JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Ju­ma­lan sana py­hit­tää juh­la­päi­vät

Pääkirjoitukset
12.4.2017 7.00

Pää­si­äi­nen on maas­sam­me suo­sit­tua loma-ai­kaa. Ar­ki­py­hät mah­dol­lis­ta­vat mo­nil­le ta­val­lis­ta pi­tem­män ir­tau­tu­mi­sen opis­ke­lu- tai työ­e­lä­mäs­tä. Moni suun­taa­kin pää­si­äi­sen ai­kaan mö­kil­le tai muu­al­le va­paa-ajan viet­toon.

Tar­vit­sem­me le­poa niin ajal­li­ses­sa kuin hen­gel­li­ses­sä elä­mäs­sä. Pää­si­äi­sen py­hien sy­vin tar­koi­tus ei ole ruu­miil­li­nen ja hen­ki­nen lepo, vaan hen­gel­li­nen vir­kis­ty­mi­nen ja vah­vis­tu­mi­nen. Tä­hän on run­saas­ti mah­dol­li­suuk­sia, sil­lä maam­me kir­kois­sa voi use­a­na päi­vä­nä py­säh­tyä kuun­te­le­maan Ju­ma­lan sa­naa ja naut­ti­maan Her­ran py­hää eh­tool­lis­ta.

Pää­si­äi­sen ai­kaan mo­nis­sa rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­sä vie­te­tään pää­si­äis­seu­ro­ja. Ju­ma­lan sana kut­suu epä­us­kois­ta Ju­ma­lan val­ta­kun­taan ja vah­vis­taa Ju­ma­lan lap­sen us­koa. Maal­lis­tu­nees­sa ajas­sam­me on yhä tär­ke­äm­pää, et­tä van­hem­mat roh­kai­se­vat lap­si­aan ja nuo­ri­aan Ju­ma­lan sa­nan ja Her­ran ate­ri­an ää­rel­le.

Kii­re ja har­ras­tuk­set saat­ta­vat val­la­ta sekä nuo­ren et­tä ai­kui­sen elä­män niin, et­tä Ju­ma­lan sa­nan kuun­te­le­mi­nen ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mi­nen jää­vät syr­jään. Täl­löin myös yh­teys Ju­ma­lan elä­vään seu­ra­kun­taan hei­ken­tyy. Ju­ma­lan vas­tus­ta­ja, sie­lun­vi­hol­li­nen, ei jätä ti­lai­suut­ta käyt­tä­mät­tä, vaan tar­jo­aa ti­lal­le sel­lais­ta, mikä vie yhä etääm­mäl­le Ju­ma­las­ta. Apos­to­li Pie­ta­rin mu­kaan sie­lun­vi­hol­li­nen on kuin är­jy­vä lei­jo­na, joka et­sii, ke­net voi­si niel­lä (1. Piet. 5:8).

Raa­mat­tu ko­ros­taa mo­nis­sa pai­koin sa­nan kuu­le­mi­sen tär­keyt­tä us­ko­ne­lä­mäl­le. Jee­sus to­te­si ope­tus­lap­sil­leen: ”Te olet­te jo puh­taat sen sa­nan täh­den, jon­ka minä olen teil­le pu­hu­nut” (Joh. 15:3). Apos­to­li Paa­va­li muis­tut­taa, et­tä us­ko tu­lee kuu­le­mi­ses­ta ja kuu­le­mi­nen Ju­ma­lan sa­nan kaut­ta (Room. 10:17).

Ju­ma­lan sana on ruo­kaa, jos­ta ih­mi­sen kuo­le­ma­ton sie­lu elää. Jee­sus to­te­si tä­män sie­lun­vi­hol­li­sel­le ol­les­saan tä­män kiu­sat­ta­va­na erä­maas­sa: ”Ei ih­mi­nen elä ai­no­as­taan lei­väs­tä, vaan jo­kai­ses­ta sa­nas­ta, joka läh­tee Ju­ma­lan suus­ta” (Matt. 4:4). Ju­ma­lan sa­nan kuu­le­mi­nen ja us­ko­mi­nen on Ju­ma­lan lap­sel­le vält­tä­mä­tön­tä. Il­man sitä us­ko kuih­tuu ja kuo­lee.

Mart­ti Lut­her sa­noo kol­man­nen käs­kyn se­li­tyk­ses­sään, et­tä py­hä­päi­vän kes­kei­sin tar­koi­tus on hil­jen­tyä kuun­te­le­maan ja op­pi­maan Ju­ma­lan sa­naa. Pää­si­äi­sen py­hi­nä kan­nat­taa­kin va­ra­ta ai­kaa Ju­ma­lan sa­nan kuu­le­mi­sel­le ja roh­kais­ta myös lä­hei­si­ään sen ää­rel­le. Ju­ma­lan sa­nan vah­vis­ta­ma us­ko an­taa elä­mään ilon, toi­von ja tar­koi­tuk­sen.

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 12.4.2017

Ku­vi­tus­ku­vas­sa Pu­das­jär­ven kirk­ko, ku­vaa­ja: Juha Kont­ti­la

20.2.2020

Sa­nat, jot­ka Her­ra on pu­hu­nut, ovat hen­ki ja elä­mä. Joh. 6:63

Viikon kysymys