JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Tässä hetkessä

4.3.2022 6.00

Juttua muokattu:

3.3. 13:53
2022030313531920220304060000

Pau­li Määt­tä

Blo­gin kir­joit­ta­jan kuu­kau­si on ly­hyt. Muu­ta­man päi­vän saa pais­ta­tel­la nä­ky­vil­lä, kun­nes tu­lee uu­sia blo­ge­ja. Ei­pä ai­kaa­kaan, kun huo­maa, et­tä kuu­kau­si on ku­lu­nut pit­käl­le ja oli­si taas ru­vet­ta­va ke­hit­tä­mään uut­ta kir­joi­tus­ta.

En­sin ali­ta­jun­ta et­sis­ke­lee so­pi­vaa ai­het­ta. Kun se on löy­ty­nyt, ali­ta­jun­ta jat­kaa ai­heen työs­tä­mis­tä. Seu­raa­va blogi oli­kin mel­kein kir­joit­ta­mis­ta vail­le val­mis, kun tuli tors­tai­aa­mu 24. hel­mi­kuu­ta. Kaik­ki aja­tuk­set tyh­je­ni­vät ker­ral­la. Ve­nä­jä oli hyö­kän­nyt aa­mul­la naa­pu­rin­sa Uk­rai­nan kimp­puun. Ruo­ka ei mais­tu­nut, ja mi­tään hom­mi­a­kaan ei oi­kein osan­nut teh­dä. Pet­ty­mys oli suu­ri sen­kin vuok­si, et­tä on­gel­mia, joi­hin pi­täi­si pa­neu­tua, on riit­tä­väs­ti muu­ten­kin. Eri­lais­ta köy­hyyt­tä ja epä­ta­sa-ar­voa on kaik­ki­al­la. Ja esi­mer­kik­si il­mas­ton­muu­tok­sen ja luon­non köyh­ty­mi­seen liit­ty­vät on­gel­mat kai­paa­vat rat­kai­su­ja ja toi­men­pi­tei­tä.

Mie­leen tuli lap­suus. Sil­loin so­das­ta ei ol­lut ku­lu­nut ko­vin­kaan kau­aa. Ih­mis­ten ker­to­muk­set oli­vat oma­koh­tai­sia ja niin to­del­li­sia, et­tä lap­sen mie­li eläy­tyi nii­hin vah­vas­ti. Asuim­me mel­ko lä­hel­lä itä­ra­jaa. Pel­kä­sin pi­me­ää. Ku­vit­te­lin, et­tä pui­den ta­ka­na vi­lah­te­li so­ti­lai­ta. Jou­duin kan­sa­kou­lun eka­luo­kal­la kul­ke­maan yk­sin 3 ki­lo­met­rin kou­lu­mat­kan. Sen var­rel­la oli vain yk­si asut­tu talo. Tal­vel­la pi­me­äs­sä kou­lu­mat­ka oli mel­koi­nen ko­et­te­le­mus. Ker­ran Lei­von­mä­keä pot­ku­ril­la las­kies­sa­ni tee­ret ru­pe­si­vat mä­kät­tä­mään sen juu­rel­la. Pe­läs­tyin niin pa­has­ti, et­tä muis­tan tuon tun­teen vie­lä­kin. Isän piti kul­jet­taa mi­nua jon­kin ai­kaa he­vo­sel­la kou­luun.

So­tia on ol­lut ai­na. Van­ha tes­ta­ment­ti on hy­vin so­tai­nen kir­ja. Is­ra­e­lin kan­sa jou­tui ker­ta toi­sen­sa jäl­keen so­ti­maan naa­pu­ri­kan­so­jen kans­sa. Maa val­loi­tet­tiin mo­neen ker­taan. Aseet oli­vat ny­ky­mit­ta­puun mu­kaan al­keel­li­sia, mut­ta pa­haa jäl­keä niil­lä­kin saa­tiin ai­kaan. Ju­ma­lan läs­nä­o­lo Is­ra­e­lin kan­san vai­heis­sa on Raa­ma­tus­sa nä­ky­väs­ti esil­lä.

Ih­mi­sen jul­muus ei näy­tä lop­pu­van, vaik­ka mo­nes­ti on jo aja­tel­tu, et­tei­hän se enää mei­dän ai­ka­nam­me ole mah­dol­lis­ta. On ku­vi­tel­tu, et­tä his­to­ri­as­ta on jo­tain opit­tu. Ih­mis­kun­ta on teh­nyt mo­nia yri­tyk­siä rau­han puo­les­ta. Mo­lem­pien maa­il­man­so­tien jäl­keen py­rit­tiin luo­maan jär­jes­tö­jä, joi­den avul­la so­dat voi­tai­siin es­tää. Kan­sain­liit­to oli en­sim­mäi­nen. Se pys­tyi rat­ko­maan mo­nia avoi­mia ky­sy­myk­siä, ku­ten Ah­ve­nan­maan omis­tuk­sen. Se ei kui­ten­kaan on­nis­tu­nut es­tä­mään toi­sen maa­il­man­so­dan syt­ty­mis­tä. Kan­sain­lii­ton pe­ri­jä Yh­dis­ty­neet kan­sa­kun­nat pe­rus­tet­tiin 1945. Sii­hen ovat liit­ty­neet lä­hes kaik­ki maat. Tur­val­li­suus­neu­vos­ton pi­täi­si rat­koa ki­pe­rim­mät kiis­tat. Mo­lem­mat maa­il­man­so­dat sai­vat al­kun­sa Eu­roo­pas­ta. Aja­tel­tiin, et­tei kos­kaan enää. Ei so­taa ai­na­kaan Rans­kan ja Sak­san vä­lil­lä. Pe­rus­tet­tiin Eu­roo­pan hii­li- ja te­rä­syh­tei­sö, jos­ta ke­hit­tyi myö­hem­min EU. Ny­ky­ään pää­a­si­as­sa ta­lou­sa­si­oi­hin kes­kit­ty­neen yh­tei­sön al­ku läh­tee rau­han aja­tuk­ses­ta.

So­tia on ol­lut jat­ku­vas­ti ny­ky­ai­ka­na­kin. Ne ovat ol­leet kui­ten­kin niin kau­ka­na, et­tä ne har­voin ovat nous­seet mie­liim­me. Eu­roo­pas­sa so­dit­tiin vii­mek­si Bal­ka­nil­la. Se oli en­ti­sen Ju­gos­la­vi­an kuo­lin­kamp­pai­lua. Ny­ky­ään vies­tin­tä­vä­li­neet mah­dol­lis­ta­vat ta­pah­tu­mien seu­raa­mi­sen lä­hes re­aa­li­a­jas­sa. Eh­kä ei kan­na­ta seu­ra­ta kaik­kea mitä on tar­jol­la. Sota ei ole kau­he­aa ai­no­as­taan si­vii­leil­le. Se on sitä myös so­ti­lail­le rin­ta­man mo­lem­min puo­lin.

Mi­ten säi­lyt­tää mie­len­rau­ha täl­lai­se­na ai­ka­na? Raa­ma­tus­ta tu­lee mie­leen lau­se “joka miek­kaan tart­tuu, se miek­kaan kaa­tuu.” (Matt. 26:52). Tä­mä­kin sota päät­tyy en­nem­min tai myö­hem­min. Ra­joil­lam­me on on­nek­si ol­lut rau­hal­lis­ta jo use­am­man su­ku­pol­ven ajan. Voim­me luot­taa esi­val­taan, et­tä se te­kee vii­sai­ta pää­tök­siä. Pa­ras tur­vam­me on iki­ai­ko­jen Ju­ma­la. Hä­neen voim­me luot­taa näi­nä­kin päi­vi­nä. Ju­ma­la joh­taa kan­sa­kun­tia ja ih­mis­ten koh­ta­loi­ta vai­kei­na­kin ai­koi­na. Lu­ke­mat­to­mat kä­det ovat­kin pu­ris­tu­neet yh­teen ja lä­het­tä­neet vies­te­jä tai­vaal­li­sen Isän puo­leen. Kir­kois­sa on soi­tet­tu rau­han­kel­lo­ja. Huo­li ja mur­he on yh­tei­nen. Teh­dään ar­ki­set työm­me niin kuin en­nen­kin. Elä­mä jat­kuu. Myös toi­voa tuo­via asi­oi­ta tu­lee vas­taan: saim­me viet­tää per­hees­säm­me kih­la­jai­sia lau­an­tai­na. On­nel­li­sia nuo­ria kat­sel­les­sa ajan­koh­tai­set huo­let jää­vät taka-alal­le.

Mi­ten sit­ten aut­taa hä­tään jou­tu­nei­ta? Yk­sit­täi­se­nä kan­sa­lai­se­na voim­me osal­lis­tua ke­räyk­siin, joi­den avul­la lä­he­te­tään apua so­dan uh­reil­le. En­nen kaik­kea voim­me ru­koil­la kär­si­vien puo­les­ta ja rau­haa koko maa­il­maan.

Tänä ai­ka­na on jo mo­nes­sa ti­lai­suu­des­sa lau­let­tu virt­tä 600. Se pu­hut­te­lee vah­vas­ti var­sin­kin, kun tie­däm­me, et­tä sen sa­nat on kir­joi­tet­tu so­dan mels­kei­den kes­kel­lä.


Hy­vyy­den voi­man ih­meel­li­seen suo­jaan

olem­me kaik­ki hil­jaa kät­ke­tyt.

Me saam­me luot­taa us­kol­li­seen Luo­jaan,

yh­des­sä käy­dä uu­teen ai­kaan nyt.


Jos ah­dis­tuk­sen tie on edes­säm­me,

myös sil­loin Kris­tus mei­tä kul­jet­taa.

An­nam­me Isän kä­siin elä­mäm­me.

Hän it­se meil­le rau­han val­mis­taa.


Hy­vyy­den voi­man us­kol­li­nen suo­ja

pii­rit­tää mei­tä, kuin­ka käy­nee­kin.

Il­las­ta aa­muun kans­sam­me on Luo­ja.

Hä­nel­tä saam­me huo­mis­päi­vän­kin.

(VK 600:1, 2, 5.)

PauliMäättä
Olen tuore eläkeläinen Kempeleestä. Puoliso löytyi Helsingistä. Lapsia saimme 11. Kesäisin työllistävät puutarhat kotona ja mökillä Savossa. Luonnettani kuvannee erään kurssin loppuarvostelu: aivan liian lempeä ja lauhkea, papillinen ote. Marjastamaan pitäisi ehtiä. Lukemista olen aina harrastanut. Joskus putkahtaa kirjoitelmia eri foorumeille. Nikkarointi kiinnostaa. Erityisesti jos keksii vanhalle esineelle uusia käyttömuotoja. paulimaatta2(at)gmail.com.
PauliMäättä

Ei kait siinä

14.12.2023 6.00
PauliMäättä

Erilaisina yhdessä

9.11.2023 6.00
PauliMäättä

Arkea ja erityisiä päiviä

8.10.2023 8.00
PauliMäättä

Vesi, tuo ihmeellinen aine

5.9.2023 7.00
PauliMäättä

Telttaretki Lofooteille. Miten sitten kävi?

4.8.2023 6.30
PauliMäättä

600 000 kilometriä muutamassa päivässä

9.7.2023 6.00
PauliMäättä

Se on sitten kesä

6.6.2023 6.00
PauliMäättä

Kun retkitohtori hiihtojoukkueesta putosi

11.5.2023 6.00
PauliMäättä

Elämäni kirjat

11.4.2023 6.00
PauliMäättä

Sodan varjot

9.3.2023 8.00
PauliMäättä

Taitekohtia

9.2.2023 9.25
PauliMäättä

Vieläkö tämän voisi korjata?

5.1.2023 9.55
PauliMäättä

Joulun lahjat

5.12.2022 6.00
PauliMäättä

Vakka ja kansi

13.11.2022 6.00
PauliMäättä

Oppia ikä kaikki

3.10.2022 12.35
PauliMäättä

Paikkakunnan parhaaksi

4.9.2022 6.00
PauliMäättä

Suviseurat teknisenä suorituksena

7.8.2022 6.10
PauliMäättä

Karhumetsällä ja muita elämyksiä

30.6.2022 6.00
PauliMäättä

Luontosuhteita

19.6.2022 6.00
PauliMäättä

Verkossa

4.5.2022 6.00
PauliMäättä

Elämyksiä tarjolla

2.4.2022 7.00
PauliMäättä

Miehen malli

6.2.2022 6.00
PauliMäättä

Perinteitä vaalien

5.1.2022 6.00
PauliMäättä

Kuulunko Karjalan heimoon?

6.12.2021 6.00
PauliMäättä

Muoti-ilmiöitä

14.11.2021 6.00
PauliMäättä

Tukihenkilöitä

11.10.2021 8.35
PauliMäättä

Rippikuva jäi ottamatta

3.9.2021 9.05
PauliMäättä

Hillakuume

8.8.2021 7.05
PauliMäättä

Peltoseuroissa

12.7.2021 7.05
PauliMäättä

Vuodenkiertoa

9.6.2021 7.05
PauliMäättä

Toinen todellisuus

9.5.2021 7.05
PauliMäättä

Väliinputoaja

6.4.2021 7.05
PauliMäättä

Pappuli, tuu leikkii!

27.2.2021 7.05
PauliMäättä

Kun yksi elämänvaihe päättyy

22.1.2021 7.30
23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys