JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Kuuskymmentä hummaa nokalla

2.9.2022 6.00

Juttua muokattu:

26.8. 09:14
2022082609141520220902060000

Jou­ni Le­so­nen

Mie­het kier­si­vät he­vos­ta. Toi­nen ke­hui sitä, ja toi­nen epäi­li kuu­le­maan­sa. Myy­jä ke­hot­ti kat­so­maan he­vo­sen jal­ko­ja, huo­mi­oi­maan sen hy­vän luon­teen ja vil­kai­se­maan vie­lä ham­pai­ta­kin. Jos­kus kaup­pa on­nis­tui, toi­si­naan taas ei. Os­tet­tu he­vo­nen saat­toi ol­la lais­ka.

Kau­an sit­ten myy­tiin ja os­tet­tiin vain yh­tä he­vos­voi­maa. He­vos­kau­poil­la kul­ki myös eri teu­ras­ta­mo­jen asi­a­mie­hiä. He pyr­ki­vät löy­tä­mään he­vo­sis­ta niin pal­jon huo­les­tut­ta­via omi­nai­suuk­sia, et­tä ”se kan­nat­taa myy­dä heti.” Au­to­jen yleis­tyt­tyä he­vo­sil­la oli myös nii­tä – tai au­toa – hal­ven­ta­va yleis­ni­mi, kar­va­oop­pe­li.

Eh­kä olet näh­nyt van­ho­ja va­lo­ku­via, jois­sa met­sä- tai pel­to­töi­tä teh­dään he­vo­sil­la. So­tien jäl­keen met­sä- ja maa­ta­lou­den töis­sä oli vie­lä sa­to­ja tu­han­sia he­vo­sia. Kuu­si­kym­men­tä­lu­vul­la nii­den mää­rä jo vä­he­ni, ti­lal­le tu­li­vat au­tot. Asi­an­tun­te­vis­ta he­vos­mie­his­tä keh­key­tyi no­pe­as­ti asi­an­tun­te­via ko­ne­mie­hiä. Oli merk­ki­ta­paus, kun le­vi­si tie­to, et­tä joku ky­län mie­his­tä, yk­sin tai po­ru­kas­sa, oli os­ta­nut kuor­ma-au­ton.

Ny­kyi­siin ver­rat­tu­na tuon ajan au­tot oli­vat kää­pi­öi­tä. Ne oli­vat kak­si­ak­se­li­sia, lava oli teh­ty yleen­sä puus­ta. So­raa la­val­le sopi kol­me–nel­jä kuu­ti­o­ta. Puu­ta­va­ra kul­je­tet­tiin la­val­la poi­kit­tain. Ko­vas­ti meil­lä lap­sil­la oli kii­re ik­ku­nan ää­reen, kun sel­lai­nen kuor­ma-au­to kul­ki ta­lon nur­kal­ta.

Mie­het oli­vat li­kai­sia. Kä­det ja usein kas­vot­kin oli­vat mus­tan noen pei­tos­sa. Au­to­mies­ten vaat­teet kat­ku­si­vat pa­la­neel­ta die­se­lil­tä ja moot­to­ri­öl­jyl­tä.

Mut­ta se kau­pan­käyn­ti. Yk­si he­vos­voi­ma vaih­tui mus­taa sa­vua pus­ke­viin, voi­ma­ka­sää­ni­siin die­se­lei­hin. Ai­em­min oli kat­sot­tu kul­ku­vä­li­nei­den nilk­koi­hin ja suu­hun ja ke­hu­en su­ju­vas­ti pu­hut­tu he­vo­sis­ta. No­pe­as­ti siir­ryt­tiin pu­hu­maan yh­tä asi­an­tun­te­vas­ti he­vos­voi­mis­ta, kier­ros­lu­vuis­ta ja vään­nöis­tä. Ky­sel­tiin ko­nei­den te­hois­ta ja saa­tiin reh­vak­kai­ta vas­tauk­sia: ”kuus­kym­men­tä hum­maa pyö­rii no­kal­la”. He­vos­voi­mien mää­rä li­sään­tyi no­pe­as­ti.

Myös au­to­mer­kit käy­tiin asi­an­tun­te­vas­ti läpi, oli Vol­vo­ja, Sca­ni­oi­ta, Va­na­jia ja tie­ten­kin Jyry- ja Kon­tio-Si­su­ja. Joil­la­kin oli ”Let­ti”. ”Sa­mois­sa hin­nois­sa oli­vat, mut­ta Nat­su on au­to” (V. Lin­na, Tääl­lä poh­jan täh­den al­la, osa 3). Tie­dät­kö, mitä ovat "Let­ti" ja "Nat­su"? Let­ti on Chev­ro­le­tin kan­sa­no­mai­nen, hel­pos­ti lau­sut­ta­va nimi. Nat­su puo­les­taan on In­ter­na­ti­o­na­lin käyt­tö­ni­mi.

Muu­ta­mien vuo­sien ajo­ko­ke­muk­sen jäl­keen ko­ne­mies­ten tie­dot kart­tui­vat li­sää. Syys­kyl­mien ai­koi­hin au­toi­li­ja saat­toi ker­toa kol­le­gal­leen mus­tan öl­jyi­sel­lä sor­mel­laan ne­nä­piel­tä pyyh­käis­ten: ”Va­e­het­tiin öl­jyt ja suo­ta­tin. La­e­tet­tiin mo­pi­lin mo­ni­as­te­öl­jyä kon­nee­seen. Läh­töö kuu­lem­ma pa­rem­min ky­ly­mil­lä kään­tiin, ja ji­ä­hyt­tim­meen me la­e­tet­tiin ly­ko­lia, et­tei loki ji­ä­vy ja ha­la­kee pak­ka­sel­la.” Tur­bois­ta ei tuol­loin vie­lä tie­det­ty mi­tään, se oli vie­lä tun­te­ma­ton sana.

Seu­raa­van su­ku­pol­ven au­toi­li­jat saat­toi­vat au­toa esi­tel­les­sään li­sä­tä me­he­väs­ti – tai pei­tel­lyn vaa­ti­mat­to­mas­ti: ”Ka­hek­san lit­ran suo­ra kuu­to­nen, Rol­lins­sin kone ja Kum­mink­sin laa­tik­ko. Vä­li­kaa­sua pit­tää osa­ta kä­öt­tää.” Ja lop­pu­to­te­a­muk­se­na hi­ven yl­peyt­tä ää­nes­sä: ”Sii­nä on tur­po.”

Kuu­den­kym­me­nen vuo­den ku­lu­es­sa on au­to­jen koko, kier­ros­lu­vut ja te­hot kas­va­neet val­ta­vas­ti. Yh­tä su­ju­vas­ti mie­het edel­leen kes­kus­te­le­vat os­to- ja myyn­ti­ti­lan­teis­sa he­vos­voi­mis­ta, kier­ros­lu­vuis­ta, vaih­teis­ta ja au­to­jen hin­nois­ta. Vään­nöt ovat kui­ten­kin ny­kyi­sin New­to­nei­ta, sen ver­ran it­se ku­kin on op­pi­nut vie­rai­ta kie­liä. ”Kuus­kym­men­tä hum­maa” on kym­men­ker­tais­tu­nut, kas­va­en kuu­dek­si tai kah­dek­sak­si sa­dak­si hum­mak­si. Kah­den ak­se­lin ti­lal­la voi ny­kyi­sin ol­la 8–12 ak­se­lia ja au­toil­la pi­tuut­ta jopa 35 met­riä. Kai­kis­sa kuor­ma-au­tois­sa on tur­bo, sitä ei tar­vit­se erik­seen mai­ni­ta. Ei­kä tai­da enää kul­jet­ta­jis­ta hais­ta öl­jyn ei­kä die­se­lin kat­ku.

Ko­nei­den mää­rä on li­sään­ty­nyt vuo­si­kym­men­ten ai­ka­na hui­mas­ti. Eri­lai­sis­ta ko­neis­ta, nii­den te­hois­ta, vään­nöis­tä, kier­rok­sis­ta ja muis­ta omi­nai­suuk­sis­ta pu­hu­mi­nen oli ja tai­taa ol­la edel­leen­kin pää­a­si­as­sa ”mies­ten jut­tu”.

Jos pää­si­sit nyt kuu­lo­e­täi­syy­del­le, saat­tai­sit moot­to­ri­pyö­räi­lyä har­ras­ta­vien kes­kus­te­luis­ta kuul­la jo­tain seu­raa­vaa: ”Pyö­rä­ni on tu­hat­kuu­ti­oi­nen, se ot­taa 12 000 kier­ros­ta mi­nuu­tis­sa, kiih­tyy nol­las­ta sa­ta­seen kol­mes­sa se­kun­nis­sa ja syö sa­ta­sel­la vii­si lit­raa ysi­ka­sia. Mil­lai­nen pyö­rä si­nul­la on, pal­jon­ko sii­nä on kuu­ti­oi­ta, oli­ko kal­lis?”

Ny­kyi­sin ko­neis­ta voi kes­kus­tel­la pi­tem­pään, eh­kä asi­an­tun­te­mus­kin on li­sään­ty­nyt. Mo­nil­la ta­louk­sil­la on käy­tös­sä iso­ja ja pie­niä au­to­ja, mön­ki­jöi­tä, moot­to­ri­kelk­ko­ja, moot­to­ri­pyö­riä, mo­po­ja, ruo­hon­leik­ku­rei­ta, moot­to­ri­sa­ho­ja, moot­to­ri­ve­nei­tä, trim­me­rei­tä ja ve­sis­koot­te­rei­ta. Ja on­han ko­neis­ta kes­kus­te­lui­hin saa­tu mu­kaan ai­van uu­sia kä­sit­tei­tä. Polt­to­moot­to­rei­den rin­nal­la kes­kus­tel­laan su­ju­vas­ti ja asi­an­tun­te­vas­ti ai­van uu­sis­ta asi­ois­ta. ”Kuus­kym­men­tä hum­maa no­kal­la” on saa­nut rin­nal­leen uu­den­lai­sia ky­sy­myk­siä: ”Kuin­ka pal­jon au­tos­sa­si on ki­lo­wat­te­ja? Kuin­ka pit­käl­le sil­lä pää­see yh­del­lä la­tauk­sel­la? Pal­jon­ko se ku­lut­taa eu­rois­sa sa­ta­sel­la? Leik­kaat­ko sinä vie­lä it­se ruo­hon vai on­ko teil­lä­kin jo ro­bot­ti?”

JouniLesonen
Olen Savossa syntynyt, mutta tunnen nykyisin itseni kainuulaiseksi jylhien järvien ja korpien mieheksi. Olen ollut reilu 42 vuotta ambulanssissa töissä ensihoitajana. Meillä on luonto lähellä ja minä lähellä luontoa. On huiman upeaa nousta kesäisenä yönä samaan aikaan auringon kanssa ja mennä järvelle. Voisin kertoa suurista kaloista, joita olen Oulujärveltä saanut. Myös Raamatusta löytyy elämänmakuisia tekstejä, joita voin siteerata aivan arkisiinkin kertomuksiin.
JouniLesonen

Kolmekymmentäkuusi pylvästä takana

1.12.2023 6.00
JouniLesonen

"Tehkää kehtoja"

2.11.2023 6.00
JouniLesonen

"Salassa pidettävä"

10.10.2023 8.00
JouniLesonen

Hyvä todistus

2.9.2023 6.15
JouniLesonen

Sinulle saa huutaa

2.8.2023 14.15
JouniLesonen

Kiven aika

2.7.2023 6.00
JouniLesonen

Neljäs pyyntö

1.6.2023 6.00
JouniLesonen

Jalon kirjoittajan kynä

1.5.2023 6.00
JouniLesonen

Tässäkö se oli?

8.4.2023 6.00
JouniLesonen

"Jerusalem, jos sinut unohdan"

5.3.2023 6.00
JouniLesonen

Onko paha paikka?

6.2.2023 6.00
JouniLesonen

Mihin olet matkalla?

7.1.2023 7.00
JouniLesonen

Yhteinen kieli

1.12.2022 6.00
JouniLesonen

Koulutiellä

3.11.2022 13.19
JouniLesonen

Tie

5.10.2022 6.15
JouniLesonen

Hehkuva kukka ja koukkusormi

1.8.2022 7.00
JouniLesonen

Kun minä olin nuori

9.7.2022 6.00
JouniLesonen

Joka uniinsa uskoo

12.6.2022 6.15
JouniLesonen

Säästetään aikaa

6.5.2022 6.00
JouniLesonen

Täydellistä

16.4.2022 6.00
JouniLesonen

”Tähän päättyi kesä”

11.3.2022 6.00
JouniLesonen

Matkan kauneus

10.2.2022 6.00
JouniLesonen

Pitkä on matka

2.1.2022 7.30
JouniLesonen

Pois juoksee aika

4.12.2021 6.00
JouniLesonen

Elämänlanka ja karpalonkukka

23.10.2021 6.15
JouniLesonen

Mitähän tällä tehdään?

29.9.2021 8.00
JouniLesonen

Älä vastaa outoon numeroon

24.8.2021 7.00
JouniLesonen

Viaton kiisken poikanen

3.8.2021 7.00
JouniLesonen

Elämää pitempi tarina

2.7.2021 7.05
JouniLesonen

Varjoja ja valoa auringon alla

3.6.2021 7.00
JouniLesonen

Särkyvää

3.5.2021 7.05
JouniLesonen

Ja tintti lauloi

1.4.2021 7.05
JouniLesonen

Voimaannuttavia muistoja

4.3.2021 7.05
JouniLesonen

Romanttinen korpivaellus

28.1.2021 7.00
JouniLesonen

Varpuluuta

2.1.2021 6.05
23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys