JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Mihin olet matkalla?

7.1.2023 7.00

Juttua muokattu:

4.1. 13:33
2023010413335220230107070000

Jou­ni Le­so­nen

Olet­ko aja­tel­lut mitä si­nul­ta ky­sy­tään tai ky­syt it­se en­sim­mäi­se­nä ta­va­tes­sa­si tut­ta­vi­a­si? “Mi­hin olet mat­kal­la tai me­nos­sa?” tai­taa ol­la yk­si ta­val­li­sim­pia ky­sy­myk­siä, joil­la aloi­tam­me kes­kus­te­lun. Kuul­tu­am­me vas­tauk­sen kes­kus­te­lu jat­kuu. On­ko vas­tauk­se­si lä­hin mat­kal­la­si ole­va ta­voi­te? Yleen­sä on. Eh­kä ker­rot ole­va­si mat­kal­la kaup­paan tai siel­tä ko­tiin, ha­ke­maan lap­sia päi­vä­hoi­dos­ta, ret­kel­le, met­säl­le, ka­las­ta­maan, ul­koi­le­maan. Vas­tauk­sia on lo­pu­ton mää­rä. Lä­hin pää­mää­rä­si on kui­ten­kin pian ta­voi­tet­ta­vis­sa, ja näin on usein myös kes­kus­te­lu­kump­pa­nil­la­si.

Har­voin tai­dam­me miet­tiä ja ker­toa jos­tain kau­em­pa­na ole­vas­ta pää­mää­räs­tä. Se­hän voi ol­la viik­ko­jen, kuu­kau­sien, vuo­sien tai jopa vuo­si­kym­men­ten pääs­sä. Mikä on kau­kai­sin pää­mää­rä­si, jo­hon olet mat­kal­la? Aloi­tat­ko kos­kaan kes­kus­te­lua sii­tä?

Nuo­re­na pää­mää­rä voi ol­la opis­ke­lun päät­ty­mi­nen ja sen jäl­keen toi­veis­sa siir­ty­mi­nen työ­e­lä­mään. Ja seu­raa­va­kin pää­mää­rä on jo mie­les­sä. Oman elä­män ra­ken­ta­mi­nen, jo­hon voi jo kuu­lua li­sä­toi­vee­na oma asun­to ja per­he ja pal­jon muu­ta.

Kun ky­sei­set toi­veet ja pää­mää­rät on saa­vu­tet­tu, ase­tam­me uu­sia joi­ta koh­den mat­ka jat­kuu. Jos­kus las­kem­me pe­ril­le pää­syä vuo­sis­sa, kuu­kau­sis­sa, vii­kois­sa tun­neis­sa, ja lo­pul­ta jopa mi­nuu­teis­sa.

Mat­kan pää­mää­rää ei eh­kä kan­na­ta ai­na aset­taa usei­den vuo­si­kym­me­nien pää­hän ko­vin nuo­re­na. Mat­ka voi­si vai­kut­taa koh­tuut­to­man pit­käl­tä, uu­vut­ta­val­ta ja tur­haut­ta­val­ta­kin. Kuu­den­kym­pin iäs­sä mat­kan koh­de saat­taa ol­la muu­ta­man vuo­den pääs­sä ole­van elä­kei­än saa­vut­ta­mi­nen.

Mie­ti­tään­kö vie­lä sitä kau­kai­sin­ta pää­mää­rää, jota ta­voit­te­let, jos­ta ei kui­ten­kaan ta­va­tes­sam­me ko­vin usein kes­kus­tel­la. Sii­tä pää­mää­räs­tä kui­ten­kin kuu­let pu­hut­ta­van lä­hes vii­koit­tain. Eh­kä myös osal­lis­tut usein­kin ker­to­maan it­sel­le­si sii­tä osal­lis­tu­mal­la lau­luun tai vir­teen. Se voi kuu­lua esi­mer­kik­si näin: ”Myös tä­nään tur­vak­se­ni suo jouk­ko en­kel­ten, var­je­lus mat­kal­le­ni kes­kel­lä vaa­ro­jen” (VK 136:3).

Lau­lu­jen ja vir­sien sa­no­maan kuu­luu poik­keuk­set­ta ku­vaus mat­kan pi­tuu­des­ta, sen mah­dol­li­ses­ta yl­lät­tä­väs­tä päät­ty­mi­ses­tä ja lo­pul­li­ses­ta pää­mää­räs­tä. Jos­kus tun­nem­me, et­tä ”pit­kä on mat­ka jo uu­pu­mus voit­taa” (Lem­pi Vi­her­vaa­ra: Jee­suk­sen sei­mel­lä). Usein vir­sien pää­tös roh­kai­see kui­ten­kin mat­ka­lais­ta va­el­ta­maan vas­tuk­sis­ta ja uu­pu­muk­ses­ta huo­li­mat­ta sin­nik­kääs­ti pää­mää­rää koh­den.

Vir­sien li­säk­si kuu­let usein pu­hut­ta­van myös mat­kas­ta ja sen pää­mää­räs­tä. Ar­vaat­kin jo, et­tä tar­koi­tan seu­ra­pu­hei­ta. Raa­ma­tus­ta löy­tyy yl­lät­tä­vän pal­jon ker­to­muk­sia elä­män pi­tui­sis­ta mat­kois­ta, en­sim­mäi­set jo kau­kaa van­han Tes­ta­men­tin al­ku­a­joil­ta ja vii­mei­set raa­ma­tun vii­mei­sis­tä lu­vuis­ta.

”Mo­net ope­tus­lap­sis­ta ve­täy­tyi­vät tä­män jäl­keen jou­kos­ta ei­vät­kä enää kul­ke­neet hä­nen mu­ka­naan” (Joh. 6:66). Heis­tä ker­ro­taan, et­tä eh­kä jo vuo­sia kes­tä­nyt yh­tei­nen mat­ka jäi ”ve­täy­ty­mi­sen” joh­dos­ta kes­ken. Ker­ro­taan, et­tä muu­ta­mat ym­mär­si­vät toi­sel­la ta­val­la. Mat­ka voi päät­tyä on­nel­li­ses­ti vain Her­ran yh­tey­des­sä kul­kien. ”Her­ra, ke­nen luok­se me me­ni­sim­me? Si­nul­la on ikui­sen elä­män sa­nat.” (Joh. 6:68.) Mo­nis­sa ker­to­muk­sis­sa on su­rul­li­nen lop­pu pää­mää­rän hä­vi­tes­sä sil­mis­tä ja sy­dä­mes­tä. Näis­sä ky­sei­sis­sä ker­to­muk­sis­sa mat­ka jää kes­ken. Mut­ta pal­jon on myös nii­tä ker­to­muk­sia, jois­sa mat­kai­li­jaa roh­kais­taan vas­tuk­sis­ta ja vä­sy­mi­ses­tä huo­li­mat­ta jat­ka­maan saa­vu­tet­ta­vis­sa ole­vaa pää­mää­rää koh­den. Ker­to­muk­sis­sa mat­kal­la oli­joi­ta ruo­ki­taan. ”Lei­pää” tar­jo­aa it­se Elä­män Her­ra. Yk­si upeim­mis­ta ker­to­muk­sis­ta päät­tyy sy­dän­tä läm­mit­tä­väs­ti. ”Mi­nun käy sää­lik­si näi­tä ih­mi­siä. En tah­do lä­het­tää hei­tä pois näl­käi­si­nä, et­tei­vät he uu­pui­si mat­kal­la.” (Matt. 15:32.)

Ot­si­kon ky­sy­myk­seen voim­me siis vas­ta­ta vaik­ka vir­ren sa­noin: “Tai­vaa­seen käy mat­kam­me, maa ei viih­dyt­tää saa mei­tä.” Ja sa­mal­la voim­me esit­tää ky­sy­myk­sen kans­sam­me kes­kus­te­le­val­le ja it­sel­le­kin: ”En­kö tääl­tä kai­pai­si, sin­ne ko­ti­maa­ha­ni?” (VK 623: 1,2.)

JouniLesonen
Olen Savossa syntynyt, mutta tunnen nykyisin itseni kainuulaiseksi jylhien järvien ja korpien mieheksi. Olen ollut reilu 42 vuotta ambulanssissa töissä ensihoitajana. Meillä on luonto lähellä ja minä lähellä luontoa. On huiman upeaa nousta kesäisenä yönä samaan aikaan auringon kanssa ja mennä järvelle. Voisin kertoa suurista kaloista, joita olen Oulujärveltä saanut. Myös Raamatusta löytyy elämänmakuisia tekstejä, joita voin siteerata aivan arkisiinkin kertomuksiin.
JouniLesonen

Kolmekymmentäkuusi pylvästä takana

1.12.2023 6.00
JouniLesonen

"Tehkää kehtoja"

2.11.2023 6.00
JouniLesonen

"Salassa pidettävä"

10.10.2023 8.00
JouniLesonen

Hyvä todistus

2.9.2023 6.15
JouniLesonen

Sinulle saa huutaa

2.8.2023 14.15
JouniLesonen

Kiven aika

2.7.2023 6.00
JouniLesonen

Neljäs pyyntö

1.6.2023 6.00
JouniLesonen

Jalon kirjoittajan kynä

1.5.2023 6.00
JouniLesonen

Tässäkö se oli?

8.4.2023 6.00
JouniLesonen

"Jerusalem, jos sinut unohdan"

5.3.2023 6.00
JouniLesonen

Onko paha paikka?

6.2.2023 6.00
JouniLesonen

Yhteinen kieli

1.12.2022 6.00
JouniLesonen

Koulutiellä

3.11.2022 13.19
JouniLesonen

Tie

5.10.2022 6.15
JouniLesonen

Kuuskymmentä hummaa nokalla

2.9.2022 6.00
JouniLesonen

Hehkuva kukka ja koukkusormi

1.8.2022 7.00
JouniLesonen

Kun minä olin nuori

9.7.2022 6.00
JouniLesonen

Joka uniinsa uskoo

12.6.2022 6.15
JouniLesonen

Säästetään aikaa

6.5.2022 6.00
JouniLesonen

Täydellistä

16.4.2022 6.00
JouniLesonen

”Tähän päättyi kesä”

11.3.2022 6.00
JouniLesonen

Matkan kauneus

10.2.2022 6.00
JouniLesonen

Pitkä on matka

2.1.2022 7.30
JouniLesonen

Pois juoksee aika

4.12.2021 6.00
JouniLesonen

Elämänlanka ja karpalonkukka

23.10.2021 6.15
JouniLesonen

Mitähän tällä tehdään?

29.9.2021 8.00
JouniLesonen

Älä vastaa outoon numeroon

24.8.2021 7.00
JouniLesonen

Viaton kiisken poikanen

3.8.2021 7.00
JouniLesonen

Elämää pitempi tarina

2.7.2021 7.05
JouniLesonen

Varjoja ja valoa auringon alla

3.6.2021 7.00
JouniLesonen

Särkyvää

3.5.2021 7.05
JouniLesonen

Ja tintti lauloi

1.4.2021 7.05
JouniLesonen

Voimaannuttavia muistoja

4.3.2021 7.05
JouniLesonen

Romanttinen korpivaellus

28.1.2021 7.00
JouniLesonen

Varpuluuta

2.1.2021 6.05
25.5.2024

Jeesus sanoo: ”Totisesti, totisesti: sillä, joka uskoo, on ikuinen elämä.” Joh. 6:47

Viikon kysymys