JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Vuoden alkuun liittyviä mietteitä

31.1.2022 9.00

Juttua muokattu:

7.2. 10:36
2022020710361120220131090000

Mar­ja-Tert­tu Ko­mu­lai­nen

Näin vuo­den alus­sa mie­lee­ni tu­lee kaik­ki­val­ti­aan Luo­jam­me hy­vyys ja vii­saus. Hän on an­ta­nut meil­le elä­män ja asu­mi­sem­me ra­jat. Hän tie­tää syn­nyin­paik­kam­me ja olo­suh­teem­me, ja muis­taa tar­koin, mi­hin su­kuun syn­nyim­me ja mil­loin.

Raa­mat­tu ker­too, et­tä Ju­ma­la on luo­nut kai­ken ai­ka­naan. Oman syn­ty­mä­ko­ti­ni pi­hal­ta avau­tui kau­nis, suo­ma­lai­nen mai­se­ma. Oli pel­toa ja met­sää, mut­ta ei ve­sis­töä. Ku­vit­te­lin jär­veä sau­nan luok­se tai kau­em­mak­si­kin – nä­kö­e­täi­syy­del­le ai­na­kin. Haa­ve ui­ma­pai­kas­ta to­teu­tui kyl­lä myö­hem­min run­sain mää­rin.

Luo­jam­me on an­ta­nut ih­mi­sel­le kuo­le­mat­to­man sie­lun ja kai­puun yh­tey­teen­sä. Ju­ma­la tie­tää elä­mäm­me ku­lun ja päi­viem­me mää­rän. Ra­kas­ta­val­la sy­dä­mel­lä hän val­voo elä­määm­me ja rak­kait­tem­me elä­mää.

Kun mie­tin elä­män ih­meel­li­syyk­siä, ar­voi­tuk­sek­si jää, mik­si toi­siin su­kui­hin syn­tyy enem­män jä­se­niä, toi­siin vä­hem­män. Tai mik­si jol­le­kin pa­ris­kun­nal­le ei suo­da pie­no­kais­ta, vaik­ka he rak­kau­del­la ot­tai­si­vat hä­net vas­taan.

Vai­kein­ta on aja­tel­la las­ten osaa ko­deis­sa, jois­sa lap­set ei­vät saa tar­peel­lis­ta huo­len­pi­toa. Hei­dän­kin elä­mäs­sään voi kui­ten­kin ta­pah­tua suu­ria asi­oi­ta. Luo­jam­me käsi ei ole lii­an ly­hyt aut­ta­maan.

Kuu­lum­me puo­li­so­ni kans­sa Sii­o­nim­me vart­tu­nei­siin. On mu­ka­vaa, kun ys­tä­vät ja lä­hei­set muis­ta­vat mei­tä. Ja tun­tui­pa iha­nal­ta, kun tut­tu per­hee­näi­ti soit­ti jou­lun al­la ovi­kel­loa ja toi meil­le ko­ti­sii­o­nin ter­veh­dyk­se­nä lah­ja­kas­sin, jos­sa oli suu­ren­moi­nen si­säl­tö!

Kun lap­sem­me oli­vat pie­niä, erään lä­hel­lä asu­van per­heen mum­mo ot­ti ta­vak­seen soit­taa mi­nul­le ja muis­tut­taa tär­ke­äs­tä asi­as­ta: "Kuu­le, il­lal­la on taas ra­ti­os­sa se runo-oh­jel­ma!"

Rak­kaus on kek­se­li­äs.

Marja-TerttuKomulainen
Kutsu Päivämiehen verkkolehden blogikirjoittajaksi ilahdutti minua, mutta vähän myös huoletti: enhän ollut aikaisemmin kirjoittanut tämänkaltaisia tekstejä. Olen kuuden aikuisen lapsen äiti Kymenlaaksosta. Asumme puolisoni kanssa kahden. Lapsenlapsia meillä on seitsemän. Olen ollut työssä hoitoalalla, mutta kotiäitivuosia minulla on enemmän kuin työvuosia. Toivoisin voivani tuottaa lukijoille ilon ja toivon pilkahduksia arkeen.
23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys