JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Äi­tiy­den mo­net ihan­teet

Pääkirjoitukset
5.5.2021 8.00

Juttua muokattu:

3.5. 15:45
2021050315453520210505080000

Mis­tä syn­ty­vät tä­män päi­vän äi­tien esi­ku­vat ja roo­li­mal­lit? Tu­le­vat­ko ne edel­tä­väl­tä su­ku­pol­vel­ta, ku­ten omal­ta äi­dil­tä? Vai­kut­ta­vat­ko äi­tiy­den ihan­tee­seen yhä enem­män eri­lai­set tut­ki­mus­tu­lok­set, yh­teis­kun­nas­sa vai­kut­ta­vat aat­teet tai so­si­aa­li­sen me­di­an äi­tiyt­tä kä­sit­te­le­vät ryh­mät?

Eri ta­ho­jen mää­rit­tä­mät hy­vän äi­tiy­den ihan­teet saat­ta­vat tun­tua vaa­ti­vil­ta, jopa ah­dis­ta­vil­ta. Ko­ke­mus omas­ta äi­dis­tä ja ko­dis­ta mää­rit­tä­vät var­mas­ti jo­kais­ta äi­tiä. Omaa äi­tiyt­tä ele­tään myös mui­den ver­tai­lu­koh­tien ja pei­lien kaut­ta.

Vuo­den 2020 lo­pul­la jul­kais­tus­sa, yh­teen­sä 42:ta maa­ta kos­ke­vas­sa ver­tai­lus­sa suo­ma­lai­set van­hem­mat oli­vat seit­se­män­nek­si uu­pu­neim­pia. Tut­ki­muk­sen mu­kaan uu­pu­muk­sel­le al­tis­ta­vat yk­sin pär­jää­mi­sen kult­tuu­ri sekä suo­ri­tus- ja kil­pai­lu­kes­kei­syys.

En­tä­pä, jos hy­vän äi­tiy­den mää­rit­tä­jä löy­tyi­si­kin ihan omas­ta lap­ses­ta ja omas­ta ko­dis­ta? Lap­sen tur­val­li­suus ja hy­vin­voin­ti ovat hä­nen kan­nal­taan pal­jon kes­kei­sem­piä asi­oi­ta kuin se, mil­tä äi­tiys näyt­tää jon­kun muun sil­mis­sä. Ai­doin ja tär­kein pa­lau­te äi­dil­le tu­lee oman per­heen si­säl­tä. Se voi ol­la niin vas­ta­syn­ty­neen kyl­läi­syys kuin nuo­ren ar­ka on­nit­te­lu­ha­laus äi­dil­le.

Raa­ma­tun teks­tit piir­tä­vät ku­van mo­nen­lais­ten äi­tien ja vai­mo­jen elä­män­koh­ta­lois­ta. On suu­rem­pien ja pie­nem­pien per­hei­den äi­te­jä. Ker­ro­taan vai­mois­ta, jot­ka ru­koi­le­vat Ju­ma­laa lap­set­to­muu­ten­sa vuok­si (1. Moos. 30:22–23, 1. Sam. 1:9–11). On äi­te­jä, jot­ka koh­taa­vat iloa, on­nea, su­rua ja me­ne­tys­tä Ju­ma­lan joh­da­tuk­ses­sa. Äi­tiy­des­sä on jo­tain py­sy­vää, jo­tain, joka ei muu­tu.

Äi­tien päi­vä on ai­na sil­loin, kun hoi­de­taan Ju­ma­lan an­ta­maa kut­su­mus­ta ol­la las­ten äi­ti – ei pel­käs­tään tou­ko­kuun toi­se­na sun­nun­tai­na, jol­loin sitä eri­tyi­ses­ti juh­li­taan. Ju­ma­la, joka kut­suu äi­tiy­teen, an­taa myös lah­jo­ja, vas­tuun­tun­toa ja voi­ma­va­ro­ja teh­tä­vään.

Toi­si­naan van­hem­muus tun­tuu eh­kä mu­ser­ta­val­ta, vie­den kaik­ki voi­ma­va­rat. Sa­moin se si­säl­tää on­nel­li­sia, iloi­sia ja kii­tol­li­suu­den­täy­tei­siä het­kiä per­heen kes­kel­lä. Siu­nat­koon Ju­ma­la, van­hem­muu­den an­ta­ja jo­kais­ta äi­tiä, jo­kai­se­na päi­vä­nä.

16.5.2021

Jee­sus ru­koi­li ja sa­noi: "Sen kirk­kau­den, jon­ka sinä olet an­ta­nut mi­nul­le, olen minä an­ta­nut heil­le, jot­ta he oli­si­vat yh­tä, niin kuin me olem­me yh­tä." Joh. 17:22

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies