JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Paikkakunnan parhaaksi

4.9.2022 6.00

Juttua muokattu:

5.9. 15:01
2022090515014120220904060000

Pau­li Määt­tä

Je­re­mi­an kir­jas­sa (29:7) pak­ko­siir­to­lai­suu­teen ajet­tu Is­ra­e­lin kan­sa sai teh­tä­vän: ”Toi­mi­kaa sen kau­pun­gin par­haak­si, jo­hon minä olen tei­dät siir­tä­nyt.” Tämä ke­ho­tus on voi­mas­sa vie­lä­kin. On mitä eri­lai­sim­pia ta­po­ja to­teut­taa tuo­ta ke­ho­tus­ta. Yk­si tapa on osal­lis­tua pai­kal­li­sen seu­ra­kun­nan toi­min­taan luot­ta­mus­hen­ki­lö­nä. Nel­jän vuo­den vä­lein tois­tu­vat seu­ra­kun­ta­vaa­lit ovat mar­ras­kuus­sa. Eh­do­kas­lis­tat pi­tää jät­tää 15. syys­kuu­ta men­nes­sä. Voi­sin­ko minä ol­la sel­lai­nen hen­ki­lö, joka vas­taa osal­lis­tu­mis­kut­suun "kyl­lä"?

Siel­lä, mis­sä us­ko­vai­sia on enem­män, seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa heil­lä on ol­lut oma eh­do­kas­lis­tan­sa ni­mel­lä Kris­til­lis­ten pe­ru­sar­vo­jen puo­les­ta. Nimi on hyvä ja ker­too oleel­li­sen sii­tä, mil­lä ar­voil­la ol­laan liik­keel­lä. Muu­al­la on osal­lis­tut­tu yk­sit­täi­si­nä hen­ki­löi­nä so­pi­vil­la lis­toil­la.

Kan­nat­taa­ko sit­ten osal­lis­tua seu­ra­kun­nan toi­min­taan? Saam­me lu­kea kir­kos­ta mo­nen­lais­ta, huo­les­tut­ta­vaa­kin. Mo­net vir­tauk­set, usein maal­lis­tu­neet, ra­vis­te­le­vat kirk­koa. Sil­loin oli­si tär­ke­ää, et­tä pää­tök­sen­te­os­sa oli­si mu­ka­na sel­lai­sia, joil­le Raa­ma­tun sa­no­ma on pyhä. On sa­not­tu, et­tä us­ko­vai­nen elää kah­den kuo­ren suo­jas­sa, maal­li­sen ja hen­gel­li­sen eli val­ti­on ja kir­kon. Toi­vot­ta­vas­ti näin on tu­le­vai­suu­des­sa­kin.

Mitä kirk­ko ja seu­ra­kun­ta mer­kit­se­vät meil­le? En­sim­mäi­se­nä tu­lee mie­leen seu­ra­kun­nan mer­ki­tys elä­män tai­te­koh­dis­sa, ku­ten kas­te, rip­pi­kou­lu, avi­o­liit­toon vih­ki­mi­nen ja hau­taan siu­naa­mi­nen. Kai­kis­sa näis­sä olen ko­ke­nut, kuin­ka hie­nos­ti ja ar­vok­kaas­ti seu­ra­kun­ta on pal­vel­lut. Seu­ra­kun­nan kirk­ko­maal­la voim­me käy­dä muis­te­le­mas­sa edes­men­nei­tä rak­kai­ta, ja sin­ne myös oma maal­li­nen ma­jam­me ker­ran las­ke­taan. Elä­män krii­si­ti­lan­teis­sa seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jät ovat usein avai­na­se­mas­sa. Ei­kä sovi unoh­taa di­a­ko­ni­a­työ­tä, joka ta­voit­taa usein ne­kin, jot­ka ovat mui­den tur­va­verk­ko­jen ul­ko­puo­lel­la.

Seu­ra­kun­nan toi­min­nan ydin on ju­ma­lan­pal­ve­lus. Va­li­tet­ta­van har­voin tu­lee läh­det­tyä pai­kan pääl­le. Tänä ai­ka­na on­nek­si myös ne­tin kaut­ta pää­see mu­kaan. Luot­ta­mus­hen­ki­lö­nä voi saa­da jos­kus teh­tä­viä ju­ma­lan­pal­ve­luk­seen liit­ty­en. Sil­loin ai­na­kin tu­lee läh­det­tyä kirk­koon.

Mil­lais­ta ajan­käyt­töä luot­ta­mus­hen­ki­lö­nä toi­mi­mi­nen vaa­tii? Kirk­ko­val­tuus­to ko­koon­tuu noin nel­jä ker­taa vuo­des­sa, kirk­ko­neu­vos­to ker­ran kuus­sa. Sit­ten on eri­lai­sia toi­mi­kun­tia ja vas­tuu­ryh­miä. Yleen­sä ajan­käyt­tö on koh­tuul­lis­ta. Seu­ra­kun­nas­sa­kin pu­heen­joh­ta­jis­to työl­lis­tyy eni­ten. Ha­lu­taan, et­tä he ovat tie­toi­sia mitä seu­ra­kun­nas­sa ta­pah­tuu.

Mis­tä sit­ten pää­te­tään? Puh­taas­ti hen­gel­li­siä ky­sy­myk­siä tu­lee vas­taan yl­lät­tä­vän har­voin. Piis­pa ja pa­pis­to huo­leh­ti­vat niis­tä. Eh­kä hen­gel­li­siin ky­sy­myk­siin pa­neu­du­taan eni­ten sil­loin, kun päi­vi­te­tään seu­ra­kun­nan stra­te­gi­aa. Poh­di­taan, mikä on seu­ra­kun­nan teh­tä­vä ja mi­ten se poik­ke­aa esi­mer­kik­si di­a­ko­ni­an sa­ral­la eri­lai­sis­ta hy­vää te­ke­vis­tä jär­jes­töis­tä.

Seu­ra­kun­nil­la on pal­jon kiin­teis­tö­jä. Luot­ta­mus­hen­ki­lö voi jou­tua miet­ti­mään, mitä yl­lä­pi­de­tään, mitä pu­re­taan ja pi­tää­kö ra­ken­taa uut­ta. Kirk­ko on usein paik­ka­kun­nan tär­keim­piä kult­tuu­ri­his­to­ri­al­li­sia koh­tei­ta, voi ol­la jopa ai­noa. Näi­tä­kin koh­tei­ta on yl­lä­pi­det­tä­vä ja toi­si­naan kor­jat­ta­va. Kor­jaa­mi­nen on usein haas­ta­vaa ja vaa­tii te­ki­jöil­tään kor­ke­aa am­mat­ti­tai­toa. Mikä voi­si ol­la hie­nom­paa kuin löy­tää van­has­ta ra­ken­nuk­ses­ta vies­te­jä ra­ken­ta­jil­ta 300 vuo­den ta­kaa?

Vuo­sit­tain teh­tä­vä bud­jet­ti oh­jaa toi­min­taa. Pal­jon­ko va­ro­ja on käy­tet­tä­vis­sä ja mi­hin ne käy­te­tään. Bud­je­tin te­os­sa voi jos­kus tul­la esiin eri­lai­sia ar­vo­va­lin­to­ja.

Luot­ta­mus­hen­ki­lö­nä pää­see osal­lis­tu­maan hen­ki­lö­kun­nan va­lin­toi­hin. Jos­kus val­tuu­te­tut suo­rit­ta­vat myös kirk­ko­her­ran vaa­lin. Val­tuu­te­tut osal­lis­tu­vat vaa­lei­hin, joil­la va­li­taan kir­kol­lis­ko­kou­se­dus­ta­jat. On tär­ke­ää, et­tä kir­kon kor­keim­mas­sa päät­tä­väs­sä eli­mes­sä oli­si kris­til­lis­ten pe­ru­sar­vo­jen puo­les­ta­pu­hu­jia.

Luot­ta­mus­hen­ki­lön teh­tä­vät ovat ih­mi­sen ko­koi­sia. Yleen­sä toi­mi­taan mu­ka­vas­sa ja yh­teen hii­leen pu­hal­ta­vas­sa il­ma­pii­ris­sä. Luot­ta­mus­hen­ki­lö­nä voi koh­da­ta sel­lai­si­a­kin ih­mi­siä, joi­ta ei muu­ten ta­pai­si.

PauliMäättä
Olen tuore eläkeläinen Kempeleestä. Puoliso löytyi Helsingistä. Lapsia saimme 11. Kesäisin työllistävät puutarhat kotona ja mökillä Savossa. Luonnettani kuvannee erään kurssin loppuarvostelu: aivan liian lempeä ja lauhkea, papillinen ote. Marjastamaan pitäisi ehtiä. Lukemista olen aina harrastanut. Joskus putkahtaa kirjoitelmia eri foorumeille. Nikkarointi kiinnostaa. Erityisesti jos keksii vanhalle esineelle uusia käyttömuotoja. paulimaatta2(at)gmail.com.
PauliMäättä

Ei kait siinä

14.12.2023 6.00
PauliMäättä

Erilaisina yhdessä

9.11.2023 6.00
PauliMäättä

Arkea ja erityisiä päiviä

8.10.2023 8.00
PauliMäättä

Vesi, tuo ihmeellinen aine

5.9.2023 7.00
PauliMäättä

Telttaretki Lofooteille. Miten sitten kävi?

4.8.2023 6.30
PauliMäättä

600 000 kilometriä muutamassa päivässä

9.7.2023 6.00
PauliMäättä

Se on sitten kesä

6.6.2023 6.00
PauliMäättä

Kun retkitohtori hiihtojoukkueesta putosi

11.5.2023 6.00
PauliMäättä

Elämäni kirjat

11.4.2023 6.00
PauliMäättä

Sodan varjot

9.3.2023 8.00
PauliMäättä

Taitekohtia

9.2.2023 9.25
PauliMäättä

Vieläkö tämän voisi korjata?

5.1.2023 9.55
PauliMäättä

Joulun lahjat

5.12.2022 6.00
PauliMäättä

Vakka ja kansi

13.11.2022 6.00
PauliMäättä

Oppia ikä kaikki

3.10.2022 12.35
PauliMäättä

Suviseurat teknisenä suorituksena

7.8.2022 6.10
PauliMäättä

Karhumetsällä ja muita elämyksiä

30.6.2022 6.00
PauliMäättä

Luontosuhteita

19.6.2022 6.00
PauliMäättä

Verkossa

4.5.2022 6.00
PauliMäättä

Elämyksiä tarjolla

2.4.2022 7.00
PauliMäättä

Tässä hetkessä

4.3.2022 6.00
PauliMäättä

Miehen malli

6.2.2022 6.00
PauliMäättä

Perinteitä vaalien

5.1.2022 6.00
PauliMäättä

Kuulunko Karjalan heimoon?

6.12.2021 6.00
PauliMäättä

Muoti-ilmiöitä

14.11.2021 6.00
PauliMäättä

Tukihenkilöitä

11.10.2021 8.35
PauliMäättä

Rippikuva jäi ottamatta

3.9.2021 9.05
PauliMäättä

Hillakuume

8.8.2021 7.05
PauliMäättä

Peltoseuroissa

12.7.2021 7.05
PauliMäättä

Vuodenkiertoa

9.6.2021 7.05
PauliMäättä

Toinen todellisuus

9.5.2021 7.05
PauliMäättä

Väliinputoaja

6.4.2021 7.05
PauliMäättä

Pappuli, tuu leikkii!

27.2.2021 7.05
PauliMäättä

Kun yksi elämänvaihe päättyy

22.1.2021 7.30
23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys