JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Nuoren viesti ystävälleen:

"Toivon, että pääsisit eroon syntielämästä ja pysyisit uskomassa"

Nykyiset blogit
27.9.2023 6.00

Juttua muokattu:

20.9. 12:29
2023092012291720230927060000

Kuva: SRK:n kuvapankki

Kuva: SRK:n kuvapankki

Tyt­tö, 17 v.

Tii­ät­kö, ra­kas ys­tä­vä, sää oot mul­le to­del­la ra­kas, mut­ta mää oon täl­lä het­kel­lä tosi lop­pu.

Mää oon niin pit­kään kan­ta­nut huol­ta sus­ta ja sun us­kos­ta, yrit­tä­nyt kai­kin mah­dol­li­sin kei­noin aut­taa sua ja ol­la sun tu­ke­na, kuun­nel­la ja neu­voa, mut­ta mää oon nyt vaan sii­nä pis­tees­sä, et­ten enää ky­ke­ne. Mää en voi aut­taa sua tän enem­pää.

Mää en enää voi yrit­tää kan­na­tel­la sun us­koa tai elä­mää yli­pää­tään. Lop­pu­jen lo­puk­si se ei oo edes mun teh­tä­vä. Me jo­kai­nen vas­ta­taan it­se omas­ta us­kos­ta ja elä­mäs­tä, ja sii­hen voi ja saa pyy­tää Ju­ma­lal­ta apua. Tot­ta kai mää toi­von, et­tä sää saat jol­lek­ki pur­kaa sun fii­lik­siä ja aja­tuk­sia ja muu­ta, mut­ta ai­na­kaan täl­lä het­kel­lä mää en ky­ke­ne ole­maan se, jol­le sää nii­tä pu­rat, vaik­ka mää mi­ten ha­lu­ai­sin. Mul­la ei oo sii­hen voi­mia. Mun oma elä­mä kär­sii, jos mää jou­dun koko ajan ole­maan huo­lis­sa­ni ja poh­ti­maan, mi­ten mää voi­sin aut­taa vie­lä pa­rem­min ja enem­män. Mun on pak­ko miet­tiä täs­sä vai­hees­sa mun omaa mie­len­ter­veyt­tä. Eh­kä sää voi­sit pu­hua sun van­hem­mil­le tai vaik­ka kou­lu­ku­raat­to­ril­le tai soit­taa ter­veys­kes­kuk­seen?

Mää vaan niin pal­jon toi­von, et­tä sää pää­si­sit eroon syn­tie­lä­mäs­tä. Sää et voi saa­da sekä ian­kaik­kis­ta on­nea et­tä "va­paa­ta" ja "on­nel­lis­ta" epä­us­koi­sen elä­mää tääl­lä. Sun pi­tää jos­sain vai­hees­sa va­li­ta, kum­paa tie­tä sää ha­lu­at kul­kea, ja mitä pi­dem­pään sää sitä va­lin­taa ve­ny­tät, sitä vai­ke­am­paa se on. Et­kä sää voi kos­kaan tie­tää, mil­lon se ei edes oo enä­lä ma­hol­lis­ta, sii­tä sua ei ku­kaan va­ro­ta. Ja jos me pää­te­tään luo­pua us­kos­ta, niin me ei myös­kään voi­da kos­kaan tie­tää, mil­lon se oma et­sik­ko­ai­ka on ohi. Sii­tä­kään ei ku­kaan etu­kä­teen va­roi­ta.

Mää toi­von koko mun sy­dä­men poh­jas­ta, et­tä sää py­syi­sit us­ko­mas­sa et­kä te­kis sitä vaa­ral­lis­ta pää­tös­tä, jon­ka moni te­kee. Mitä mer­ki­tys­tä on ajal­li­sel­la "va­pau­del­la" ja ”on­nel­li­suu­del­la”, jos sen jäl­keen odot­taa ian­kaik­ki­nen ka­do­tus, jon­ka rin­nal­la tää ajal­li­nen elä­mä on pelk­kä käm­me­nen mit­ta, niin­ku mo­nes­ti seu­rois­sa­ki sa­no­taan?

Jos sul­la, ra­kas mat­ka­ys­tä­vä, on oi­ke­as­ti tah­to pääs­tä syn­tie­lä­mäs­tä eroon, niin sul­la on mah­dol­li­suus pääs­tä. Se on vaan to­si­a­sia, et­tä sii­nä vai­hees­sa sun olis hyvä pääs­tää ir­ti kai­kes­ta sii­tä, mikä vie kau­em­mas us­kos­ta. Sun pi­tää teh­dä nii­tä eh­kä ki­pe­äl­tä­kin tun­tu­via pää­tök­siä, jos sää ha­lu­at säi­lyä us­ko­mas­sa. Mul­la on itel­lä ko­ke­mus­ta sa­mas­ta ti­lan­tees­ta, mää tii­än mil­tä se tun­tuu. Mut­ta sii­hen kyl­lä pys­tyy, jos on oi­ke­as­ti tah­toa. Ja sää saat myös luot­taa sii­hen, et­tä Ju­ma­la an­taa sii­hen voi­maa.


Ju­ma­lan rau­haan, oot ra­kas.

Päivämiehen Vierasblogi
Päivämiehen verkkolehden vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia lehdessämme. Lukijat voivat tarjota tekstejään julkaistavaksi vierasblogiin.
10.12.2023

Jeesus sanoo: ”Sillä niin kuin salama välähtää ja valaisee taivaan äärestä ääreen, niin on Ihmisen Poika oleva ilmestymisensä päivänä.” Luuk. 17:24

Viikon kysymys