JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Mitä oli ennen kuin mitään oli?

24.11.2023 6.00

Juttua muokattu:

22.11. 08:46
2023112208464120231124060000

Mark­ku Ka­mu­la

Jo eka­luok­ka­lai­nen tie­tää, et­tä yk­si plus yk­si on kak­si. Kol­mas­luok­ka­lai­nen tie­tää, et­tä seit­se­män ker­taa kah­dek­san on vii­si­kym­men­tä­kuu­si. Vie­lä edis­ty­neem­pi tie­tää, et­tä vesi on ha­pen ja ve­dyn muo­dos­ta­ma epä­or­gaa­ni­nen yh­dis­te ja et­tä E=mc2 *) Näin meil­le on ope­tet­tu, ja näin se on.

Ai­na noi­ta asi­oi­ta ei ole tie­det­ty. Plus­las­ku­ja var­maan on osat­tu läpi ih­mis­kun­nan his­to­ri­an, mut­ta al­ku­ai­neis­ta on ol­lut hei­kom­pi kä­si­tys. Jee­suk­sen ai­koi­na aja­tel­tiin, et­tä vesi, tuli, maa ja il­ma ovat kaik­kien ai­nei­den läh­tei­tä. Sil­loin us­kot­tiin myös niin, et­tä Maa on kai­ken ole­van kes­kus, ja et­tä Au­rin­ko kier­tää Maa­ta. Asi­as­ta oli kyl­lä toi­sen­lais­ta­kin nä­ke­mys­tä, mut­ta kum­paa­kaan nä­ke­mys­tä ei voi­tu to­dis­taa oi­ke­ak­si tai vää­räk­si.

Ih­mis­kun­ta pär­jä­si sa­to­ja vuo­sia ai­ka vä­häi­sel­lä te­o­ri­a­tie­dol­la, kun­nes tie­don maa­il­ma al­koi suo­ras­taan järk­kyä. 1400-lu­vun lo­pul­la Kris­tof­fer Ko­lum­bus pur­jeh­ti Ame­rik­kaan, ja muu­ta­man vuo­si­kym­me­nen pääs­tä tie­de­mies Ni­ko­laus Ko­per­ni­kus to­dis­ti, et­tä kyl­lä se Maa sit­ten­kin kier­tää Au­rin­koa. Täs­tä te­o­ri­as­ta to­sin kiis­tel­tiin vie­lä pit­kään, ja vas­ta sata vuot­ta myö­hem­min, Ga­li­leo Ga­li­lein to­dis­te­lun jäl­keen, se hy­väk­syt­tiin.

Ute­li­aat, älyk­käät ja ah­ke­rat ih­mi­set sel­vit­ti­vät ja yn­näi­li­vät yhä li­sää asi­oi­ta, ja pik­ku hil­jaa mo­nil­le il­mi­öil­le löy­tyi se­li­tyk­siä. Asi­oi­ta ryh­dyt­tiin ko­kei­le­maan, tois­ta­maan ja kir­jaa­maan ylös. Al­koi syn­tyä tie­det­tä. Opit­tiin se­lit­tä­mään pai­no­voi­maa, va­loa ja ään­tä. Opit­tiin kat­so­maan kau­ko­put­kel­la kau­kai­siin pla­neet­toi­hin ja kir­jaa­maan nii­den liik­kei­tä. Opit­tiin pa­ran­ta­maan ja vas­tus­ta­maan sai­rauk­sia. Opit­tiin tuot­ta­maan säh­köä ja hyö­dyn­tä­mään sitä.

1800-lu­vun puo­li­vä­lin jäl­keen ol­tiin jo niin pit­käl­lä, et­tä luon­non­tie­tei­li­jä Char­les Dar­win jul­kai­si te­o­ri­aan luon­non­va­lin­nas­ta. Te­o­ri­an mu­kaan kaik­ki maa­il­man eli­öt ovat syn­ty­neet sa­mois­ta so­luis­ta eli­ö­su­ku­pol­vien bi­o­lo­gis­ten muu­tos­ten kaut­ta omik­si la­jeik­seen. Te­o­ri­an mu­kaan myös ih­mi­nen on pik­ku­hil­jaa ke­hit­ty­nyt omak­si la­jik­seen eri­lais­ten vä­li­muo­to­jen kaut­ta, jois­ta vii­mei­sim­mät ovat ol­leet api­naa muis­tut­ta­via esi-ih­mi­siä. Tämä evo­luu­ti­o­te­o­ria on mo­nil­ta osil­ta au­ko­ton. Se on poh­ja ny­kyi­sel­le kä­si­tyk­sel­le la­jien bi­o­lo­gi­as­ta, ja sen poh­jal­ta toi­mi­vat mo­net eri tie­teen haa­rat. Mut­ta edel­leen on asi­oi­ta, joi­hin evo­luu­ti­o­te­o­ria ei vas­taa ei­kä mi­kään tie­de ole löy­tä­nyt vas­taus­ta.

Tär­kein ky­sy­mys on, mitä oli en­nen kuin mi­tään oli. Siis: jos maa­il­ma al­koi al­ku­rä­jäh­dyk­ses­tä, niin mis­sä se ta­pah­tui ja mikä rä­jäh­ti, jos ei ol­lut ai­net­ta, ener­gi­aa ei­kä ava­ruut­ta? Ja jos nii­tä oli, niin mis­tä se ener­gia oli tul­lut? On­han tun­net­tua, et­tä ener­gi­an säi­ly­mis­lain mu­kaan ener­gi­aa ei voi syn­tyä ei­kä ka­do­ta. No, ole­te­taan, et­tä kui­ten­kin kävi niin, et­tä se mitä ei ol­lut, rä­jäh­ti. Ole­te­taan edel­leen, et­tä sii­nä ry­ti­näs­sä syn­tyi myös maa­pal­lo ja au­rin­ko. Maa­pal­lol­la oli myö­hem­min te­o­ri­an mu­kaan vet­tä – mut­ta mis­tä se muu­ten tuli? No ole­te­taan edel­leen, et­tä sitä tuli jos­ta­kin, ja au­rin­ko läm­mit­ti sitä. Val­lit­se­van te­o­ri­an mu­kaan tuos­sa ve­si­lie­mes­sä al­koi syn­tyä bak­tee­rin tyyp­pi­siä so­lu­ja, jot­ka ai­ko­jen saa­tos­sa yh­tyi­vät toi­siin­sa ja al­koi­vat muo­dos­taa yhä mo­ni­mut­kai­sem­pia eli­öi­tä. Eli­öis­tä eriy­tyi­vät myö­hem­min myös kas­vi­kun­ta ja eläin­kun­ta.

Te­o­ri­an mu­kaan en­sim­mäi­set eläi­met oli­vat sel­kä­ran­gat­to­mia, sit­ten niis­tä ke­hit­tyi mu­taa­ti­oi­den ja luon­non­va­lin­nan kaut­ta myös sel­kä­ran­kai­sia, ja pik­ku­hil­jaa osa la­jeis­ta op­pi elä­mään kui­val­la maal­la. Osa op­pi sit­tem­min len­tä­mään, osa kii­pei­le­mään. Osa söi toi­sia eläi­miä ja osa kas­ve­ja. Ja niin edel­leen, mil­jar­dien vuo­sien ajan.

Sat­tu­mat, mu­taa­ti­ot ja so­peu­tu­mi­set seu­ra­si­vat toi­si­aan, kun­nes syn­tyi ih­mi­nen, joka op­pi myö­hem­min laa­ti­maan ker­to­tau­lu­ja, su­ku­lu­et­te­loi­ta ja la­ki­kir­jo­ja ja vie­lä myö­hem­min kat­so­maan kau­ko­put­kel­la ava­ruu­teen ja mik­ros­koo­pil­la so­lun ra­ken­tee­seen. Siis sat­tu­mien tu­lok­se­na syn­tyi ih­mi­nen, joka osaa sä­vel­tää mu­siik­kia ja naut­tia kuu­le­mas­taan; ih­mi­nen, joka nä­kee vä­rit ja pu­huu eri kie­lil­lä; ih­mi­nen, joka ra­kas­taa, vi­haa ja ka­deh­tii; ih­mi­nen, joka op­pii koko ajan uut­ta ja opet­taa op­pi­maan­sa toi­sil­le ih­mi­sil­le. Kävi niin mon­ta hy­vää sat­tu­maa, mu­taa­ti­o­ta ja luon­non­va­lin­taa, et­tä syn­tyi ih­mi­nen, joka tun­tee vi­lua ja näl­kää, läm­pöä ja kyl­läi­syyt­tä; ih­mi­nen, joka osaa nau­raa ja it­keä ja pyy­tää ja an­taa an­teek­si.

On sii­nä val­ta­van ih­meel­li­nen sat­tu­mus­ten sum­ma! Niin us­ko­ma­ton, et­tä en us­ko. En voi us­koa niin suu­reen pe­räk­käis­ten, sa­maan suun­taan joh­ta­nei­den sat­tu­mien mää­rään. On pal­jon hel­pom­pi us­koa, et­tä alus­sa oli Sana, joka oli Ju­ma­lan luo­na ja et­tä Ju­ma­la oli se Sana (Joh. 1:1). Ja et­tä Ju­ma­la loi kai­ken sii­nä jär­jes­tyk­ses­sä, joka on ker­rot­tu Raa­ma­tun en­sim­mäi­sel­lä leh­del­lä. Sii­nä Ju­ma­la loi en­sin tai­vaan ja maan, si­ten elot­to­man luon­non, sit­ten kas­vit ja eläi­met ja vii­mei­se­nä ih­mi­sen (1. Moos. 1). Tämä jär­jes­tys­hän so­pii myös evo­luu­ti­o­te­o­ri­aan, ja jos Ju­ma­la käyt­ti al­ku­rä­jäh­dys­tä me­net­te­ly­ta­pa­naan, niin so­pii se­kin. Ja Ju­ma­la jat­kaa lu­mis­työ­tään so­lu­jen ja la­jien evo­luu­ti­on muo­dos­sa. Ih­mi­nen on tul­lut täs­sä jopa hä­nen työ­to­ve­rik­seen.

Ih­mi­sen luo­mi­ses­ta sa­no­taan Raa­ma­tus­sa erik­seen, et­tä Ju­ma­la loi hä­net omak­si ku­vak­seen ja pu­hal­si hä­nen sie­rai­miin­sa elä­män hen­käyk­sen. Luo­mi­nen ta­pah­tui maan to­mus­ta – ja tot­ta; ih­mi­nen on enim­mäk­seen hap­pea, ve­tyä ja hiil­tä ja li­säk­si liu­ta eri al­ku­ai­nei­ta. Kun hap­pi ja vesi pois­tu­vat kuol­lees­ta ih­mi­ses­tä, jää jäl­jel­le vain muu­ta­ma kou­ral­li­nen maan to­mua.

Vaik­ka pari tu­hat­ta vuot­ta sit­ten oli vain ne nel­jä alus­sa ker­to­maa­ni al­ku­ai­net­ta ja Au­rin­ko muka kier­si Maa­ta, niin sil­ti sa­no­ma Kris­tuk­ses­ta ei tah­to­nut kel­va­ta niil­le, jot­ka ha­lu­si­vat se­lit­tää Ju­ma­lan työt oman jär­kei­lyn­sä kaut­ta (1. Kor. 1:21–28). Tyh­mää kait se on tä­nään­kin, mut­ta olen mie­lel­lä­ni sii­nä vä­häis­ten jou­kos­sa, jos­sa ovat ol­leet Bet­le­he­min ke­don pai­me­net, Gen­ne­sa­re­tin ka­las­ta­jat ja kaik­ki maa­il­man lap­set.

*) E=mc² on lu­ki­on fy­sii­kan kurs­sil­la ope­tet­ta­va Al­bert Eins­tei­nin eri­tyi­sen suh­teel­li­suus­te­o­ri­an kuu­lui­sa yh­tä­lö. Se mer­kit­see, et­tä ener­gi­an (E) ja mas­san (m) vä­lil­lä on yh­teys. Ker­roin c² on va­lon­no­peu­den toi­nen po­tens­si eli va­lon­no­peu­den ne­liö.

MarkkuKamula
Vartuin ison perheen keskellä Pohjois-Pohjanmaalla ja olen päätynyt ison perheen isäksi Päijät-Hämeeseen. Koen kainuulaisen mentaliteetin omakseni – Nälkämaan laulu sykähdyttää aina. Vapaa-aikaani vietän mieluiten lueskellen tai mökillä ja kotipihalla puuhastellen. Kirves, lapio, talikko ja harava sopivat käsiini hyvin. Kalastusta ja metsästystä harrastan kevyesti. Toimeentuloni hankin toimitusjohtajana rakennusalalla. Voit halutessasi antaa palautetta teksteistäni osoitteeseen markku.kamula@gmail.com.
MarkkuKamula

Arvokkain asema? – Mietteitä valmistujaisten aikaan

1.6.2024 6.00
MarkkuKamula

Äiti

12.5.2024 6.00
MarkkuKamula

Miten minun tulisi nyt toimia?

27.3.2024 7.00
MarkkuKamula

Purkuinfoa ja taivaan terveisiä

29.2.2024 6.00
MarkkuKamula

Tasaisen tavallinen lauantai – rakkaudella höystettynä

27.1.2024 6.00
MarkkuKamula

Hirmuisesti velkaa ja silti velaton

31.12.2023 6.00
MarkkuKamula

Marraskuusta ikuiseen suveen

4.11.2023 6.00
MarkkuKamula

Mitä aika on?

12.10.2023 7.30
MarkkuKamula

Aivan paras kanava

23.8.2023 7.00
MarkkuKamula

Lyhyt, mutta täydellinen elämä

26.7.2023 6.00
MarkkuKamula

Maitokärryt, muriseva kuutoskone ja mönkijä – muistoja suviseuratyövuoroista

28.6.2023 6.00
MarkkuKamula

"Söin, annoin pikkusiskolleni, ja hänkin söi"

30.5.2023 6.00
MarkkuKamula

Jumala siunatkoon Suomen kansaa

29.4.2023 6.00
MarkkuKamula

Mukavat ja vähemmän mukavat kotityöt

26.3.2023 7.00
MarkkuKamula

Inflaatio ei syö armoa

3.3.2023 6.00
MarkkuKamula

Raamatulliset kädet

27.1.2023 6.00
MarkkuKamula

Kaksi tyhjätaskuista nuorta lupasi rakastaa

23.12.2022 6.00
MarkkuKamula

Odottamisia

27.11.2022 6.00
MarkkuKamula

Sielunvihollinen – kesy satuhahmo?

26.10.2022 6.00
MarkkuKamula

Uskon, toivon ja rakkauden keskellä ohut tumma raita

25.9.2022 6.15
MarkkuKamula

Mieleen piirtyi kuva leirinuotiosta

23.8.2022 7.00
MarkkuKamula

"Taivaan iloa, taivaan riemua" – Mielikuvia taivaasta

17.7.2022 7.00
MarkkuKamula

Onnellisia ja kirpaisevia muistoja Suviseuroista

10.6.2022 7.00
MarkkuKamula

Yhteiset hetket jäivät unelmiksi

8.5.2022 6.00
MarkkuKamula

Muutama lintuaiheinen kysymys Luojalle

25.4.2022 6.00
MarkkuKamula

Siitä kutsusta en uskaltanut kieltäytyä

23.3.2022 6.00
MarkkuKamula

Sanojen voima

16.2.2022 6.00
MarkkuKamula

Tosipaikan edessä

23.1.2022 7.00
17.6.2024

Käänny puoleeni; Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Ps. 25:16

Viikon kysymys