JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Epä­var­muu­den sie­tä­mi­ses­tä
tuli kes­tä­vyys­la­ji

Pääkirjoitukset
2.9.2020 6.00

Juttua muokattu:

2.9. 10:50
2020090210503920200902060000

Ko­ro­nan en­sim­mäi­nen aal­to on ta­ka­na, toi­nen kä­sil­lä. Vi­ruk­sen var­jos­ta­ma ke­vät jät­ti omat jäl­ken­sä niin yk­sit­täi­siin ih­mi­siin kuin koko yh­teis­kun­taan. Elä­mä ko­ro­nan kans­sa jat­kuu. Työs­sä jak­sa­mis­ta kom­men­toi­neen asi­an­tun­ti­jan mie­les­tä kä­sil­lä on ma­ra­ton, jos­ta ei sel­vi­tä pi­ka­mat­kan tak­tii­kal­la.

Syk­sy näyt­tää epä­var­mal­ta niin työ­pai­koil­la kuin mo­nen ih­mi­sen hen­ki­lö­koh­tai­ses­sa elä­mäs­sä. Poik­keuk­sel­li­nen ti­lan­ne ko­et­te­lee ih­mis­ten hen­ki­siä voi­ma­va­ro­ja. Esi­mer­kik­si use­at aut­ta­via pu­he­li­mia yl­lä­pi­tä­vät ta­hot ovat vies­tit­tä­neet, et­tä yh­tey­de­not­to­ja tu­lee ai­em­paa enem­män.

Vä­sy­mys­tä ai­heut­ta­vat muun mu­as­sa käy­tän­nön jär­jes­te­lyt ko­to­na ja työ­pai­koil­la, yk­si­näi­syys ja eris­ty­nei­syys, jat­ku­va muu­tos, ris­ti­rii­tai­set ko­ro­na­vi­rus­ta kos­ke­vat tie­dot sekä sai­ras­tu­mi­sen pel­ko. Asi­an­tun­ti­jat neu­vo­vat, et­tä jak­sa­mis­ta pa­ran­taa kes­kit­ty­mi­nen nii­hin asi­oi­hin, joi­hin pys­tyy it­se vai­kut­ta­maan.

Myös nä­kö­kul­man vaih­ta­mi­nen huo­lis­ta ja epä­var­muu­des­ta oman elä­män ja koko yh­teis­kun­nan hy­viin puo­liin voi aut­taa jak­sa­maan. Ovat­ko mo­net pie­net käy­tän­nön har­mit sit­ten­kin sie­det­tä­viä? Kau­pois­sa on ruo­kaa, ja mo­net tär­ke­ät pal­ve­lut ovat toi­mi­neet koko poik­keu­sa­jan, eh­kä uu­del­la ta­val­la to­teu­tet­tui­na.

Mis­tä saa­da tar­vit­ta­es­sa voi­maa ja tu­kea jak­sa­mi­seen­sa? Apua voi saa­da esi­mer­kik­si aut­ta­vis­ta pu­he­li­mis­ta ja yh­teis­kun­nan tar­jo­a­mis­ta pal­ve­luis­ta. Myös kris­tit­ty­jen kes­ki­näi­nen huo­len­pi­to ja kuu­lu­mis­ten vaih­ta­mi­nen on tär­ke­ää. Mi­ten olet jak­sel­lut? Olet­ko pääs­syt sa­nan kuu­loon etä­nä tai li­ve­nä? Tar­vit­ko apua?

Ko­ro­na­vi­rus on uu­si asia ja sii­tä liik­kuu mo­nen­lais­ta tie­toa. Joi­ta­kin voi häm­men­tää se, et­tä hy­vin vas­tak­kai­si­a­kin tie­to­ja asi­as­ta esi­te­tään fak­toi­na. Ai­na ei tie­dä, ovat­ko tie­to­läh­teet luo­tet­ta­via. Kun­ni­oit­ta­va suh­tau­tu­mi­nen lä­him­mäi­siin aut­taa syn­nyt­tä­mään yh­teyt­tä ih­mis­ten vä­lil­le, vaik­ka nä­kö­kul­mat kä­sil­lä ole­vaan ti­lan­tee­seen ja sen hoi­ta­mi­seen oli­si­vat­kin eri­lai­sia.

Ih­mis­ten jou­kos­sa ei ole asi­an­tun­ti­jaa, joka tie­täi­si, mil­loin ko­ro­na­ti­lan­ne hel­pot­taa ja voi­daan pa­la­ta nor­maa­liin elä­mään. Ja mikä se uu­si nor­maa­li on? Elä­mä ei kos­kaan jat­ku sii­tä, mi­hin se vaik­ka­pa vuo­si sit­ten jäi. Vä­lis­sä ol­leet ti­lan­teet ovat vai­kut­ta­neet mei­hin ja muo­kan­neet koko yh­teis­kun­taa.

Ih­mis­kun­taa ei ole hei­tet­ty oman on­nen­sa no­jaan. Ju­ma­lal­la on tie­dos­saan tä­män­kin epi­de­mi­an jo­kai­nen vai­he. Hä­nel­lä on oma tar­koi­tuk­se­na niin yk­sit­täis­ten ih­mis­ten kuin ko­ko­nais­ten kan­so­jen koh­ta­lois­sa. Luot­ta­mus Ju­ma­lan joh­da­tuk­seen aut­taa kes­tä­mään epä­tie­toi­suut­ta: kaik­ki on hä­nen var­mois­sa kä­sis­sään.

19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys