JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Karhumetsällä ja muita elämyksiä

30.6.2022 6.00

Juttua muokattu:

29.6. 10:21
2022062910212520220630060000

Pau­li Määt­tä

Vuo­sia sit­ten pää­tet­tiin läh­teä poi­kien kans­sa kar­hu­met­säl­le. Otet­tiin telt­ta mu­kaan. Asei­na oli­vat puu­pys­syt. Kä­vel­tiin sen ver­ran lä­hi­met­sään, et­tä ko­ti­ta­loa ei enää nä­ky­nyt. Telt­ta pys­tyyn ja telt­taan odot­ta­maan, mil­loin kar­hu il­mes­tyi­si. Vä­lil­lä syö­tiin eväi­tä: kaa­ka­o­ta ja voi­lei­piä. En enää muis­ta, kuin­ka kau­an odot­te­lim­me kar­hua. Jän­ni­tys oli hui­pus­saan. Oli syn­ty­nyt elä­mys, jota vie­lä­kin toi­si­naan muis­tel­laan nyt jo per­heel­lis­ten poi­kien kans­sa. Oli syn­ty­nyt elä­mys, ei­kä mak­sa­nut mi­tään.

Toi­nen elä­mys tu­lee mie­leen Hos­sas­ta. Ol­tiin viet­tä­mäs­sä siel­lä tal­vi­lo­maa. Lap­set ha­lu­si­vat men­nä laa­vul­le yök­si. Se­hän piti to­teut­taa. Kä­vin eh­kä aut­ta­mas­sa tu­len sy­tyt­tä­mi­ses­sä. Il­lal­la huo­mat­tiin, et­tä lap­sil­le täy­tyy vie­dä li­sä­va­rus­tei­ta. Otin ta­va­rat mu­kaan ja pu­keu­duin met­sän­pei­kok­si. Laa­vul­ta kuu­lui iloi­nen po­ri­na, kun lä­hes­tyin sitä hiih­tä­en hil­jaa jär­ven­jää­tä pit­kin. Kun lap­set huo­ma­si­vat jääl­tä lä­hes­ty­vän hah­mon, lan­ke­si syvä hil­jai­suus. Tai­si­vat sy­dän pamp­pail­len odot­taa mitä tu­le­man pi­tää. Kun as­tui nuo­ti­on va­lon pii­riin, kuu­lui joka puo­lel­ta hel­pot­tu­nut huu­dah­dus. Se on ISÄ. Oli syn­ty­nyt elä­mys.

Kol­mas ta­ri­na las­ten kans­sa. Olin suun­ni­tel­lut Syöt­teen erä­maa­han Pär­jän­jo­en taak­se au­ti­o­tu­paa, joka myö­hem­min ni­met­tiin Ah­ma­tu­vak­si. Vesa R ja kump­pa­nit oli­vat sitä pys­tyt­tä­neet. Pää­tin näyt­tää lap­sil­le uut­ta tu­paa. Läh­det­tiin lop­pi­ais­ret­kel­le. Huo­mat­tiin, et­tä tu­val­le me­ne­vä reit­ti oli vie­lä kes­ke­ne­räi­nen. Moot­to­ri­kel­kan jäl­kiä kui­ten­kin löy­tyi. Hel­pos­ti pääs­tiin Pär­jän­jo­el­le. Sen jäl­keen al­koi pik­ku­hil­jaa tul­la on­gel­mia. Eväs­mai­to jää­tyi re­pus­sa. Hiih­tä­jät­kin al­koi­vat vä­syä ylä­mä­en jat­ku­es­sa ja jat­ku­es­sa. Ke­ven­sin tun­nel­maa ker­to­mal­la, et­tä täs­sä koh­taa kar­hu puri eräs­tä hen­ki­löä ja­las­ta ja pa­rin ki­lo­met­rin pääs­sä on To­ras­lam­men kämp­pä. Siel­lä kum­mit­te­lee.

Lo­pul­ta huo­ma­sim­me eh­kä ole­vam­me ek­syk­sis­sä. Sil­loin ta­ju­sin, et­tä täy­tyy pa­la­ta ta­kai­sin tä­män hiih­tä­jä­jou­kon kans­sa, jos­sa osa oli al­le kou­lui­käi­siä. Jo­el­le pääs­tiin myö­tä­mä­es­sä koh­tuul­li­ses­ti, mut­ta vii­mei­nen, puo­len­tois­ta ki­lo­met­rin mit­tai­nen ylä­mä­ki au­tol­le tuot­ti tus­kaa. Kun lo­pul­ta pääs­tiin au­tol­le, siel­tä löy­tyi läm­min­tä juo­ta­vaa. Kun saim­me eväät syö­tyä, käyn­nis­tin au­ton. Ky­syin lap­sil­ta jo­tain. Ku­kaan ei vas­tan­nut. Kat­soin ym­pä­ril­le­ni ja huo­ma­sin, et­tä koko sak­ki oli nu­kah­ta­nut. Voi sa­noa, et­tä elä­mys oli syn­ty­nyt.

Toi­sen­lai­nen elä­mys syn­tyi, kun pää­sin käy­mään kan­sal­lis­puis­to­kier­rok­sel­la Yh­dys­val­lois­sa. Mai­se­mat oli­vat hui­ke­at. Men­tiin sit­ten Dis­ney­lan­diin. Sin­ne oli pys­ty­tet­ty kau­pun­ki dol­la­rei­ta sääs­tä­mät­tä. Elä­mys­kau­pun­gis­sa pää­see ta­paa­maan Aku Ank­kaa ja Roo­pea ihan elä­vi­nä. Ei­pä ih­me, et­tä ti­la­sin Aku Ank­kaa vuo­si­kau­sia. Eläk­keel­le pääs­ty­ä­ni sain kuul­la, et­tä nyt ti­laus on lo­pe­tet­ta­va. "Saat tyy­tyä van­hoi­hin nu­me­roi­hin."

Elä­myk­siä on mo­nen­lai­sia. Osa syn­tyy va­hin­gos­sa. Asi­at ei­vät me­ne­kään niin kuin on suun­ni­tel­tu. Elä­myk­siä os­te­taan. Pu­hu­taan jopa elä­mys­te­ol­li­suu­des­ta. Iso jouk­ko ih­mi­siä saa elan­ton­sa viih­dyt­tä­mäl­lä toi­sia. Oma lu­kun­sa ovat ext­re­me-la­jit. Ote­taan it­ses­tä mit­taa jopa kuo­le­man vaa­raa uh­ma­ten. Ha­lu­taan ko­kea jä­ri­syt­tä­viä tun­tei­ta.

Elä­mä il­man elä­myk­siä oli­si tyl­sää. Elä­myk­siä kan­nat­taa hank­kia tai ne tu­le­vat vas­taan va­hin­gos­sa. Eh­kä­pä koh­tuus on valt­tia täs­sä­kin asi­as­sa.

Tätä kir­joi­tet­ta­es­sa odo­te­taan elä­mys­tä vail­la ver­taa. Su­vi­seu­ro­ja. Mo­nen vuo­den tau­on jäl­keen. Etu­kä­teen on mo­nia jän­ni­tyk­sen ai­hei­ta. Kes­tää­kö au­to? Toi­mii­ko vau­nu? On­ko seu­ra­pai­kal­la kuu­ma vai kyl­mä? Sa­taa­ko? Tuu­lee­ko? Ketä mah­dol­li­ses­ti ta­paa vuo­sien­kin jäl­keen? Mo­nen­lai­sia yl­lä­tyk­siä on vuo­sien ai­ka­na ta­pah­tu­nut. Ker­ran jou­duim­me läh­te­mään kes­ken pois, kun ma­ha­tau­ti is­ki. Mat­kal­la sai­ras­tuim­me kaik­ki, kus­ki mu­kaan lu­kien. Ei aut­ta­nut muu kuin lait­taa lau­ta­nen leu­an al­le ja ajel­la ko­tiin. Elä­mys se­kin.

Su­vi­seu­rois­sa on mo­nia ko­ho­koh­tia. Ava­jai­set ovat yk­si lii­kut­ta­va het­ki, var­sin­kin jos on ol­lut jol­lain ta­paa val­mis­te­le­mas­sa seu­ro­ja. Eh­tool­lis­jo­noa pa­rem­paa jo­noa ei ole­kaan. Seu­ra­tel­tas­sa rau­hal­li­sem­pi­kin mie­li her­kis­tyy. Su­vi­seu­rat tar­jo­a­vat pal­jon elä­myk­siä, joi­ta on mu­ka­va muis­tel­la pit­kin tal­vea. Tär­kein­tä on kui­ten­kin, et­tä va­ja­vai­si­na mat­ka­lai­si­na saam­me seu­rois­sa vas­taa­not­taa täy­del­li­sen evan­ke­liu­min.

PauliMäättä
Olen tuore eläkeläinen Kempeleestä. Puoliso löytyi Helsingistä. Lapsia saimme 11. Kesäisin työllistävät puutarhat kotona ja mökillä Savossa. Luonnettani kuvannee erään kurssin loppuarvostelu: aivan liian lempeä ja lauhkea, papillinen ote. Marjastamaan pitäisi ehtiä. Lukemista olen aina harrastanut. Joskus putkahtaa kirjoitelmia eri foorumeille. Nikkarointi kiinnostaa. Erityisesti jos keksii vanhalle esineelle uusia käyttömuotoja. paulimaatta2(at)gmail.com.
PauliMäättä

Ei kait siinä

14.12.2023 6.00
PauliMäättä

Erilaisina yhdessä

9.11.2023 6.00
PauliMäättä

Arkea ja erityisiä päiviä

8.10.2023 8.00
PauliMäättä

Vesi, tuo ihmeellinen aine

5.9.2023 7.00
PauliMäättä

Telttaretki Lofooteille. Miten sitten kävi?

4.8.2023 6.30
PauliMäättä

600 000 kilometriä muutamassa päivässä

9.7.2023 6.00
PauliMäättä

Se on sitten kesä

6.6.2023 6.00
PauliMäättä

Kun retkitohtori hiihtojoukkueesta putosi

11.5.2023 6.00
PauliMäättä

Elämäni kirjat

11.4.2023 6.00
PauliMäättä

Sodan varjot

9.3.2023 8.00
PauliMäättä

Taitekohtia

9.2.2023 9.25
PauliMäättä

Vieläkö tämän voisi korjata?

5.1.2023 9.55
PauliMäättä

Joulun lahjat

5.12.2022 6.00
PauliMäättä

Vakka ja kansi

13.11.2022 6.00
PauliMäättä

Oppia ikä kaikki

3.10.2022 12.35
PauliMäättä

Paikkakunnan parhaaksi

4.9.2022 6.00
PauliMäättä

Suviseurat teknisenä suorituksena

7.8.2022 6.10
PauliMäättä

Luontosuhteita

19.6.2022 6.00
PauliMäättä

Verkossa

4.5.2022 6.00
PauliMäättä

Elämyksiä tarjolla

2.4.2022 7.00
PauliMäättä

Tässä hetkessä

4.3.2022 6.00
PauliMäättä

Miehen malli

6.2.2022 6.00
PauliMäättä

Perinteitä vaalien

5.1.2022 6.00
PauliMäättä

Kuulunko Karjalan heimoon?

6.12.2021 6.00
PauliMäättä

Muoti-ilmiöitä

14.11.2021 6.00
PauliMäättä

Tukihenkilöitä

11.10.2021 8.35
PauliMäättä

Rippikuva jäi ottamatta

3.9.2021 9.05
PauliMäättä

Hillakuume

8.8.2021 7.05
PauliMäättä

Peltoseuroissa

12.7.2021 7.05
PauliMäättä

Vuodenkiertoa

9.6.2021 7.05
PauliMäättä

Toinen todellisuus

9.5.2021 7.05
PauliMäättä

Väliinputoaja

6.4.2021 7.05
PauliMäättä

Pappuli, tuu leikkii!

27.2.2021 7.05
PauliMäättä

Kun yksi elämänvaihe päättyy

22.1.2021 7.30
23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys