JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Siemenen voima

28.3.2023 10.00

Juttua muokattu:

28.3. 09:55
2023032809552420230328100000

Ma­ti­as Lah­ti

Kas­vien sie­me­net ovat tal­vel­la le­po­ti­las­sa. Han­gen al­la ui­nu­es­saan ne ovat nä­en­näi­ses­ti kuol­lei­ta, mut­ta ke­vään tul­tua sie­me­net he­rää­vät eloon ja niis­tä al­kaa ver­soa elä­mä. Koh­ta kas­vit tuot­ta­vat jo uu­sia sie­me­niä, joi­den myö­tä elä­mä jat­kuu.

Kaik­kien eli­ö­la­jien pyr­ki­myk­se­nä on su­vun jat­ka­mi­nen eli oman pe­ri­män siir­tä­mi­nen eteen­päin uu­sil­le su­ku­pol­vil­le. Suku jat­kuu kul­le­kin la­jil­le omi­nai­sen pro­ses­sin kaut­ta. Yh­teis­tä kai­kil­le la­jeil­le on, et­tä elä­män jat­ku­mi­nen edel­lyt­tää ai­na ai­em­paa elä­mää. Elin­voi­mais­ta sie­men­tä ei voi­da ra­ken­taa tyh­jäs­tä.

Mo­nis­ta eli­ö­la­jeis­ta tie­de­tään hy­vin, mi­ten ne jat­ka­vat su­ku­aan. Sa­moin tie­de­tään, mis­tä nii­den sie­me­net, iti­öt tai muut li­sään­ty­mi­seen tar­koi­te­tut osa­set koos­tu­vat. Sie­me­nen si­säl­lä on al­kio, jos­sa on ai­hi­ot uu­den kas­vin juu­ril­le, leh­dil­le ja ver­sol­le. Yh­tä ei kui­ten­kaan tie­de­tä: sitä, mis­tä sie­men vii­me kä­des­sä saa elä­män voi­man. Se on mys­tee­ri, elä­män ih­me, joka on yk­si suu­ris­ta ja rat­kai­se­mat­to­mis­ta ky­sy­myk­sis­tä.

Kyl­vä­jä­ver­tauk­ses­sa Jee­sus ver­taa Ju­ma­lan sa­naa osu­vas­ti sie­me­neen. Ku­ten kas­vien sie­me­niin, myös Ju­ma­lan sa­naan kät­key­tyy mys­ti­sel­lä ta­val­la elä­män voi­ma. So­pi­vaan maa­han – ih­mis­sy­dä­meen – pu­do­tes­saan se voi läh­teä kas­va­maan ja tuot­taa he­del­mää. Eri syis­tä sie­men ei kui­ten­kaan ai­na ak­ti­voi­du, vaan jää le­po­ti­laan. Vika ei täl­löin­kään ole sie­me­nes­sä; se on ai­na sama.

Kas­vin sie­men voi ol­la le­po­ti­las­sa vuo­sia, jos­kus jopa vuo­si­kym­me­niä. Vaih­tu­vis­ta luon­no­nil­mi­öis­tä, kui­vuu­des­ta, kuu­muu­des­ta ja kyl­myy­des­tä huo­li­mat­ta sie­me­nen elin­voi­ma säi­lyy, ja so­pi­vien olo­suh­tei­den osu­es­sa koh­dal­le ta­pah­tuu yh­täk­kiä kas­vun ih­me: sie­men ak­ti­voi­tuu ja al­kaa ver­soa. Sa­moin on Ju­ma­lan sa­nan lai­ta: ta­pah­tui­pa sen ym­pä­ril­lä mitä hy­vän­sä, se säi­lyt­tää voi­man­sa ja elä­vyy­ten­sä. Ki­vi­sen­kin ih­mis­sy­dä­men so­pu­koi­hin voi tar­rau­tua Ju­ma­lan sa­nan sie­men, joka jos­kus myö­hem­min puh­ke­aa kas­vuun.

Myös Paa­va­li tart­tuu sie­me­neen ver­taus­ku­va­na se­lit­tä­es­sään ruu­miin ylös­nou­se­muk­sen sa­lai­suut­ta. Kun kyl­vet­ty sie­men läh­tee itä­mään, sii­tä kas­vaa uu­si kas­vi, jol­loin al­ku­pe­räi­nen sie­men hä­vi­ää: ”Ei­hän se mitä kyl­vät tule elä­väk­si, el­lei se en­sin kuo­le.” Sa­mal­la ta­val­la ih­mi­sen ajal­li­nen ruu­mis hä­vi­ää kuo­le­man jäl­keen, mut­ta sii­tä kas­vaa uu­si ruu­mis: ”Kyl­ve­tään ajal­li­nen ruu­mis, nou­see hen­gel­li­nen ruu­mis.” (1. Kor. 15:36, 44.)

Hau­ta­jai­sis­sa koen usein Ju­ma­lan sa­nan voi­man eri­tyi­sel­lä ta­val­la. Kuo­le­man to­del­li­suus avaa het­kek­si nä­kö­a­lan sii­hen, mi­ten ly­hyt ja hau­ras ih­mi­se­lä­mä on ja mikä elä­mäs­sä vii­me kä­des­sä on tär­ke­ää. Ar­kun ää­rel­lä lu­e­tut raa­ma­tun­koh­dat tun­tu­vat yh­tä ai­kaa iki­ai­kai­sil­ta ja tuo­reil­ta. Kun va­ja­vai­set ih­mi­set kyl­vä­vät toi­sen va­ja­vai­sen ih­mi­sen ruu­miin maan po­veen, Ju­ma­lan sa­nan lu­paus on loh­dul­li­nen: ”Mikä kyl­ve­tään vä­hä­pä­töi­se­nä, nou­see kirk­kaa­na. Mikä kyl­ve­tään heik­ko­na, nou­see täyn­nä voi­maa.” (1. Kor. 15:43.) Ylös­nou­se­muk­sen aa­mu­na kas­vun ih­me to­teu­tuu vii­mei­sen ker­ran.

MatiasLahti
Olen vuonna 1985 syntynyt perheenisä, lääkäri ja muusikko. Asun perheineni Jyväskylässä, entisen Korpilahden kunnan alueella Saukkolan vanhalla kansakoululla. Harrastan lukemista, kuntoliikuntaa ja luonnossa liikkumista. Olen kiinnostunut jokseenkin kaikesta; varsinkin ihmisen mieli on loputtoman ihmettelyni aihe. Palautetta ja aihe-ehdotuksia voi lähettää minulle osoitteeseen iisakki.haapsaari@gmail.com.
18.4.2024

Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Ps. 23:4

Viikon kysymys