JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Ovatko seurat sinulle tärkeät?

Nykyiset blogit
22.11.2023 6.00

Juttua muokattu:

22.11. 08:22
2023112208224620231122060000

Kuva: Eveliina Saukko

Kuva: Eveliina Saukko

Rak­kaat nuo­ret. Ja myös ai­kui­set.

Kes­kus­te­lin oman, nai­mi­sis­sa ole­van lap­se­ni kans­sa. Ky­se­lin, käy­vät­kö he seu­rois­sa. He vas­ta­si­vat, et­tei­vät käy ei­kä käy osa ka­ve­reis­ta­kaan. "Seu­roi­hin on lii­an pit­kä mat­ka, ne ovat lii­an myö­hään, ei ole park­ki­paik­kaa." Mo­nen­lai­sia es­tei­tä tun­tui ole­van.

Sie­lun­vi­hol­li­nen voi teh­dä meil­le it­se ke­nel­le­kin seu­roi­hin läh­dön vai­ke­ak­si. Es­tei­tä al­kaa il­maan­tua, ja pik­ku­hil­jaa tun­tuu ai­na vain vai­ke­am­mal­ta läh­teä sin­ne. Sen myö­tä us­ko saat­taa al­kaa hei­ke­tä, ja vaa­ra­na on me­net­tää oma­koh­tai­nen us­ko.

Mi­ten jak­sam­me läh­teä kaup­pa­kes­kuk­seen tun­ti­kau­sik­si shop­pai­le­maan tai pit­käl­le len­kil­le, mut­ta seu­roi­hin läh­tö tun­tuu han­ka­lal­ta? Teem­me­kö niin kuin ka­ve­rit­kin te­kee vai läh­dem­me­kö seu­roi­hin, vaik­ka he ei­vät läh­ti­si? Yri­täm­me­kö us­koa myös ka­ve­rin puo­les­ta vai oli­si­ko hyvä miet­tiä oma­koh­tais­ta us­koa ja sitä, et­tä it­se sai­si säi­lyt­tää us­kon lah­jan?

Seu­roi­hin kan­nat­taa läh­teä. Se on osa oma­koh­tai­sen us­kon hoi­ta­mis­ta. Myös ka­ve­reil­le on pa­ras­ta esi­merk­kiä, et­tä pyy­tää hei­tä mu­kaan ja läh­tee po­ru­kal­la seu­roi­hin. Oma ko­ke­muk­se­ni on, et­tä siel­tä saa ai­na pa­la­ta vir­kis­ty­nee­nä ko­tiin. Ja kun saa us­koa kaik­ki an­teek­si Jee­suk­sen ni­mes­sä ja ve­res­sä, us­kon mat­kaa saa jat­kaa ke­vy­el­lä mie­lel­lä, ja sen myö­tä seu­roi­hin me­noon liit­ty­vät es­teet­kin mo­nes­ti pie­ne­ne­vät.

Us­ko on suu­ri Ju­ma­lan lah­ja, jon­ka voi myös me­net­tää. Se on niin ää­ret­tö­män iso lah­ja, et­tä sen eteen kan­nat­taa näh­dä sen ver­ran vai­vaa, et­tä läh­tee seu­roi­hin, vaik­ka se tun­tui­si työ­lääl­tä. Raa­ma­tus­sa sa­no­taan, mi­ten "us­ko tu­lee kuu­le­mi­ses­ta, mut­ta kuu­le­mi­sen syn­nyt­tää Kris­tuk­sen sana" (Room. 10:17).

Elä­mä on ly­hyt, kun sitä ver­ra­taan iä­i­syy­teen, ja mo­nes­ti on­kin seu­rois­ta jää­nyt mie­leen sa­non­ta "elä­mä on kuin käm­me­nen le­veys". Kun kat­soo omaa käm­men­tä ja miet­tii ajal­li­sen elä­män mit­taa, oli­pa se pit­kä tai ly­hy­em­pi, se on ikäi­syy­den rin­nal­la ai­van ole­ma­ton.

On tär­ke­ää, et­tä me ai­kui­set jak­sam­me ar­mol­li­ses­ti ja rak­kau­del­la kan­nus­taa nuo­ri­am­me – ja myös toi­si­am­me – läh­te­mään seu­roi­hin. Me voim­me kyl­vää us­kon sie­me­nen, mut­ta Ju­ma­la on se, joka an­taa kas­vun.

Rak­kau­del­la, per­hee­ni­sä

Päivämiehen Vierasblogi
Päivämiehen verkkolehden vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia lehdessämme. Lukijat voivat tarjota tekstejään julkaistavaksi vierasblogiin.
25.2.2024

Jeesus sanoi Simonille: ”Tämä nainen sai paljot syntinsä anteeksi, sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta joka saa anteeksi vähän, se myös rakastaa vähän.” Luuk. 7:47

Viikon kysymys