tekstejään julkaistavaksi vierasblogiin.
31.5.2020

Jee­sus sa­noi: "Jos te ra­kas­tat­te mi­nua, te nou­da­tat­te mi­nun käs­ky­jä­ni. Minä kään­nyn Isän puo­leen, ja hän an­taa teil­le toi­sen puo­lus­ta­jan, joka on kans­san­ne ikui­ses­ti. Tämä puo­lus­ta­ja on To­tuu­den Hen­ki." Joh. 14:15-17

Viikon kysymys