JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Sinä osoi­tit mi­nul­le as­ke­leet

Päivämiehen vierasblogi
Nykyiset blogit
17.4.2016 7.15

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420160417071500

Luot­ta­mi­nen Ju­ma­lan joh­da­tuk­seen – on­ko se help­poa? Minä luu­len, et­tä ku­kaan ai­kui­si­kään eh­ti­nyt ei voi väit­tää, et­tä luot­ta­mus ei oli­si kos­kaan hor­ju­nut. Se ei ai­na ole help­poa, mut­ta jos­kus se on ke­vyt­tä, hel­pon­tun­tuis­ta.

Kun us­ko­vai­nen nuo­ri läh­tee ko­kei­le­maan sii­pi­ään, hän voi luot­taa, et­tä Ju­ma­la joh­dat­taa elä­mäl­le suun­nan.

Ju­ma­la, Sinä osoi­tit mi­nul­le as­ke­leet:

jo­kai­sen tä­hän päi­vään saak­ka.

Sinä sal­lit taak­ko­ja, mut­ta an­noit

myös voi­mia nii­den kan­ta­mi­seen.

Iloa Sinä an­noit so­pi­vas­ti

ja an­noit tai­toa ym­mär­tää,

kun oli ai­het­ta kii­tok­seen.

Ih­mi­nen te­kee elä­mään­sä var­ten suun­ni­tel­mia. Hän suun­nit­te­lee opin­to­ja, et­sii työ­paik­kaa. Hän suun­nit­te­lee pi­tem­män täh­täi­men asi­oi­ta ja seu­raa­vaa päi­vää. Us­ko­vai­nen suun­nit­te­lee, mut­ta luot­taa, et­tä Ju­ma­la an­taa suun­ni­tel­mil­le sii­vet, jos nä­kee hy­väk­si nii­den to­teu­tua.

Ju­ma­laan luot­ta­va saat­taa teh­dä roh­ke­al­ta­kin vai­kut­ta­via va­lin­to­ja. Esi­mer­kik­si sitä, et­tä us­ko­vai­nen saat­taa ly­hy­en­kin seu­rus­te­lun jäl­keen si­tou­tua – tah­to­en ra­kas­taa ai­na kuo­le­maan saak­ka – voi­daan häm­mäs­tel­lä. Mik­si hän ei us­kal­tai­si, jos rin­nal­la kul­ke­va ih­mi­nen tun­tuu Ju­ma­lan joh­dat­ta­mal­ta, it­seä var­ten luo­dul­ta? Ja se sama Ju­ma­la, joka osa­si luo­da näin pal­jon hy­vää, jat­kaa luo­mis­työ­tään edel­leen?

Mat­kal­la Sinä an­noit mo­nen­lai­sia as­ke­lia:

ke­vyi­tä, ras­kai­ta, toi­seen ih­mi­seen no­jaa­via.

Sinä an­noit as­kel­ten vie­rel­le toi­set:

ne oli­vat en­ke­lin as­ke­leet.

Ja ne muut, jot­ka sii­nä kul­ki­vat,

oli­vat ih­mi­siä, jot­ka niin hy­vin

so­pi­vat kul­ke­maan vie­rel­lä.

Ju­ma­la saat­taa joh­dat­taa sel­lai­sil­le­kin pai­koil­le, joil­le ih­mi­nen it­se ei oli­si löy­tä­nyt. Ja se pie­ni ih­mi­nen, jol­la on ih­mi­sen toi­veet, ei tie­dä, mikä pol­ku kul­loin­kin oli­si pa­ras kul­kea. Ih­mi­nen saat­tai­si usein va­li­ta tien­haa­rois­sa toi­sin. Myö­hem­min, kun elä­mää kat­soo taak­se­päin, voi aja­tel­la: Ju­ma­la tie­si pa­rem­min.

Kun Sinä näin hy­vin joh­da­tit,

ai­van tä­hän het­keen saak­ka,

en minä muu­ta voi kuin luot­taa,

et­tä Sinä olet edel­leen yh­tä tai­ta­va

suun­nit­te­le­maan as­ke­lia, nii­den suun­taa,

nii­den ke­veyt­tä ja ras­kaut­ta

ja etäi­syyt­tä mui­den as­ke­liin.

Saan ol­la sii­tä kii­tol­li­nen,

et­tä Sinä joh­da­tat mi­nua.

Elä­mä­ni on kai­kis­sa vai­heis­saan

ra­kas­ta­vis­sa ja tur­val­li­sis­sa kä­sis­sä.

Ma­riel­la Krei­vi

Päivämiehen Vierasblogi
Päivämiehen verkkolehden vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia lehdessämme. Lukijat voivat tarjota tekstejään julkaistavaksi vierasblogiin.
4.7.2020

"Minä ope­tan si­nua", sa­noo Her­ra, "minä osoi­tan si­nul­le oi­ke­an tien. Minä neu­von si­nua, kat­see­ni seu­raa as­ke­lei­ta­si." Ps. 32:8

Viikon kysymys