JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Rasva suonissa, bitit mielessä

9.4.2022 7.00

Juttua muokattu:

5.4. 10:57
2022040510571220220409070000

Ma­ti­as Lah­ti

Kah­del­le lap­sel­lem­me ta­pah­tui pe­räk­käi­si­nä päi­vi­nä pa­hin mah­dol­li­nen: pu­he­lin ha­jo­si. To­te­sin het­ke­ni koit­ta­neen, ke­rä­sin sa­moil­la vauh­deil­la lo­put­kin lait­teet pois ja per­hees­säm­me ju­lis­tet­tiin al­ka­vak­si mul­ti­me­di­a­lai­te­paas­to. Il­toi­hin jä­tet­tiin kui­ten­kin puo­len tun­nin mit­tai­nen hu­ma­ni­taa­ri­nen käy­tä­vä – striik­kien tie­toi­nen kat­kai­se­mi­nen oli­si toki ol­lut rin­nas­tet­ta­vis­sa ih­mi­soi­keus­louk­kauk­siin.

Ko­kei­lun tu­lok­set oli­vat al­ku­vai­hees­sa tyr­mää­vät. Il­me­ni mo­to­ris­ta le­vot­to­muut­ta, ovien pau­kut­te­lua, kyy­nel­ty­nei­tä sil­miä, so­per­te­le­vaa pu­het­ta, apaat­ti­sia kat­sei­ta ja her­mo­ro­mah­duk­sia. Ih­mi­nen on kui­ten­kin so­peu­tu­vai­nen eläin, ja niin­pä elä­mä al­koi vä­hi­tel­len su­jua – jos ei ai­van en­ti­seen ta­paan, niin ai­na­kin jo­ten­kin kit­ku­tel­len. Unen mää­rä li­sään­tyi tie­ten­kin mer­kit­tä­väs­ti. Mitä jär­keä ih­mi­sen on ol­la he­reil­lä, jos ei voi edes ol­la pu­he­li­mel­la?

Myös moni ai­kui­nen jou­tuu mi­nun lail­la­ni myön­tä­mään, et­tä pu­he­lin ha­keu­tuu kä­teen kiu­sal­li­sen usein. Ku­ten joku tut­ki­ja asi­an sa­noit­ti, elä­mäm­me va­luu net­tiin. Ole­muk­ses­tam­me tun­tuu puut­tu­van pe­rä­lau­ta, jo­hon mie­li­joh­teet py­säh­tyi­si­vät. Jos­ta­kin mie­lem­me ra­ko­sis­ta pu­jah­dam­me it­sem­me ja läs­nä ole­van re­aa­li­maa­il­man ul­ko­puo­lel­le jopa sa­to­ja ker­to­ja päi­väs­sä. Olem­me ole­vi­nam­me fik­su­ja ja tie­dos­ta­via, mut­ta va­li­tet­ta­vas­ti oh­jel­mis­to­jen al­go­rit­mit ovat vie­lä fik­sum­pia.

Muu­ta­ma vuo­si­kym­men sit­ten to­teu­tet­tiin Poh­jois-Kar­ja­la-pro­jek­ti, jon­ka ta­voit­tee­na oli pa­ran­taa ih­mis­ten elä­män­ta­po­ja ja ter­veyt­tä ja eh­käis­tä en­ne­nai­kai­sia kuo­le­mia. Voi ja ker­ma oli­vat ai­ka­naan ylel­li­syys­tuot­tei­ta, ja kun nii­den saa­ta­vuus pa­ra­ni, nii­tä myös käy­tet­tiin rei­lus­ti. Ih­mi­sen eli­mis­töä ei ole kui­ten­kaan tar­koi­tet­tu vas­taa­not­ta­maan suun­nat­to­mia ras­va­mää­riä. Pro­jek­tis­sa li­sät­tiin ih­mis­ten tie­toi­suut­ta ter­veel­li­sis­tä elä­män­ta­vois­ta ja saa­vu­tet­tiin­kin mer­kit­tä­viä tu­lok­sia.

Vie­lä jo­kin ai­ka sit­ten elekt­ro­niik­ka oli niin kal­lis­ta, et­tei sitä riit­tä­nyt kaik­kien ei­kä var­sin­kaan las­ten kä­siin. Li­säk­si mo­nien koh­dal­la työ ja ar­ki­as­ka­reet hauk­ka­si­vat niin ison sii­vun elä­mäs­tä, et­tei ai­kaa lo­put­to­mal­le no­pe­an mie­li­hy­vän ha­ke­mi­sel­le yk­sin­ker­tai­ses­ti ol­lut. Nyt näyt­tää käy­neen kuin voil­le ja ker­mal­le ai­ka­naan: elin­ta­son nou­sun myö­tä lait­tei­ta, ka­na­via ja in­for­maa­ti­o­ta on niin pal­jon, et­tei eli­mis­töm­me kes­tä sitä. Bit­ti­vir­ta tart­tuu mie­lem­me ka­na­viin ja tuk­kii ne kuin kon­sa­naan ras­va se­pel­val­ti­mot.

Pu­he­li­mes­ta on tul­lut keuh­kot, joi­den kaut­ta maa­il­maa hen­gi­te­tään. Oma veik­kauk­se­ni on, et­tä esi­mer­kik­si las­ten ja nuor­ten mie­len­ter­vey­son­gel­mien li­sään­ty­mi­nen kyt­key­tyy il­mi­öön. Oli­si­ko ai­ka uu­del­le pro­jek­til­le, jos­sa kai­kin kei­noin py­rit­täi­siin jäl­leen koh­tuul­lis­ta­maan elin­ta­po­jam­me? Ter­vey­des­tä – edes mie­len­ter­vey­des­tä – ei tule teh­dä epä­ju­ma­laa, mut­ta huo­noil­la elin­ta­voil­la ai­heu­tet­tu kär­si­mys on pait­si su­rul­lis­ta myös tar­pee­ton­ta.

Las­tem­me rik­kou­tu­neet pu­he­li­met on jo kor­vat­tu toi­mi­vil­la, ja muu­ten­kin lai­te­paas­to on rau­en­nut omia ai­ko­jaan. Ar­ki jat­kuu täl­lä sa­ral­la niin kuin ar­ve­len sen jat­ku­van mo­nes­sa muus­sa­kin lap­si­per­heis­sä eli so­pi­vas­ta ruu­tu­a­jas­ta ki­nas­tel­len. Omal­la koh­dal­la­ni ky­sy­mys pu­he­li­men lii­ka­käy­tön sy­vim­mäs­tä mer­ki­tyk­ses­tä on edel­leen rat­kai­se­mat­ta. Mi­hin se osuu, mitä tyh­ji­ö­tä se paik­kaa, mitä se pal­ve­lee? Se on poh­ti­mi­sen ar­voi­nen ky­sy­mys.

MatiasLahti
Olen vuonna 1985 syntynyt perheenisä, lääkäri ja muusikko. Asun perheineni Jyväskylässä, entisen Korpilahden kunnan alueella Saukkolan vanhalla kansakoululla. Harrastan lukemista, kuntoliikuntaa ja luonnossa liikkumista. Olen kiinnostunut jokseenkin kaikesta; varsinkin ihmisen mieli on loputtoman ihmettelyni aihe. Palautetta ja aihe-ehdotuksia voi lähettää minulle osoitteeseen iisakki.haapsaari@gmail.com.
18.4.2024

Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Ps. 23:4

Viikon kysymys