JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Vala

1.3.2023 6.00

Juttua muokattu:

1.3. 10:23
2023030110231720230301060000

Tar­ja Kor­ri

"Minä N. N. lu­paan ja va­kuu­tan kaik­ki­val­ti­aan ja kaik­ki­tie­tä­vän Ju­ma­lan edes­sä ole­va­ni Suo­men val­ta­kun­nan luo­tet­ta­va ja us­kol­li­nen kan­sa­lai­nen. Tah­don pal­vel­la maa­ta­ni re­hel­li­ses­ti sekä par­haan ky­ky­ni mu­kaan et­siä ja edis­tää sen hyö­tyä ja pa­ras­ta."

Saim­me ol­la hel­mi­kuun alus­sa seu­raa­mas­sa so­ti­las­va­la­ti­lai­suut­ta Ro­va­nie­mel­lä. Tämä oli mei­dän per­hees­säm­me kuu­des ker­ta, ja täl­lä ker­taa poi­kia oli kak­si. Ti­lai­suus on juh­la­va ja ai­heut­taa ai­na­kin äi­din sy­dä­mes­sä vä­ris­tyk­siä, kun kuun­te­lee, mitä alok­kaat lu­paa­vat. Olen kui­ten­kin kii­tol­li­nen sii­tä, et­tä kaik­ki poi­kam­me ovat tah­to­neet vel­vol­li­suu­ten­sa täyt­tää.

Vaik­ka mo­nis­sa pai­kois­sa on vä­hen­net­ty Ju­ma­lan sa­nan yl­lä­pi­tä­mis­tä, va­la­ti­lai­suu­des­sa lu­et­tiin Raa­ma­tun teks­ti ja pap­pi piti pie­nen pu­heen. Niil­le alok­kail­le, jot­ka ei­vät ha­lua osal­lis­tua va­laan, on jär­jes­tet­ty va­kuu­tus­ti­lai­suus, mis­sä sama asia va­kuu­te­taan kun­ni­an ja oman­tun­non kaut­ta.

Voi­si­ko jo­kai­nen meis­tä aja­tel­la toi­mi­van­sa niin kuin alok­kaat lu­paa­vat so­ti­las­va­las­sa? Muun mu­as­sa puo­lus­taa kai­kis­sa ti­lan­teis­sa isän­maan kos­ke­mat­to­muut­ta, sen lail­lis­ta val­ti­o­jär­jes­tys­tä sekä val­ta­kun­nan lail­lis­ta esi­val­taa? Tai jos tie­tää jo­tain ole­van te­keil­lä lail­li­sen esi­val­lan ku­kis­ta­mi­sek­si tai maan val­ti­o­jär­jes­tyk­sen ku­mo­a­mi­sek­si, il­moit­taa sii­tä vii­py­mät­tä vi­ra­no­mai­sil­le?

Myös si­vii­lie­lä­mää aja­tel­len lu­pauk­set ovat hy­viä: Va­las­sa lu­va­taan käyt­täy­tyä kun­nol­li­ses­ti ja ryh­dik­kääs­ti, to­tel­la esi­mie­hiä, nou­dat­taa la­ke­ja ja ase­tuk­sia sekä säi­lyt­tää us­ko­tut sa­lai­suu­det. Tah­do­taan ol­la ase­to­ve­rei­ta koh­taan suo­ra ja aut­ta­vai­nen. "Mil­loin­kaan en su­ku­lai­suu­den, ys­tä­vyy­den, ka­teu­den, vi­han tai pe­lon vuok­si en­kä myös­kään lah­jo­jen tai muun syyn täh­den toi­mi vas­toin pal­ve­lus­vel­vol­li­suut­ta­ni." Nä­mä­kin lu­pauk­set so­pi­vat jo­kai­sel­le ja ovat erit­täin tär­kei­tä muis­taa myös työ­e­lä­mäs­sä sekä luot­ta­mus­teh­tä­vis­sä.

"Jos mi­nut ase­te­taan esi­mie­sa­se­maan, tah­don ol­la alai­si­a­ni koh­taan oi­keu­den­mu­kai­nen, pi­tää huol­ta hei­dän hy­vin­voin­nis­taan, hank­kia tie­to­ja hei­dän toi­veis­taan, ol­la hei­dän neu­vo­nan­ta­ja­naan ja oh­jaa­ja­naan sekä omas­ta puo­les­ta­ni pyr­kiä ole­maan heil­le hy­vä­nä ja kan­nus­ta­va­na esi­merk­ki­nä."

Täs­sä so­ti­las­va­lan kap­pa­lees­sa on hy­viä neu­vo­ja jo­kai­sel­le esi­mie­hel­le ja oi­ke­as­taan kai­kil­le, jot­ka ovat tois­ten ih­mis­ten kans­sa te­ke­mi­sis­sä. Jo­kai­nen voi­si ol­la toi­sel­le ih­mi­sel­le hy­vä­nä ja kan­nus­ta­va­na esi­merk­ki­nä.

Va­lan van­no­mi­sen jäl­keen so­ti­laat lau­la­vat va­la­lau­lun:

"Kuul­los pyhä vala, kal­lis Suo­men­maa: si­nuun kos­kea ei vä­ki­val­ta saa!

Sua suo­je­lem­me, ve­rin var­je­lem­me. Ol­los huo­le­ton, poi­kas val­veill’ on.

Kuul­los pyhä vala, kal­lis Suo­men­maa: si­nuun kos­kea ei vä­ki­val­ta saa!

Kal­li­os ei hor­ju, vaa­ras poi­es tor­juu. Ol­los huo­le­ton, poi­kas val­veill’ on!"

(Suom. sa­nat Taa­vi Hahl)

Evers­ti kiit­ti pu­hees­saan ko­tien kas­va­tus­työ­tä ja ke­hot­ti ole­maan edel­leen so­ti­lai­den tu­ke­na, vaik­ka heis­tä pi­de­tään­kin ar­mei­jas­sa hyvä huo­li. Kai­kil­le ei ole vält­tä­mät­tä help­poa ja­kaa huo­neen­sa ja koko elä­män­sä mo­nen muun ih­mi­sen kans­sa. Tiuk­ka ku­ri­na­lai­suus ja sään­tö­jen si­säis­tä­mi­nen voi­vat ol­la al­kuun han­ka­lia. Ar­mei­jaa käy­mät­tö­män kor­viin jot­kut asi­at kuu­los­ta­vat ou­doil­ta ja jopa tur­hil­ta, mut­ta niil­lä on kou­lu­tuk­ses­sa omat tar­koi­tuk­sen­sa.

En­sim­mäis­ten poi­kiem­me ol­les­sa ar­mei­jas­sa maa­il­man­ti­lan­ne lä­hel­läm­me oli ai­van eri­lai­nen. Vaik­ka sil­loin­kin va­la­lu­paus tun­tui tosi lii­kut­ta­val­ta ja suu­rel­ta, nyt se tun­tuu vie­lä va­ka­vam­min otet­ta­val­ta. Evers­tin pu­hees­sa tuli il­mi se­kin, et­tei maal­lam­me ole täl­lä het­kel­lä va­ka­vaa so­ti­laal­lis­ta uh­kaa ja toi­saal­ta maam­me on hy­vin va­rus­tau­tu­nut, jos sel­lai­nen tu­li­si. Ru­kous on, et­tei ke­nen­kään enää tar­vit­si­si läh­teä tais­te­le­maan vi­hol­lis­ta vas­taan. Jo­kai­nen voi omal­la koh­dal­laan ol­la rau­han ja isän­maan asi­al­la.

"Ja on­nel­li­nen lap­sis­ta saa ol­la isän­maam­me. Kuin huo­mis­päi­vää kir­kas­ta kat­sel­la heis­sä saam­me. He isän­maam­me vai­hei­siin, sen pal­ve­luk­seen, teh­tä­viin kas­va­vat kes­kel­läm­me." (VK 582:7.)

TarjaKorri
Kotimme Nivalassa on minulle tärkeä paikka. Siellä on ollut elämäntehtäväni perheen parissa ja siellä teen yritykseemme liittyviä töitä. Vapaa-aika kuluu paljolti käsitöiden parissa. Ystävät ovat minulle tärkeitä. Heidän kanssaan kyläilyt ja keskustelut ovat elämäni suola. Kirjoituksistani voi antaa palautetta: korritarja@gmail.com.
TarjaKorri

“Ne on semmosia vanhojen mummujen juttuja, ja ne vaan siellä ompelee”

24.4.2024 7.00
TarjaKorri

Talkoot ja varainkeruu tarvitsevat Jumalan siunausta

30.3.2024 7.00
TarjaKorri

"Voisinpa Jeesuksestani nyt laulaa sydämestäni!" – Mietteitä laulukirjan ääreltä

5.3.2024 6.00
TarjaKorri

"Mutta Jumalahan on kaiken yläpuolella" – poimintoja menneestä vuodesta

4.2.2024 6.00
TarjaKorri

Syliisi hellään sulje

7.1.2024 6.00
TarjaKorri

Marraskuu – pimeyttä ja valoa käsi kädessä

26.11.2023 6.00
TarjaKorri

"Nyt on mukava tulla leirille, kun on puhtaat huoneet"

25.10.2023 12.00
TarjaKorri

Tärkeitä asioita elämässäni

22.9.2023 10.00
TarjaKorri

Laidunkaudelta sisäruokintaan

17.8.2023 7.00
TarjaKorri

Ystävänkaipuuta ja monenlaisia ystäviä

22.7.2023 6.00
TarjaKorri

Viimeinen kerta

22.6.2023 10.30
TarjaKorri

Äitinä sukupolvien ketjussa

27.5.2023 6.00
TarjaKorri

Viestinviejänä

27.4.2023 6.00
TarjaKorri

Sattumaako?

30.3.2023 6.00
TarjaKorri

Miten olet jaksellut?

25.1.2023 6.00
TarjaKorri

Rukous voi paljon

1.1.2023 9.45
TarjaKorri

Tuokiokuvia vuosien varrelta

21.11.2022 5.00
TarjaKorri

Vastuullisuutta vapain mielin

24.10.2022 6.00
TarjaKorri

Jokapäiväinen leipämme?

23.9.2022 10.20
TarjaKorri

Koulumuistoja

17.8.2022 10.45
TarjaKorri

Arkea, juhlaa ja pyhää

15.7.2022 6.00
TarjaKorri

”Meillä on aihetta iloon”

13.6.2022 6.00
TarjaKorri

Tärkeitä ihmisiä

14.5.2022 6.00
TarjaKorri

Rakennusta ja remonttia

13.4.2022 6.00
TarjaKorri

Keskiviikkona kerhossa

5.3.2022 7.00
TarjaKorri

Valoon kutsuttu

27.2.2022 7.00
TarjaKorri

Uusi matka

21.1.2022 6.00
25.5.2024

Jeesus sanoo: ”Totisesti, totisesti: sillä, joka uskoo, on ikuinen elämä.” Joh. 6:47

Viikon kysymys