JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Verkossa

4.5.2022 6.00

Juttua muokattu:

2.5. 14:47
2022050214471820220504060000

Pau­li Määt­tä

In­ter­net on muut­ta­nut elä­määm­me eh­kä enem­män kuin mi­kään muu sit­ten au­ton kek­si­mi­sen. Ko­ro­na-ai­ka on tuo­nut esil­le ne­tin par­haat puo­let. Seu­roi­hin on pääs­ty edel­leen. Eri­lai­sia val­ta­kun­nal­li­si­a­kin ta­pah­tu­mia on ol­lut help­po jär­jes­tää. Yh­teyk­siä on voi­tu yl­lä­pi­tää ym­pä­ri maa­pal­lon. Ko­kouk­siin voi usein osal­lis­tua keit­ti­ön pöy­dän ää­res­tä tai jopa soh­val­la lö­höil­len. Su­ku­lai­siin ja ys­tä­viin voi pi­tää yh­teyt­tä vir­tu­aa­li­ses­ti. Pank­ki­a­si­at, las­ku­jen mak­sa­mi­set, kir­jo­jen ja lää­ke­re­sep­tien uu­si­mi­set ja mo­net muut asi­at ta­pah­tu­vat su­ju­vas­ti ver­kos­sa, jos vain hal­lit­see jär­jes­tel­mät.

Kun mak­saa en­sin pu­he­li­no­pe­raat­to­ril­le pie­nen kyn­nys­ra­han, voi tie­don val­ta­teil­lä surf­fail­la lä­hes il­mai­sek­si. Säh­kö­pos­te­ja voi lä­he­tel­lä. Tie­to­ja voi tal­len­taa pil­veen. Jos tu­lee mie­leen joku ky­sy­mys, vas­taus löy­tyy muu­ta­mal­la klik­kauk­sel­la. Ei tar­vi­ta enää tie­to­sa­na­kir­jo­ja. Jo­kai­sel­la lap­sel­la­kin on tas­kus­saan saa­ta­vil­la enem­män tie­toa kuin ke­nel­lä­kään hal­lit­si­jal­la muu­ta­ma vuo­si­kym­men sit­ten. Ku­via voi ot­taa ja ja­kaa lä­hes ra­jat­to­mas­ti. Fil­mi ei lopu kes­ken.

Tu­lee mie­leen pari ky­sy­mys­tä: Mi­ten tämä voi toi­mia ja täy­tyy­kö ol­la jos­tain huo­lis­saan? Mi­ten on mah­dol­lis­ta, et­tä minä ja mil­joo­nat muut ih­mi­set voi­vat surf­fail­la ne­tis­sä lä­hes il­mai­sek­si? Tie­dos­sa on, kuin­ka jos­sain on ko­ne­sa­le­ja, jot­ka ku­lut­ta­vat val­ta­vas­ti säh­köä. Esi­mer­kik­si net­ti­leh­teä ei tar­vit­se mon­taa mi­nuut­tia kat­sel­la, kun sen hii­li­ja­lan­jäl­ki kas­vaa pa­pe­ri­leh­teä suu­rem­mak­si. Kui­ten­kin fir­mat, jot­ka pal­ve­lu­ja tar­jo­a­vat, te­ke­vät voit­toa vuo­des­ta toi­seen. Mi­ten tämä on mah­dol­lis­ta? Olen lu­ke­nut, et­tä meis­tä tie­de­tään ai­ka tark­kaan, mis­sä lii­kum­me ja mis­tä olem­me kiin­nos­tu­nei­ta. Se tie­to on ar­vo­kas­ta kaup­pa­ta­va­raa.

Olem­me kuul­leet ky­be­ris­kuis­ta, jot­ka ovat kiih­ty­neet me­nos­sa ole­van so­dan myö­tä. Rau­hal­li­sem­pi­na­kin ai­koi­na käy­dään jat­ku­vaa kamp­pai­lua; hak­ke­rit yrit­tä­vät pääs­tä jär­jes­tel­miin si­säl­le, joko teh­däk­seen tu­hoa tai vaa­ti­ak­seen lun­nai­ta. Joku vuo­si sit­ten hak­ke­rit pää­si­vät erään kan­sain­vä­li­sen huo­lin­ta­liik­keen jär­jes­tel­miin. Yri­tyk­sen kaik­ki pal­ve­li­met ja pu­he­li­met tyh­je­ni­vät vii­des­sä­tois­ta mi­nuu­tis­sa. Rek­ko­jen kul­jet­ta­jat ei­vät tien­neet enää, mitä oli­vat kul­jet­ta­mas­sa ja mikä on mää­rän­pää. Sa­ta­ma­nos­tu­rit py­säh­tyi­vät. Kaik­ki py­säh­tyi. Koko yri­tyk­sen ole­mas­sa­o­lo oli vaa­ka­lau­dal­la. Pe­las­tus tuli Gha­nas­ta. Siel­lä oli yk­si pal­ve­lin, joka ei ol­lut tyh­jen­ty­nyt, kii­tos siel­lä ol­leen säh­kö­kat­kok­sen. On­nek­si täl­lai­set ta­pah­tu­mat ovat har­vi­nai­sia.

Myös yk­sit­täis­tä ih­mis­tä vaa­ni­vat mo­net ta­hot. En­nen hen­ki­lö, joka ha­lu­si teh­dä s inul­le pa­haa, asui sa­mal­la ky­läl­lä tai ai­na­kin sa­mas­sa kun­nas­sa. Nyt te­ki­jä voi ol­la mis­sä ta­han­sa. Se voi ol­la jopa ro­bot­ti. Tie­to­ja ka­las­tel­laan mitä eri­lai­sim­min kei­noin. Jos­kus oli tu­los­sa iso Af­ri­kan pe­rin­tö. Nyt hou­kut­ti­me­na saat­taa ol­la ihan ta­val­li­nen pos­ti­pa­ket­ti. Ker­ran ve­din yh­tä ko­kous­ta, jos­sa osa­not­ta­jat oli­vat mu­ka­na pää­o­sin ne­tin kaut­ta. Yh­täk­kiä yk­si osa­not­ta­ja pu­to­si ko­kouk­ses­ta ei­kä pääs­syt ta­kai­sin. Hä­nel­le il­mes­tyi näy­töl­le vies­ti, et­tä ko­kouk­seen pa­luu vaa­tii sa­la­sa­nan ja se mak­saa niin ja niin pal­jon bit­coin-va­luu­tas­sa.

En­tä mitä ai­voil­lem­me ta­pah­tuu, kun olem­me jat­ku­vas­sa in­for­maa­ti­o­tul­vas­sa tie­to­ko­neen ja pu­he­li­men kaut­ta? Tätä poh­tii esi­mer­kik­si Juha. T. Ha­ka­la kir­jas­saan Tyl­syy­den ylis­tys. Saa­vat­ko ai­vom­me le­vä­tä ja ren­tou­tua? Pel­kääm­me­kö tyl­syy­den tun­net­ta niin, et­tem­me pää­se lait­teis­ta ir­ti? Ka­to­aa­ko luo­vuu­tem­me täs­sä tul­vas­sa? On­ko meil­lä enää koh­ta lain­kaan omia aja­tuk­sia, kun meil­le tyr­ky­te­tään val­mii­ta rat­kai­su­ja joka het­ki?

En­tä jää­kö meis­tä mi­tään muis­ti­jäl­keä tu­le­vil­le su­ku­pol­vil­le? Voi­daan­ko ku­vi­am­me ja vi­de­oi­tam­me kat­sel­la vaik­ka­pa 50 vuo­den pääs­tä? Mis­sä ovat verk­koon lai­te­tut tie­dot? Mikä on ti­lan­ne ko­to­na? Mi­nul­la on laa­ti­kos­sa lerp­pu­ja ja korp­pu­ja. On cd-le­vyk­kei­tä ja ka­me­ran muis­ti­kort­te­ja. Mi­tään niis­tä en pys­ty käyt­tä­mään, kun ny­ky­lait­teis­sa ei ole niil­le so­pi­vaa paik­kaa. Ul­koi­sel­la ko­va­le­vyl­lä on koko jouk­ko van­ho­ja­kin ku­via ja jut­tu­ja. Yri­tin nii­tä kat­sel­la, mut­ta ruu­tuun tuli vies­ti, et­tei tämä oh­jel­ma tue sitä ja sitä.

Mitä oli­si teh­tä­vis­sä? Seu­roi­hin kan­nat­taa joka ta­pauk­ses­sa men­nä, vaik­ka on niin help­poa men­nä pöt­köl­leen ja kuun­nel­la ne­tis­tä. Tie­to­tur­va-asi­an­tun­ti­ja suo­sit­te­lee, et­tä ai­na­kin pu­he­lin­nu­me­rot kan­nat­taa lait­taa pa­pe­ril­le, vaik­ka ei sitä pa­pe­ria kos­kaan tar­vit­si­si­kaan. Ja kai­kes­ta kan­nat­taa ot­taa var­muus­ko­pi­ot, mie­luum­min kah­det. Pi­täi­si­kö­hän huo­men­na aloit­taa ko­pi­oi­den ot­ta­mi­nen. Van­haa sa­non­taa mu­kail­len voi­si sa­noa, et­tä ”in­ter­net­ti on hyvä ren­ki, mut­ta huo­no isän­tä”.

PauliMäättä
Olen tuore eläkeläinen Kempeleestä. Puoliso löytyi Helsingistä. Lapsia saimme 11. Kesäisin työllistävät puutarhat kotona ja mökillä Savossa. Luonnettani kuvannee erään kurssin loppuarvostelu: aivan liian lempeä ja lauhkea, papillinen ote. Marjastamaan pitäisi ehtiä. Lukemista olen aina harrastanut. Joskus putkahtaa kirjoitelmia eri foorumeille. Nikkarointi kiinnostaa. Erityisesti jos keksii vanhalle esineelle uusia käyttömuotoja. paulimaatta2(at)gmail.com.
PauliMäättä

Ei kait siinä

14.12.2023 6.00
PauliMäättä

Erilaisina yhdessä

9.11.2023 6.00
PauliMäättä

Arkea ja erityisiä päiviä

8.10.2023 8.00
PauliMäättä

Vesi, tuo ihmeellinen aine

5.9.2023 7.00
PauliMäättä

Telttaretki Lofooteille. Miten sitten kävi?

4.8.2023 6.30
PauliMäättä

600 000 kilometriä muutamassa päivässä

9.7.2023 6.00
PauliMäättä

Se on sitten kesä

6.6.2023 6.00
PauliMäättä

Kun retkitohtori hiihtojoukkueesta putosi

11.5.2023 6.00
PauliMäättä

Elämäni kirjat

11.4.2023 6.00
PauliMäättä

Sodan varjot

9.3.2023 8.00
PauliMäättä

Taitekohtia

9.2.2023 9.25
PauliMäättä

Vieläkö tämän voisi korjata?

5.1.2023 9.55
PauliMäättä

Joulun lahjat

5.12.2022 6.00
PauliMäättä

Vakka ja kansi

13.11.2022 6.00
PauliMäättä

Oppia ikä kaikki

3.10.2022 12.35
PauliMäättä

Paikkakunnan parhaaksi

4.9.2022 6.00
PauliMäättä

Suviseurat teknisenä suorituksena

7.8.2022 6.10
PauliMäättä

Karhumetsällä ja muita elämyksiä

30.6.2022 6.00
PauliMäättä

Luontosuhteita

19.6.2022 6.00
PauliMäättä

Elämyksiä tarjolla

2.4.2022 7.00
PauliMäättä

Tässä hetkessä

4.3.2022 6.00
PauliMäättä

Miehen malli

6.2.2022 6.00
PauliMäättä

Perinteitä vaalien

5.1.2022 6.00
PauliMäättä

Kuulunko Karjalan heimoon?

6.12.2021 6.00
PauliMäättä

Muoti-ilmiöitä

14.11.2021 6.00
PauliMäättä

Tukihenkilöitä

11.10.2021 8.35
PauliMäättä

Rippikuva jäi ottamatta

3.9.2021 9.05
PauliMäättä

Hillakuume

8.8.2021 7.05
PauliMäättä

Peltoseuroissa

12.7.2021 7.05
PauliMäättä

Vuodenkiertoa

9.6.2021 7.05
PauliMäättä

Toinen todellisuus

9.5.2021 7.05
PauliMäättä

Väliinputoaja

6.4.2021 7.05
PauliMäättä

Pappuli, tuu leikkii!

27.2.2021 7.05
PauliMäättä

Kun yksi elämänvaihe päättyy

22.1.2021 7.30
23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys