JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Hy­vin­voin­ti on ra­ken­net­tu yh­des­sä

Päivämies
Pääkirjoitukset
30.5.2018 8.25

Juttua muokattu:

31.12. 09:27
2019123109274920180530082500

En­si vii­kon maa­nan­tai­na on puo­lus­tus­voi­mien lip­pu­juh­lan päi­vä, jol­loin vie­te­tään myös puo­lus­tus­voi­mien sa­ta­vuo­tis­juh­lia. Puo­lus­tus­voi­mil­la on ol­lut tär­keä teh­tä­vä Suo­men it­se­näi­syy­den tur­vaa­mi­ses­sa sekä rau­han et­tä so­tien ai­ka­na.

Puo­lus­tus­voi­mien juh­la­vuo­den tee­ma­na on Maan­puo­lus­tus kuu­luu kai­kil­le. Tee­ma hei­jas­taa yh­des­sä te­ke­mi­sen ee­tos­ta ja suo­ma­lais­ten vah­vaa maan­puo­lus­tus­tah­toa.

Puo­lus­tus­voi­mil­la on nel­jä lais­sa mää­rät­tyä teh­tä­vää: Suo­men so­ti­laal­li­nen puo­lus­ta­mi­nen, mui­den vi­ra­no­mais­ten tu­ke­mi­nen, osal­lis­tu­mi­nen kan­sain­vä­li­sen avun an­ta­mi­seen ja osal­lis­tu­mi­nen kan­sain­vä­li­seen so­ti­laal­li­seen krii­sin­hal­lin­taan. Teh­tä­vät ovat tär­kei­tä: ne kaik­ki täh­tää­vät yh­teis­kun­ta­rau­han vah­vis­ta­mi­seen ja yl­lä­pi­tä­mi­seen sekä ko­ti­maas­sa et­tä ul­ko­mail­la.

Ku­lu­neen sa­dan vuo­den ai­ka­na Suo­mes­sa on ko­et­tu mo­nen­lai­sia vai­hei­ta. Edel­tä­vät su­ku­pol­vet ovat rai­van­neet maa­tam­me ja teh­neet työ­tä sen hy­väk­si Ju­ma­lan siu­nauk­sen va­ras­sa. Pie­ni kan­sa on ra­ken­ta­nut sen, mitä yh­teis­kun­tam­me on tä­nään, ar­voi­neen ja nor­mei­neen.

Rau­han ajan li­säk­si on ol­lut ras­kai­ta so­ta­vuo­sia. Se, et­tä maa­ta on puo­lus­tet­tu ta­sa­ve­roi­ses­ti yh­des­sä, on yh­dis­tä­nyt suo­ma­lai­sia ja vah­vis­ta­nut kan­sa­lais­ten luot­ta­mus­ta toi­siin­sa ja yh­teis­kun­taan.

Sana hy­vin­voin­ti ku­vaa mo­nen suo­ma­lai­sen elä­mää. Mi­ten me ny­ky­suo­ma­lai­set voim­me huo­leh­tia, et­tä Suo­mi on tu­le­vai­suu­des­sa­kin hyvä maa elää? Vas­tuu Suo­mes­ta ja sen tu­le­vai­suu­des­ta on meil­lä jo­kai­sel­la. Em­me­hän kar­ta vas­tuun ot­ta­mis­ta toi­sis­tam­me ja yh­tei­sis­tä asi­ois­ta?

Täl­lä het­kel­lä moni asia Suo­mes­sa on hy­vin, mut­ta nä­kö­pii­ris­sä on myös huo­le­nai­hei­ta, jot­ka voi­vat uha­ta hy­vin­voin­tia ja yh­te­näi­syyt­tä. Tu­lo­e­ro­jen kas­va­mi­nen, eri­ar­vois­tu­mi­nen ja hei­koim­mas­sa ase­mas­sa ole­vien ti­lan­teen vai­keu­tu­mi­nen voi­vat hor­jut­taa kan­sal­lis­ta eheyt­tä ja li­sä­tä in­hi­mil­lis­tä kär­si­mys­tä.

Eräs mer­kit­tä­vä suo­ma­lai­sen hy­vin­voin­tiyh­teis­kun­nan pe­rus­tus on ol­lut per­hei­den hy­vin­voin­nin tur­vaa­mi­nen. Maam­me tu­le­vai­suu­den kan­nal­ta on oleel­lis­ta, et­tä lap­sia, per­hei­tä ja avi­o­liit­toa ar­vos­te­taan ja per­hei­tä tu­e­taan edel­leen.

Vuon­na 1868 kir­joi­te­tus­sa vir­res­sä 579 ru­koil­laan päät­tä­jil­le vii­saut­ta joh­taa maa­tam­me. Pyyn­tö so­pii myös tä­hän päi­vään:

”Oi Her­ra, kor­kein val­ti­aam­me, / kan­saam­me kait­se, ar­mah­da. / Hen­gel­läs siu­naa pää­mies maam­me / ja esi­val­taa joh­da­ta. / Suo val­lan­käyt­töön vii­saut­ta / ja vas­tuun miel­tä, rak­kaut­ta.”

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 30.5.2018

4.6.2020

Ku­kaan, joka pu­huu Ju­ma­lan Hen­gen val­taa­ma­na, ei voi sa­noa: "Jee­sus on ki­rot­tu." Ku­kaan ei myös­kään voi sa­noa: "Jee­sus on Her­ra", muu­ten kuin Py­hän Hen­gen vai­ku­tuk­ses­ta. 1 Kor. 12:3

Viikon kysymys