JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

It­se­näi­syy­den mer­ki­tys tu­tuk­si jo lap­se­na

Pääkirjoitukset
4.12.2019 7.01

Si­ni­ris­ti­lip­pu nos­te­taan per­jan­tai­na sal­koi­hin juh­lis­ta­maan it­se­näis­tä Suo­mea. Va­paa­na tuu­les­sa lie­hu­va lip­pu muis­tut­taa meil­le, et­tei it­se­näi­syys ole it­ses­tään­sel­vyys vaan sen saa­vut­ta­mi­sek­si teh­tiin val­ta­vat uh­rauk­set. On syy­tä yhä lau­sua kii­tok­set niil­le mie­hil­le ja nai­sil­le, jot­ka puo­lus­ti­vat kan­sam­me va­paut­ta.

It­se­näi­nen Suo­mi on suo­ma­lai­sil­le ra­kas, ja sen his­to­ria ha­lu­taan tun­tea. Tätä muis­ta­mis­ta ja ar­vos­ta­mis­ta tu­ke­vat osal­taan mo­net vuo­sit­tain jär­jes­tet­tä­vät juh­lat. Myös kou­lut pi­tä­vät tätä ar­vo­kas­ta tra­di­ti­o­ta yl­lä. Mo­nes­sa kou­lus­sa on ai­hee­seen liit­ty­vä aa­mu­har­taus, yh­tei­nen li­pun­nos­to ja it­se­näi­syys­juh­la. Useis­sa ko­deis­sa on ta­pa­na sy­tyt­tää kak­si si­ni­val­kois­ta kynt­ti­lää. On ar­vo­kas­ta, jos ikäih­mi­set ker­to­vat muis­to­jaan ja ja­ka­vat nuo­ril­le tie­toa en­ti­sis­tä ajois­ta. Näin it­se­näi­syy­den mer­ki­tys ja Suo­men his­to­ria tu­le­vat tu­tuik­si lap­suu­des­ta saak­ka.

It­se­näi­sen Suo­men his­to­ri­an tun­te­mi­nen on mer­kit­tä­vää kan­sa­kun­nan ke­hi­tyk­sen ja ym­mär­tä­mi­sen kan­nal­ta. Eri­tyi­ses­ti vii­me

so­tien ras­kai­na ai­koi­na on yh­des­sä rin­ta­mas­sa pon­nis­tet­tu eteen­päin. It­se­näi­syys­ju­lis­tuk­ses­sa hal­li­tus kään­tyi kan­san puo­leen ke­hot­ta­en jo­kais­ta nou­dat­ta­maan jär­jes­tys­tä, täyt­tä­mään vel­vol­li­suu­ten­sa sekä kes­kit­tä­mään voi­man­sa yh­tei­sen pää­mää­rän hy­väk­si. Myös kir­kol­la on ol­lut mer­kit­tä­vä vai­ku­tus kan­san yh­te­näi­syy­den vah­vis­ta­ja­na ja tu­le­vai­suu­de­nus­kon lu­jit­ta­ja­na.

Ju­ma­la on joh­ta­nut kan­sam­me vai­hei­ta niin, et­tä saam­me nyt elää tur­val­li­ses­sa ja hy­vin­voi­vas­sa maas­sa. Tä­nään saam­me iloi­ta sii­tä, et­tä lain­sää­dän­tö an­taa va­pau­den elää ja teh­dä työ­tä maam­me par­haak­si hy­väl­lä omal­la­tun­nol­la. Us­kon­non­va­paus

on tur­vat­tu pe­rus­tus­lais­sa, jo­ten voim­me va­paas­ti pi­tää esil­lä kris­til­lis­tä sa­no­maa.

Saam­me pyy­tää Ju­ma­lan siu­naus­ta ja joh­da­tus­ta kan­sam­me vai­hei­siin. Tämä Ju­ma­lan val­mis­ta­ma siu­naus ja ih­meel­li­nen rak­kaus tu­lee kes­kel­lem­me ad­ven­tin sa­no­mas­sa. Se vies­tii Ju­ma­lan val­mis­ta­mas­ta pe­las­tuk­ses­ta. Tämä sa­no­ma saa­koon kuu­lua

va­paas­ti kan­sam­me kes­kel­lä myös tänä jou­lu­na.

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 4.12.2019

Ku­vi­tus­ku­va: H.H.