JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Nostalgiaa

5.6.2022 6.00

Juttua muokattu:

1.6. 13:18
2022060113183620220605060000

Ma­ti­as Lah­ti

Olin vai­mo­ni kans­sa mök­ki­vii­kon­lop­pua viet­tä­mäs­sä. Tyk­kään lu­es­kel­la mo­nen­lai­sia kir­jo­ja, ja mö­kin kir­ja­hyl­lys­tä kä­teen osui Ai­mo Pit­kä­kan­kaan kir­ja Peu­ka­lo­voi­lei­pä. Kir­ja on Kär­sä­mä­el­lä asu­neen, jo vuo­sia sit­ten edes­men­neen maan­vil­je­li­jän muis­tel­ma­te­os. Muis­tan Ai­mon lap­suu­des­ta, ja kir­jas­sa vi­lah­ti­vat niin pap­pa­ni kuin isä­ni.

Kir­jan avaa­mas­ta ik­ku­nas­ta kat­se­lin vuo­si­kym­me­nien ta­kais­ta nos­tal­gis­ta mai­se­maa Kär­sä­mä­en Hau­ta­jo­en­ky­läl­tä. Ik­ku­nas­ta nä­kyi het­ken maa­il­ma, joka tun­tuu ka­don­neen iäk­si. Tek­ni­nen ja yh­teis­kun­nal­li­nen ke­hi­tys on hä­vit­tä­nyt sen luon­tais- ja oma­va­rais­ta­lou­den, jo­hon kir­jai­li­jan muis­ti vie­lä ulot­tui. Pois­sa ovat tii­viit, tois­ten­sa tuen ja avun va­ras­sa elä­vät ky­läyh­tei­söt ja sym­bi­oot­ti­nen suh­de luo­ma­kun­taan.

Nos­tal­gia-sa­nan taus­tal­la ovat la­ti­nan kie­len ko­tiin­pa­luu­ta ja tus­kai­suut­ta mer­kit­se­vät sa­nat. Kun olem­me nos­tal­gi­sia, kai­paam­me kat­ke­ran­su­loi­ses­ti ”ko­tiin”. Nos­tal­gi­aan kuu­luu, et­tä sen koh­det­ta ei enää ole ole­mas­sa: kai­pauk­sem­me koh­de on ulot­tu­mat­to­mis­sa ja elää enää vain mei­dän si­säl­läm­me. Nos­tal­gia on kau­nis­ta mie­len ki­pua ja sel­lai­se­naan elä­mää ri­kas­tut­ta­va tun­ne.

Nos­tal­gi­as­sa on su­den­kuop­pan­sa. Nä­em­me mie­lis­säm­me pir­tin py­hä­aa­mun rau­han, mut­ta em­me sitä edel­tä­nyt­tä kuu­den päi­vän hel­lit­tä­mä­tön­tä raa­dan­taa. Kan­to­ve­si voi ol­la meil­le vir­kis­tä­vää ek­so­tiik­kaa, kun­han sitä ei tar­vit­se kan­taa kyl­mis­sään avan­nos­ta päi­väs­tä toi­seen. To­del­li­ses­sa kur­juu­des­sa ei puo­les­taan ole mi­tään ihan­noi­ta­vaa.

Eläm­me olo­suh­teis­sa, joi­ta koh­ti ai­em­mat su­ku­pol­vet pon­nis­te­li­vat. Ab­so­luut­ti­nen kur­juus eli näl­kä, kyl­mä ja hal­lit­se­ma­ton kipu ovat Suo­mes­sa suu­rel­ta osin his­to­ri­aa. Kai­kel­la täl­lä on kui­ten­kin ol­lut hin­ta, jota ei eh­kä ole osat­tu odot­taa. Kii­re ja vai­ke­as­ti mää­ri­tel­tä­vis­sä ole­va hen­ki­nen pai­no­las­ti lei­maa­vat elä­määm­me.

Oli­ko en­nen pa­rem­min? Ai­na­kin lä­hiyh­tei­sö tar­jo­si sel­ke­äm­män ja konk­reet­ti­sem­man kiin­ne­koh­dan ja taus­ta­tu­en elä­mäl­le. Kään­tö­puo­le­na saat­toi ol­la yk­si­löl­lis­ten tar­pei­den ja it­seil­mai­sun huk­ku­mi­nen ym­pä­röi­vän yh­tei­sön vaa­ti­muk­siin ja kont­rol­liin. Elä­män fyy­si­nen kuor­ma on ke­ven­ty­nyt, mut­ta sen si­vu­tuot­tee­na osak­sem­me vai­kut­taa tul­leen sel­lais­ta mie­len mur­het­ta, jota esi-isäm­me ei­vät luul­ta­vas­ti mur­heek­si tun­nis­tai­si­kaan. Meil­le se on kui­ten­kin uu­vut­ta­vaa to­del­li­suut­ta.

Mu­siik­ki­ter­mein il­mais­tu­na en­nen soi­tet­tiin or­kes­te­ris­sa tai lau­let­tiin kuo­ros­sa, mut­ta nyt jo­kai­nen meis­tä on oman elä­män­sä so­lis­ti. Mo­lem­mis­sa vaih­to­eh­dois­sa on hy­vät ja huo­not puo­len­sa, mut­ta pelk­kien so­lis­tien va­raan on mah­do­ton­ta ra­ken­taa kes­tä­viä yh­tei­sö­jä. Pel­kään­kin, et­tä lau­lu­jen lun­naat tu­le­vat ole­maan kal­liit.

Saar­naa­jan kir­jas­sa sa­no­taan: ”Älä ky­se­le, mik­si asi­at en­nen oli­vat pa­rem­min kuin nyt, sil­lä et sinä vii­saut­ta­si sitä kysy” (Saarn. 7:10). Sa­nan­las­kun yti­mes­sä on aja­tus koko ky­sy­myk­se­na­set­te­lun he­del­mät­tö­myy­des­tä. Elä­mä ta­pah­tuu täs­sä ja nyt, ja mei­dät on kut­sut­tu elä­mään sitä par­haan ym­mär­ryk­sem­me ja tai­tom­me mu­kaan. Is­tu­te­taan siis edel­leen ome­na­pui­ta. Niin teh­tiin en­nen­kin.

MatiasLahti
Olen vuonna 1985 syntynyt perheenisä, lääkäri ja muusikko. Asun perheineni Jyväskylässä, entisen Korpilahden kunnan alueella Saukkolan vanhalla kansakoululla. Harrastan lukemista, kuntoliikuntaa ja luonnossa liikkumista. Olen kiinnostunut jokseenkin kaikesta; varsinkin ihmisen mieli on loputtoman ihmettelyni aihe. Palautetta ja aihe-ehdotuksia voi lähettää minulle osoitteeseen iisakki.haapsaari@gmail.com.
18.4.2024

Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Ps. 23:4

Viikon kysymys