JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Vala

1.3.2023 6.00

Juttua muokattu:

1.3. 10:23
2023030110231720230301060000

Tar­ja Kor­ri

"Minä N. N. lu­paan ja va­kuu­tan kaik­ki­val­ti­aan ja kaik­ki­tie­tä­vän Ju­ma­lan edes­sä ole­va­ni Suo­men val­ta­kun­nan luo­tet­ta­va ja us­kol­li­nen kan­sa­lai­nen. Tah­don pal­vel­la maa­ta­ni re­hel­li­ses­ti sekä par­haan ky­ky­ni mu­kaan et­siä ja edis­tää sen hyö­tyä ja pa­ras­ta."

Saim­me ol­la hel­mi­kuun alus­sa seu­raa­mas­sa so­ti­las­va­la­ti­lai­suut­ta Ro­va­nie­mel­lä. Tämä oli mei­dän per­hees­säm­me kuu­des ker­ta, ja täl­lä ker­taa poi­kia oli kak­si. Ti­lai­suus on juh­la­va ja ai­heut­taa ai­na­kin äi­din sy­dä­mes­sä vä­ris­tyk­siä, kun kuun­te­lee, mitä alok­kaat lu­paa­vat. Olen kui­ten­kin kii­tol­li­nen sii­tä, et­tä kaik­ki poi­kam­me ovat tah­to­neet vel­vol­li­suu­ten­sa täyt­tää.

Vaik­ka mo­nis­sa pai­kois­sa on vä­hen­net­ty Ju­ma­lan sa­nan yl­lä­pi­tä­mis­tä, va­la­ti­lai­suu­des­sa lu­et­tiin Raa­ma­tun teks­ti ja pap­pi piti pie­nen pu­heen. Niil­le alok­kail­le, jot­ka ei­vät ha­lua osal­lis­tua va­laan, on jär­jes­tet­ty va­kuu­tus­ti­lai­suus, mis­sä sama asia va­kuu­te­taan kun­ni­an ja oman­tun­non kaut­ta.

Voi­si­ko jo­kai­nen meis­tä aja­tel­la toi­mi­van­sa niin kuin alok­kaat lu­paa­vat so­ti­las­va­las­sa? Muun mu­as­sa puo­lus­taa kai­kis­sa ti­lan­teis­sa isän­maan kos­ke­mat­to­muut­ta, sen lail­lis­ta val­ti­o­jär­jes­tys­tä sekä val­ta­kun­nan lail­lis­ta esi­val­taa? Tai jos tie­tää jo­tain ole­van te­keil­lä lail­li­sen esi­val­lan ku­kis­ta­mi­sek­si tai maan val­ti­o­jär­jes­tyk­sen ku­mo­a­mi­sek­si, il­moit­taa sii­tä vii­py­mät­tä vi­ra­no­mai­sil­le?

Myös si­vii­lie­lä­mää aja­tel­len lu­pauk­set ovat hy­viä: Va­las­sa lu­va­taan käyt­täy­tyä kun­nol­li­ses­ti ja ryh­dik­kääs­ti, to­tel­la esi­mie­hiä, nou­dat­taa la­ke­ja ja ase­tuk­sia sekä säi­lyt­tää us­ko­tut sa­lai­suu­det. Tah­do­taan ol­la ase­to­ve­rei­ta koh­taan suo­ra ja aut­ta­vai­nen. "Mil­loin­kaan en su­ku­lai­suu­den, ys­tä­vyy­den, ka­teu­den, vi­han tai pe­lon vuok­si en­kä myös­kään lah­jo­jen tai muun syyn täh­den toi­mi vas­toin pal­ve­lus­vel­vol­li­suut­ta­ni." Nä­mä­kin lu­pauk­set so­pi­vat jo­kai­sel­le ja ovat erit­täin tär­kei­tä muis­taa myös työ­e­lä­mäs­sä sekä luot­ta­mus­teh­tä­vis­sä.

"Jos mi­nut ase­te­taan esi­mie­sa­se­maan, tah­don ol­la alai­si­a­ni koh­taan oi­keu­den­mu­kai­nen, pi­tää huol­ta hei­dän hy­vin­voin­nis­taan, hank­kia tie­to­ja hei­dän toi­veis­taan, ol­la hei­dän neu­vo­nan­ta­ja­naan ja oh­jaa­ja­naan sekä omas­ta puo­les­ta­ni pyr­kiä ole­maan heil­le hy­vä­nä ja kan­nus­ta­va­na esi­merk­ki­nä."

Täs­sä so­ti­las­va­lan kap­pa­lees­sa on hy­viä neu­vo­ja jo­kai­sel­le esi­mie­hel­le ja oi­ke­as­taan kai­kil­le, jot­ka ovat tois­ten ih­mis­ten kans­sa te­ke­mi­sis­sä. Jo­kai­nen voi­si ol­la toi­sel­le ih­mi­sel­le hy­vä­nä ja kan­nus­ta­va­na esi­merk­ki­nä.

Va­lan van­no­mi­sen jäl­keen so­ti­laat lau­la­vat va­la­lau­lun:

"Kuul­los pyhä vala, kal­lis Suo­men­maa: si­nuun kos­kea ei vä­ki­val­ta saa!

Sua suo­je­lem­me, ve­rin var­je­lem­me. Ol­los huo­le­ton, poi­kas val­veill’ on.

Kuul­los pyhä vala, kal­lis Suo­men­maa: si­nuun kos­kea ei vä­ki­val­ta saa!

Kal­li­os ei hor­ju, vaa­ras poi­es tor­juu. Ol­los huo­le­ton, poi­kas val­veill’ on!"

(Suom. sa­nat Taa­vi Hahl)

Evers­ti kiit­ti pu­hees­saan ko­tien kas­va­tus­työ­tä ja ke­hot­ti ole­maan edel­leen so­ti­lai­den tu­ke­na, vaik­ka heis­tä pi­de­tään­kin ar­mei­jas­sa hyvä huo­li. Kai­kil­le ei ole vält­tä­mät­tä help­poa ja­kaa huo­neen­sa ja koko elä­män­sä mo­nen muun ih­mi­sen kans­sa. Tiuk­ka ku­ri­na­lai­suus ja sään­tö­jen si­säis­tä­mi­nen voi­vat ol­la al­kuun han­ka­lia. Ar­mei­jaa käy­mät­tö­män kor­viin jot­kut asi­at kuu­los­ta­vat ou­doil­ta ja jopa tur­hil­ta, mut­ta niil­lä on kou­lu­tuk­ses­sa omat tar­koi­tuk­sen­sa.

En­sim­mäis­ten poi­kiem­me ol­les­sa ar­mei­jas­sa maa­il­man­ti­lan­ne lä­hel­läm­me oli ai­van eri­lai­nen. Vaik­ka sil­loin­kin va­la­lu­paus tun­tui tosi lii­kut­ta­val­ta ja suu­rel­ta, nyt se tun­tuu vie­lä va­ka­vam­min otet­ta­val­ta. Evers­tin pu­hees­sa tuli il­mi se­kin, et­tei maal­lam­me ole täl­lä het­kel­lä va­ka­vaa so­ti­laal­lis­ta uh­kaa ja toi­saal­ta maam­me on hy­vin va­rus­tau­tu­nut, jos sel­lai­nen tu­li­si. Ru­kous on, et­tei ke­nen­kään enää tar­vit­si­si läh­teä tais­te­le­maan vi­hol­lis­ta vas­taan. Jo­kai­nen voi omal­la koh­dal­laan ol­la rau­han ja isän­maan asi­al­la.

"Ja on­nel­li­nen lap­sis­ta saa ol­la isän­maam­me. Kuin huo­mis­päi­vää kir­kas­ta kat­sel­la heis­sä saam­me. He isän­maam­me vai­hei­siin, sen pal­ve­luk­seen, teh­tä­viin kas­va­vat kes­kel­läm­me." (VK 582:7.)

TarjaKorri
Kotimme Nivalassa on minulle tärkeä paikka. Siellä on ollut elämäntehtäväni perheen parissa ja siellä teen yritykseemme liittyviä töitä. Vapaa-aika kuluu paljolti käsitöiden parissa. Ystävät ovat minulle tärkeitä. Heidän kanssaan kyläilyt ja keskustelut ovat elämäni suola. Kirjoituksistani voi antaa palautetta: korritarja@gmail.com.
26.9.2023

Herra, sinä valmistat meille rauhan. Myös se on sinun tekoasi, niin kuin kaikki mitä me olemme saaneet aikaan. Jes. 26:12

Viikon kysymys