JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Konserttisalin ovella

Nykyiset blogit
14.4.2024 9.00

Juttua muokattu:

8.4. 14:49
2024040814493420240414090000

Ma­ti­as Lah­ti

Yli kak­si­kym­men­tä vuot­ta sit­ten Si­be­lius-viu­lu­kil­pai­lu­jen tuo­re voit­ta­ja vie­rai­li asuin­paik­ka­ni kau­pun­gi­nor­kes­te­rin so­lis­ti­na. Suh­tee­ni kon­sert­ti­kult­tuu­riin oli ris­ti­rii­tai­nen. Olin it­se ak­tii­vi­nen mu­sii­kin har­ras­ta­ja, opis­ke­li­ja ja esit­tä­jä, mut­ta us­ko­vai­set pal­jol­ti vie­ras­ti­vat kon­sert­te­ja. Poh­din, me­nen­kö kon­sert­tiin vai en. Lo­pul­ta en men­nyt.

Tun­te­ma­ni kau­pun­gi­nor­kes­te­rin muu­si­kon piti an­taa mi­nul­le jo­ta­kin – eh­kä soi­tin ko­keil­ta­vak­si tai jo­kin muu ta­va­ra. So­vin ta­paa­mi­sen hä­nen kans­saan mu­siik­ki­kes­kuk­sel­le juu­ri en­nen kon­sert­tia. Odot­te­lin muu­sik­koa tu­le­vak­si, ja kon­sert­tiy­lei­sö vir­ta­si ohit­se­ni. Hei­dän jou­kos­saan oli eräs us­ko­vai­nen, joka ky­säi­si, olen­ko tu­los­sa kon­sert­tiin. Pu­dis­tin pää­tä­ni, hän kat­soi mi­nua ky­sy­väs­ti, ja jat­koi mat­kaa.

Jos tuos­ta het­kes­tä oli­si kuva, luu­len, et­tä il­mee­ni oli­si vi­hai­nen, pet­ty­nyt ja syyt­tä­vä. Mik­si tuo hy­vä­käs oli me­nos­sa kon­sert­tiin? Kai­ken­lai­sia us­ko­vai­sia!

Mitä enem­män ai­kaa on ku­lu­nut, sitä va­kuut­tu­neem­mak­si olen tul­lut sii­tä, mis­tä ti­lan­tees­sa oli poh­jim­mil­taan ky­sy­mys. En pys­ty­nyt sal­li­maan it­sel­le­ni kon­sert­tiin me­ne­mis­tä. Niin­pä olin sitä miel­tä, et­tei tuon toi­sen­kaan oli­si pi­tä­nyt osal­lis­tua. Oma ki­pui­lu­ni ja ah­dis­tuk­se­ni kään­tyi suo­ra­nai­sek­si ag­g­res­si­ok­si tois­ta us­ko­vais­ta kos­kaan.

Suh­tau­tu­mis­ta­pa­ni oli in­hi­mil­li­ses­ti ym­mär­ret­tä­vä, mut­ta va­li­tet­ta­vas­ti Ju­ma­lan sa­nan ja elä­väs­tä us­kos­ta avau­tu­van nä­kö­a­lan vas­tai­nen. Ta­jun­nas­ta­ni puut­tui ym­mär­rys Paa­va­lin sa­nois­ta: ”Mikä oi­keus si­nul­la on tuo­mi­ta toi­sen pal­ve­li­jaa? Oman isän­tän­sä edes­sä hän sei­soo tai kaa­tuu – vaik­ka kyl­lä hän sei­soo, sil­lä Her­ra ky­ke­nee pi­tä­mään hä­net pys­tys­sä.” (Room. 14:4.)

Oli­si­ko mi­nun kan­nat­ta­nut men­nä kon­sert­tiin? Us­ko­ak­se­ni ei, kos­ka en oli­si pys­ty­nyt te­ke­mään sitä va­pain mie­lin. Pu­hut­ta­es­sa syn­nis­tä kyse ei ai­na ole sii­tä, on­ko jo­kin asia it­ses­sään oi­kein tai vää­rin vaan sii­tä, min­kä­lai­sen mer­ki­tyk­sen sil­le an­nam­me ja mil­lä mie­lin teem­me sen, mitä teem­me. Lut­he­rin sa­noin: ”ei ole oi­kein ei­kä hyö­dyl­lis­tä teh­dä omaa­tun­to­aan vas­taan”. Sa­man asi­an te­ke­mi­nen tai jopa te­ke­mät­tä jät­tä­mi­nen saat­taa ol­la oi­kein tai vää­rin. Sy­dä­men tila rat­kai­see.

Roo­ma­lais­kir­jeen 14. luku lop­puu näin: ”Säi­ly­tä sinä oma us­ko­si Ju­ma­lan edes­sä. On­nel­li­nen se, joka ei tuo­mit­se it­se­ään sii­tä min­kä us­koo oi­ke­ak­si. Mut­ta se, joka epä­röi ja sil­ti syö, on tuo­mit­tu, kos­ka hän ei toi­mi us­kon pe­rus­teel­la. Kaik­ki, mikä ei pe­rus­tu us­koon, on syn­tiä.” (Room. 14:22–23.)

Läh­ties­sä­ni mu­siik­ki­kes­kuk­sel­ta ku­vit­te­lin, et­tä meis­tä kah­des­ta minä pois­tuin pai­kal­ta pa­rem­pa­na us­ko­vai­se­na. Us­ko­ne­lä­mä­ni ty­pis­tyi te­ke­mi­sik­si ja te­ke­mät­tä jät­tä­mi­sik­si, mikä on su­rul­lis­ta. Eh­kä si­tä­kin su­rul­li­sem­paa on, et­tä omas­sa us­kos­sa val­vo­mi­nen vaih­tui toi­sen ih­mi­sen te­ke­mis­ten vat­vo­mi­seen. Tuos­sa het­kes­sä olin kau­ka­na elä­vään us­koon kuu­lu­vas­ta va­pau­des­ta. On­nek­si se­kin puo­li on saa­nut vä­hi­tel­len vuo­sien mit­taan avau­tua.

MatiasLahti
Olen vuonna 1985 syntynyt perheenisä, lääkäri ja muusikko. Asun perheineni Jyväskylässä, entisen Korpilahden kunnan alueella Saukkolan vanhalla kansakoululla. Harrastan lukemista, kuntoliikuntaa ja luonnossa liikkumista. Olen kiinnostunut jokseenkin kaikesta; varsinkin ihmisen mieli on loputtoman ihmettelyni aihe. Palautetta ja aihe-ehdotuksia voi lähettää minulle osoitteeseen iisakki.haapsaari@gmail.com.
25.5.2024

Jeesus sanoo: ”Totisesti, totisesti: sillä, joka uskoo, on ikuinen elämä.” Joh. 6:47

Viikon kysymys