JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Jou­lu­lah­ja­pe­rin­teel­lä on mie­len­kiin­toi­set taus­tat

Päivämies
Pääkirjoitukset
9.12.2015 12.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:22
2020010123225720151209120000

Päi­vä­mies jul­kai­see täs­sä nu­me­ros­sa jäl­leen lu­ki­joi­den jou­lu­ter­veh­dyk­siä, ku­ten se on teh­nyt jo 60 vuo­den ajan. Jou­lu­ter­veh­dys­ten lä­het­tä­mi­ses­tä ja nii­den tut­ki­mi­ses­ta on muo­dos­tu­nut suu­rel­le jou­kol­le leh­den lu­ki­joi­ta jo­ka­vuo­ti­nen pe­rin­ne. Asi­an­tun­ti­joi­den mu­kaan pe­rin­teil­lä on ih­mi­sil­le eri­tyi­sen suu­ri mer­ki­tys sel­lai­se­na le­vot­to­ma­na ai­ka­na, jota eläm­me.

Jou­luun liit­tyy mo­nen­lai­sia ta­po­ja, joi­den taus­tat saat­ta­vat ol­la mo­nil­le ou­to­ja, jopa yl­lät­tä­vi­ä­kin. Yk­si kau­niis­ta jou­lu­pe­rin­teis­tä on lä­him­mäis­ten muis­ta­mi­nen lah­joil­la ja ter­veh­dyk­sil­lä. Täs­sä pe­rin­tees­sä yh­dis­tyy kol­me eri­lais­ta läh­tö­koh­taa: aja­tus Jee­suk­ses­ta suu­rim­pa­na jou­lu­lah­ja­na, muis­to Itä­maan tie­tä­jis­tä, jot­ka tu­li­vat ter­veh­ti­mään Jee­sus-las­ta ja toi­vat hä­nel­le lah­jo­ja, sekä var­haisk­ris­til­li­nen tra­di­tio piis­pa Ni­ko­lauk­ses­ta, joka aut­toi lah­joil­la köy­hiä ja vai­keuk­sis­sa ol­lei­ta lä­him­mäi­siä.

Jou­lu­lah­ja ja jou­lu­kort­ti ovat mu­ka­via saa­da, mut­ta mu­ka­vat­kaan pe­rin­teet ei­vät ole it­se­tar­koi­tus. Ei ole mie­le­käs­tä uu­vut­taa it­se­ään lah­jo­jen hank­ki­mi­sen tai mui­den jou­lu­pe­rin­tei­den täyt­tä­mi­sen ta­kia. Kes­kei­sin­tä jou­lun­vie­tos­sa on hil­jen­ty­mi­nen jou­lun sa­no­man ää­rel­le. Sa­no­ma Kris­tus-lap­sen syn­ty­mi­ses­tä maa­il­man va­pah­ta­jak­si luo mie­leen iloa ja va­loa, vaik­ka viet­täi­si jou­lua yk­sin­ker­tai­sem­mal­la­kin ta­val­la. Toi­saal­ta hie­not­kaan puit­teet ei­vät kor­vaa tä­män ilo­sa­no­man puut­tu­mis­ta.

On hie­no asia, et­tä suo­ma­lai­set muis­ta­va lä­hei­si­ään joka jou­lu lä­het­tä­mäl­lä heil­le yli 40 mil­joo­naa jou­lu­kort­tia. Lä­him­mäi­sen muis­ta­mi­nen ei tar­koi­ta vain hy­vän jou­lun toi­vo­tus­ta ja ”lä­him­mäi­nen” ei tar­koi­ta vain lä­hi­su­ku­lai­sia ja lä­hei­siä ys­tä­viä. Jo­kai­sen elin­pii­ris­tä löy­tyy muis­ta­mis­ta kai­paa­via lä­him­mäi­siä läpi vuo­den. Myös kau­kai­set ja jopa tun­te­mat­to­mat ih­mi­set saat­ta­vat ol­la lä­him­mäi­si­äm­me, jot­ka tar­vit­se­vat ki­pe­äs­ti apu­am­me.

Lä­him­mäi­sen muis­ta­mi­sek­si riit­tää usein vie­rai­lu, pu­he­lin­soit­to tai pelk­kä koh­taa­mi­nen. Tut­ki­mus­ten mu­kaan maas­sam­me on pal­jon yk­si­näi­syy­des­tä kär­si­viä. Eri­tyi­sen tär­keä on­kin muis­taa nii­tä lä­him­mäi­siä, joil­la ei ole laa­jaa su­kua ei­kä ys­tä­vä­pii­riä. Usein huo­maa jäl­keen­päin, et­tä an­ta­es­saan saa enem­män it­sel­leen.

Meil­lä suo­ma­lai­sil­la on run­saas­ti mah­dol­li­suuk­sia aut­taa apua tar­vit­se­via lä­him­mäi­siä myös ta­lou­del­li­ses­ti. Mo­nis­sa mais­sa suu­ri osa vä­es­tös­tä elää olois­sa, joi­hin ver­rat­tu­na köy­him­mät­kin suo­ma­lai­set ovat hy­vin toi­meen­tu­le­via. Mi­tä­pä jos tänä jou­lu­na muis­tai­sim­me lah­jal­la jo­ta­ku­ta täl­lais­ta kau­kais­ta lä­him­mäis­tä? Ju­ma­la on siu­nan­nut meil­le ajal­li­sia va­ro­ja myös sen vuok­si, et­tä voi­sim­me käyt­tää nii­tä lä­him­mäis­tem­me pal­ve­le­mi­seen.

Ai­neel­li­sen ja ar­ki­sen muis­ta­mi­sen li­säk­si on tär­ke­ää ru­koil­la lä­him­mäis­ten puo­les­ta. Ju­ma­lan lap­set ovat sa­maa suur­ta per­het­tä, jon­ka jä­se­net on kut­sut­tu huo­leh­ti­maan toi­nen toi­sis­taan. Ar­vok­kain­ta muis­ta­mis­ta on vie­dä lä­him­mäi­sel­le evan­ke­liu­min ilo­sa­no­maa syn­tien an­teek­si­an­ta­mi­ses­ta.

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 9.12.2015.

25.11.2020

Sil­lä niin kuin kaik­ki ih­mi­set Aa­da­mis­ta osal­li­si­na kuo­le­vat, niin myös kaik­ki Kris­tuk­ses­ta osal­li­si­na teh­dään elä­vik­si, jo­kai­nen vuo­rol­laan.

1. Kor. 15:22–23

Viikon kysymys