JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

”Tämä on julma talo”

13.3.2022 7.00

Juttua muokattu:

9.3. 11:24
2022030911243520220313070000

Ma­ti­as Lah­ti

Blo­gis­tin ura­ni ei al­ka­nut jä­rin juh­la­vas­ti. En­sim­mäi­nen jut­tu­luon­nok­se­ni pa­lau­tui toi­mi­tuk­ses­ta ys­tä­väl­li­sen, mut­ta hie­man kum­mas­te­le­van pa­laut­teen kera. Kom­men­tit kos­ki­vat teks­tin ot­sik­koa. Jut­tua kir­joit­ta­es­sa­ni so­pi­vaa ot­sik­koa ei tun­tu­nut löy­ty­vän mil­lään, ja lä­he­tin teks­tin eteen­päin it­se­kin tyy­ty­mät­tö­mä­nä ot­sik­ko­eh­do­tuk­see­ni ”Kir­joi­tuk­sia aja­tuk­sis­ta, aja­tuk­sia kir­joi­tuk­sis­ta”.

Jut­tu ei kui­ten­kaan pää­ty­nyt­kään Päi­vä­mie­hen toi­mi­tuk­seen as­ti ku­vit­te­le­mal­la­ni ot­si­kol­la, ni­mit­täin kir­joi­tuk­se­ni ol­les­sa lä­het­tä­mis­tä vail­le val­mis tu­lin jät­tä­neek­si tie­to­ko­neen het­kek­si au­ki keit­ti­ön pöy­däl­le. Toi­min­ta­ta­poi­hin tyy­ty­mä­tön jäl­ki­kas­vun edus­ta­ja oli täs­sä vä­lis­sä päät­tä­nyt il­mais­ta nä­ke­myk­sen­sä kir­jal­li­ses­ti ja il­mei­ses­ti ha­kea vää­rin koh­del­luk­si tu­le­mi­sen ko­ke­muk­sel­leen laa­jem­paa kai­ku­poh­jaa. Niin­pä toi­mi­tuk­seen läh­te­neen teks­tin ot­sik­ko oli muut­tu­nut muo­toon ”Kir­joi­tuk­sia aja­tuk­sis­ta, aja­tuk­sia kir­joi­tuk­sis­ta tämä on jul­ma talo mis­sä kaik­ki ot­ta­vat raa­oin ta­voin oman­sa”.

Hyvä yri­tys: kaik­ki­han tie­däm­me, mi­ten suu­ri mer­ki­tys jul­ki­suu­del­la voi ol­la oman nä­ke­myk­sen esiin tuo­mi­sel­le, jul­ki­sen myö­tä­tun­non saa­mi­sel­le ja sitä kaut­ta muu­tos­pai­neen luo­mi­sel­le. Täl­lä ker­taa yri­tys jäi kui­ten­kin puo­li­tie­hen tark­kaa­vai­sen toi­mi­tuk­sen an­si­os­ta. Eh­kä tar­koi­tuk­se­na ei lo­pul­ta ol­lut ryh­tyä jul­ki­seen sa­na­miek­kai­luun, mut­ta täl­lä ker­taa sa­nai­lu ei jää­nyt­kään keit­ti­ön pöy­dän ää­reen vaan lip­sah­ti laa­jem­paan ja­ke­luun. Tä­mä­hän on kir­jal­li­sen vies­tin­nän on­gel­ma laa­jem­min­kin: sii­tä jää jäl­ki, joka voi pää­tyä sin­ne­kin, min­ne sitä ei kos­kaan tar­koi­tet­tu.

Vas­ti­kään sain seu­raa­val­ta su­ku­pol­vel­ta pa­lau­tet­ta myös sii­tä, mi­ten mi­nun lo­pul­ta­kin tu­li­si ta­ju­ta, et­tei maa­il­ma pyö­ri vain mi­nun na­pa­ni ym­pä­ril­lä. Pa­lau­te oli var­mas­ti tar­peen, ke­hi­tys­koh­de on tun­nis­tet­tu ja lu­paam­me kä­si­tel­lä pa­laut­teen nor­maa­lin pro­ses­sim­me mu­kaan toi­min­tam­me ke­hit­tä­mi­sek­si. Sa­mal­la lu­paan pyr­kiä sii­hen, et­tei yh­des­sä puo­li­so­ni kans­sa hal­lin­noi­mam­me kiin­teis­tö muut­tui­si jul­mak­si ta­lok­si mis­sä ku­kin ot­taa raa­oin ta­voin oman­sa. Ai­na­kin tääl­lä sat­tuu ja ta­pah­tuu.

MatiasLahti
Olen vuonna 1985 syntynyt perheenisä, lääkäri ja muusikko. Asun perheineni Jyväskylässä, entisen Korpilahden kunnan alueella Saukkolan vanhalla kansakoululla. Harrastan lukemista, kuntoliikuntaa ja luonnossa liikkumista. Olen kiinnostunut jokseenkin kaikesta; varsinkin ihmisen mieli on loputtoman ihmettelyni aihe. Palautetta ja aihe-ehdotuksia voi lähettää minulle osoitteeseen iisakki.haapsaari@gmail.com.
18.4.2024

Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Ps. 23:4

Viikon kysymys