JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Lä­him­mäi­sen­rak­kaut­ta Gam­bi­as­sa

Lähetystyössä
Nykyiset blogit
18.5.2019 6.20

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420190518062000

Olin maa­lis­kuun lo­pul­la en­sim­mäi­sel­lä lä­he­tys­mat­kal­la­ni Af­ri­kas­sa yh­des­sä Sa­mu­li Rie­kin kans­sa. Sa­mu­lil­le mat­ka oli jo kym­me­nes. Mat­kal­la pi­dim­me seu­ro­ja pää­kau­pun­ki Ban­ju­lin ete­lä­puo­li­sel­la alu­eel­la pie­nis­sä kau­pun­geis­sa ja ky­lis­sä, etu­pääs­sä per­heis­sä. Gam­bi­an vi­ral­li­nen kie­li on eng­lan­ti, jo­ten se oli myös ”seu­ra­kie­lem­me”. Jos­kus pu­hei­ta on kään­net­tiin myös rans­kak­si, jos seu­ra­vä­en jou­kos­sa oli Se­ne­ga­lis­ta ja Gui­ne­as­ta muut­ta­nei­ta ja toi­si­naan myös pai­kal­li­sil­le wo­lo­fin ja man­din­kan kie­lil­le. Seu­rat oli­vat joka pai­kas­sa odo­tet­tu ta­pah­tu­ma.

Yh­te­nä päi­vä­nä ajoim­me Jan­jan­bu­re­hiin, joka si­jait­see Gam­bia-joen saa­rel­la n. 350 km ran­ni­kol­ta. Au­ton ik­ku­nas­ta nä­kyi kui­van kau­den mu­kais­ta mai­se­maa, sa­vi­ma­ja­ky­liä ja api­nan­lei­pä­pui­ta. Suu­rem­pien ky­lien ra­joil­la oli po­lii­sin tai ar­mei­jan tar­kas­tus­pis­tei­tä. Mus­li­mi­taus­tai­nen kul­jet­ta­jam­me ha­lu­si käyt­tää mei­tä pai­kal­li­ses­sa UNES­CO:n maa­il­man­pe­rin­tö­koh­tees­sa, joka pys­ty­tet­tyi­ne ki­vi­paa­si­neen muis­tut­ti Bri­tan­ni­an Sto­ne­hen­geä. Paik­kaan liit­tyi pal­jon täh­ti­tie­det­tä ja tai­kaus­koa. Jan­jan­bu­re­his­sa on yk­si us­ko­vai­nen per­he, joka odot­taa seu­ro­ja. Niin­pä täl­lä­kin mat­kal­la jär­jes­tyi mah­dol­li­suus vie­dä tai­vaan ter­vei­siä ja us­kon roh­kai­sua tuon­ne syr­jäi­seen paik­kaan Af­ri­kan man­te­reel­la. Noi­den il­ta­seu­ro­jen al­ka­es­sa kuu­den ai­kaan läm­pö­ti­la oli vie­lä n. 40 as­tet­ta, vaik­ka au­rin­ko oli pian jo las­ke­mas­sa. Sa­mu­li pu­hui vii­ni­puu­ver­tauk­ses­ta ja huo­ma­sin pian, et­tä tulk­kaa­mi­nen tuos­sa läm­pö­ti­las­sa oli haas­teel­lis­ta - ai­van pääs­sä hu­mi­si. Per­heen ai­kui­nen ty­tär Musa sen si­jaan kään­si pu­het­ta su­ju­vas­ti man­din­kak­si. Ju­ma­lan Sana ruok­ki mei­tä kaik­kia.

Pa­luu­mat­kal­la At­lan­tin ran­ni­kol­le huo­ma­sim­me jon­kin mat­kaa ajet­tu­am­me, et­tä tien oi­ke­as­sa reu­nas­sa ma­ka­si nuo­ri tyt­tö liik­ku­mat­ta. Mei­tä edel­lä aja­vat ei­vät py­säh­ty­neet ja myös oma kul­jet­ta­jam­me ajoi en­sin pai­kan ohi. Sa­mu­li sa­noi heti, et­tä em­me­hän voi jät­tää tyt­töä tuo­hon - aa­mu­päi­vän läm­pö­ti­la oli var­maan jo yli 30 as­tees­sa. Niin­pä Pa­je­rom­me teki u-kään­nök­sen ja pa­la­sim­me ty­tön koh­dal­le. Sa­mu­li, minä ja op­paam­me Ala­gie me­nim­me ty­tön luo, joka oli sel­väs­ti pyör­ty­nyt. Va­lu­tim­me juo­ma­pul­los­ta rai­kas­ta vet­tä hä­nen pää­hän­sä ja kä­si­var­sil­leen pit­kän ai­kaa, en­nen kuin hän lii­kah­ti. Vii­mein saa­toim­me aut­taa hä­net pys­tyyn ja pian hän saat­toi sa­noa muu­ta­man sa­nan Ala­gien kans­sa. Il­me­ni, et­tä hän oli kä­vel­lyt ko­dis­taan muu­ta­man ki­lo­met­rin pääs­tä ja koh­ta näim­me, et­tä kau­kaa lä­hes­tyi hi­taas­ti aa­sin ve­tä­mät rat­taat, jos­sa oli ih­mi­siä. Tyt­tö ker­toi, et­tä tu­li­jat ovat hä­nen su­ku­lai­si­aan. Tyt­tö toi­pui niin, et­tä hän saat­toi nous­ta rat­tai­den kyy­tiin. Mie­lel­lään hän ot­ti an­ta­mam­me ve­si­pul­lon.

Mie­tim­me, kuin­ka ih­mi­set saat­toi­vat ol­la tuol­lai­sia, et­tä ei­vät py­säh­dy aut­ta­maan ih­mis­tä, joka voi ol­la hen­gen­vaa­ras­sa - ei ole edes ajal­lis­ta lä­him­mäi­sen­rak­kaut­ta toi­seen ih­mi­seen. Mie­leen tuli Jee­suk­sen ver­taus lau­pi­aas­ta sa­ma­ri­a­lai­ses­ta, jos­sa mo­net kul­ki­vat ohi vas­taa­vas­sa ti­lan­tees­sa.

Vas­ta lau­pi­as sa­ma­ri­a­lai­nen py­säh­tyi aut­ta­maan ja saat­toi ma­ja­ta­loon. Jat­koim­me mat­kaam­me hy­vil­lä mie­lin, et­tä saa­toim­me aut­taa tuo­ta nuor­ta tyt­töä. Mie­les­sä­ni kävi myös pyyn­tö, et­tä tuo tyt­tö voi­si jos­kus koh­da­ta hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti lau­pi­aan sa­ma­ri­a­lai­sen, Jee­suk­sen, ja löy­tää hä­nen val­ta­kun­tan­sa tuol­la Gam­bi­as­sa. Mo­net siel­lä ovat jo teh­neet täl­lai­sen löy­dön ja ovat sii­tä iloi­sia ja on­nel­li­sia.

Rai­mo Haa­pa­lah­ti

Lähetystyössä
SRK tekee lähetystyötä kotimaassa ja ulkomailla. Työ sisältää lähetysmatkoja, paikallisen toiminnan tukemista sekä humanitaarista avustustoimintaa lähetystyön kohdemaissa. Tässä blogissa muun muassa puhujat, tulkit ja seuravieraat kertovat kokemuksiaan lähetystyöstä.Voit antaa palautetta tai kertoa toiveita tähän blogiin liittyen osoitteeseen lahetystyo@srk.fi. Kuva: Kalevi Niemikorpi
4.8.2020

Kar­me­lin­vuo­rel­la Elia kään­tyi kan­san puo­leen ja sa­noi: "Kuin­ka kau­an te hor­jut­te puo­lel­ta toi­sel­le? Jos Her­ra on Ju­ma­la, seu­rat­kaa hän­tä, jos taas Baal, seu­rat­kaa sit­ten hän­tä!" 1 Kun. 18:21

Viikon kysymys