JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Vii­me ti­pas­sa – yh­des­tois­ta het­ki

5.5.2021 8.40

Juttua muokattu:

7.6. 15:08
2021060715082920210505084000

Ta­paa­mi­seen eh­ti­mi­nen tai asi­oi­den te­ke­mi­nen vii­me ti­pas­sa on tut­tua mo­nel­le. Joil­la­kin on jopa ta­pa­na saat­taa asi­at pää­tök­seen ai­van vii­me het­kil­lä. Tämä on tut­tua mo­nel­le esi­mer­kik­si opis­ke­lu­a­joil­ta ko­kei­siin val­mis­tau­tu­es­sa tai teh­tä­viä pa­laut­ta­es­sa. On­pa moni sa­no­nut vas­ta sil­loin saa­van­sa ai­kaan jo­ta­kin, kun teh­tä­vän te­koon va­rat­tu ai­ka lä­hes­tyy lop­pu­aan.

Ai­ka on ku­lu­vaa, em­me voi hi­das­taa tai no­peut­taa sen ku­lu­mis­ta. Ai­ka en­nen tätä het­keä kuu­luu men­nei­syy­teen, tu­le­va ei ole mei­dän tie­dos­sam­me. On vain tämä het­ki, jota par­hail­laan eläm­me.

Ar­ki­aa­mun kii­rees­sä kah­via juo­des­sa moni miet­tii työ­pai­kan pa­la­ve­ria ja mo­nien teh­tä­vien täyt­tä­mää päi­vää. Sa­mal­la mie­les­sä pyö­ri­vät kaup­pa­lis­ta, las­ten päi­vä­ko­dis­ta ha­ke­mi­set ja ylä­kou­lu­lai­sen ma­ti­kan teh­tä­vien su­ju­mi­nen. Yh­tei­set te­ke­mi­set ja il­ta­sa­dut. Elä­mä on täyn­nä kaik­kea, riit­tää­kö kaik­keen ai­ka, rii­tän­kö it­se?

Saa­tam­me ka­sa­ta it­sel­lem­me mo­nen­lais­ta puu­haa ja ai­kaa vie­viä asi­oi­ta kai­ken vält­tä­mät­tö­män li­säk­si. Ajau­dum­me ti­lan­tee­seen, jol­loin kaik­kea on lii­kaa ei­kä ai­ka­tau­lu­jen pi­tä­mi­nen hy­vis­tä suun­ni­tel­mis­ta­kaan huo­li­mat­ta on­nis­tu. Epä­re­a­lis­ti­set aja­tuk­set kai­ken eh­ti­mi­ses­tä mu­re­ne­vat.

Mo­net tie­dos­ta­vat oman ajan­käy­tön on­gel­mat, var­sin­kin sil­loin kun ky­sees­sä on jo­kin teh­tä­vä, jon­ka ko­em­me epä­mu­ka­vak­si ja epä­kiin­nos­ta­vak­si. Hen­ki­lön luon­teen­piir­teil­lä ja tai­pu­muk­sil­la on myös vai­ku­tus­ta sii­hen, ko­kee­ko hän jon­kin ison teh­tä­vän tai ta­pah­tu­man epä­miel­lyt­tä­väk­si ja mo­ti­vaa­ti­o­ta hei­ken­tä­väk­si.

Tun­nol­li­suus on myös piir­re, joka vai­kut­taa vah­vas­ti sii­hen, siir­räm­me­kö asi­oi­ta tai nii­den te­ke­mis­tä tuon­nem­mak­si. Tun­nol­li­suu­den kat­so­taan ole­van yh­tey­des­sä kes­kit­ty­mis­ky­kyyn, it­se­hil­lin­tään ja jär­jes­tel­mäl­li­syy­teen. Nämä kaik­ki ovat osa sitä ke­hys­tä, joka vai­kut­taa ai­ot­tuun te­ke­mi­seen ja joh­taa sii­hen, et­tä teem­me asi­at vii­me ti­pas­sa.

Raa­ma­tus­sa vii­me ti­pas­ta tai vii­mei­ses­tä het­kes­tä käy­te­tään sa­non­taa yh­des­tois­ta het­ki. Se tar­koit­taa yh­det­tä­tois­ta tun­tia aa­mu­kuu­den jäl­keen, kel­lo kuu­des­ta­tois­ta seit­se­mään­tois­ta.

Olem­me kuul­leet seu­rois­sa Jee­suk­sen ver­tauk­sen vii­ni­tar­han isän­näs­tä, joka palk­ka­si työ­mie­hiä aa­mus­ta vii­mei­seen tun­tiin saak­ka. Pal­kan­mak­su yl­lät­ti työ­mie­het, sil­lä isän­tä mak­soi kai­kil­le lu­paa­man­sa de­naa­rin pal­kan riip­pu­mat­ta työ­hön ku­lu­nees­ta ajas­ta. Ver­tauk­sel­la Jee­sus ha­lu­si opet­taa sii­tä suu­res­ta Ju­ma­lan ar­mos­ta, jon­ka voi saa­da osak­seen vie­lä vii­mei­sel­lä het­kel­lä. Meil­le on lu­vat­tu täy­del­li­nen pal­kan­mak­su tai­vaas­sa ei­kä sii­hen ole sil­lä vai­ku­tus­ta, olem­me­ko ol­leet lap­suu­des­ta saak­ka us­ko­mas­sa vai olem­me­ko pääs­seet si­säl­le Ju­ma­lan val­ta­kun­taan vas­ta kuo­lin­vuo­teel­la, juu­ri en­nen läh­töä täs­tä ajas­ta.

Suu­ren ar­mon sai ko­kea koh­dal­leen vii­mei­sel­lä het­kel­lä myös ris­tin ryö­vä­ri, joka kuu­li Va­pah­ta­jan sa­nat ”To­ti­ses­ti minä sa­non si­nul­le: tänä päi­vä­nä pi­tää si­nun ole­man mi­nun kans­sa­ni pa­ra­tii­sis­sa” (Luuk. 23:43).

Yh­des­tois­ta het­ki

se tu­lee
yh­des­tois­ta het­ki

en­nen kuin on myö­häis­tä
on teh­tä­vä hal­ko­pi­no
lei­vot­ta­va lei­pä
lai­tet­ta­va lap­set kou­luun

on ai­ka
leik­kiä las­ten­las­ten kans­sa
lu­kea il­ta­ru­kous
ra­kas­taa ja kos­ket­taa
kai­paa­van kä­siä

on ai­ka
an­taa an­teek­si
näh­dä kaik­ki hyvä
jat­kaa työ­tä,
is­tuu­tua ja le­vä­tä
luot­taa vail­la epäi­lyk­siä

vie­lä on ai­ka
kut­sua.

VaulaEskeli
Katson elämää naisen, vaimon, sekä tukiperhe- ja sijaisvanhemman näkökulmasta. Olen saanut kokea vanhemmuuden onnenhetkiä avatessamme kotimme perhehoitoa tarvitseville lapsille. Olen syntyisin keskipohjalaisesta pienviljelijäperheestä. Asuin pitkään pääkaupunkiseudulla tehden työtä hoitoalalla. Nyt kotini ikkunoista avautuu pohjanmaalainen maisema. Pidän runoista ja seuraan vuodenaikojen vaihtelua. Rakastan puutarhanhoitoa. Minulle voi kirjoittaa osoitteeseen vaula.eskeli@gmail.com
25.10.2021

Ku­nin­kait­ten­kin edes­sä ker­ron ar­kai­le­mat­ta si­nun lii­tos­ta­si. Ps. 119:46

Viikon kysymys