JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Ke­sä­seu­ra­ra­dio tar­vit­see te­ki­jöi­tä

Päivämies
Pääkirjoitukset
1.8.2018 6.43

Juttua muokattu:

31.12. 09:28
2019123109280920180801064300

Ke­sä­seu­ra­ra­di­on lä­he­tys päät­tyi maa­nan­tai-il­ta­na Ou­lus­ta lä­he­te­tyl­lä suo­ral­la toi­ve­lau­lu­lä­he­tyk­sel­lä. Ra­dio on vä­lit­tä­nyt ke­sän suu­ret seu­rat ja juon­net­tua oh­jel­maa rei­lun kuu­kau­den ajan. Ra­di­on vas­tuu­hen­ki­löil­le kuu­kau­si on ol­lut tii­vis ja mat­kus­tus­pai­not­tei­nen työ­ru­pe­a­ma.

Ke­sä­seu­ra­ra­di­on toi­min­ta-aja­tuk­se­na on elä­vän Ju­ma­lan sa­nan saar­nan vä­lit­tä­mi­nen ra­di­on ja in­ter­ne­tin vä­li­tyk­sel­lä. Toi­min­ta-aja­tuk­ses­sa on py­syt­ty: ra­di­on kaut­ta lä­he­tet­ty Ju­ma­lan sana on ke­sän ai­ka­na vah­vis­ta­nut, loh­dut­ta­nut ja roh­kais­sut us­ko­maan sekä kut­su­nut et­si­viä Ju­ma­lan val­ta­kun­taan.

Muu oh­jel­ma on taus­toit­ta­nut ja tu­ke­nut Ke­sä­seu­ra­ra­di­on pää­tar­koi­tus­ta ker­to­mal­la, kei­tä me van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­set olem­me ja mi­ten me us­kom­me. Eri­tyis­tä kii­tos­ta ra­dio on saa­nut use­a­na vuon­na sii­tä, mi­ten lä­hel­le se pää­see us­ko­vai­sen ih­mi­sen ar­kea ja ajat­te­lua.

Ke­sä­seu­ra­ra­di­on toi­min­ta­mal­lia on ke­hi­tet­ty ja yh­tei­seen vies­tin­tä­or­ga­ni­saa­ti­oon on yh­dis­tet­ty myös some- ja net­ti­vies­tin­tä. Seu­rois­ta ja nii­den sa­no­mas­ta on ker­rot­tu ra­di­on ja leh­den li­säk­si net­ti­si­vuil­la, Fa­ce­boo­kis­sa, Twit­te­ris­sä ja Ins­tag­ra­mis­sa. Vies­tiä on vä­li­tet­ty myös vi­de­o­ku­van avul­la.

Eri­lai­sia vies­tin­tä­ka­na­via käy­te­tään, jot­ta an­teek­si­an­ta­muk­sen vies­ti ta­voit­tai­si mah­dol­li­sim­man mo­net. Sa­mal­la ra­di­os­ta esi­te­tään kut­sua tul­la seu­roi­hin. Tä­män kut­sun ovat­kin mo­net ot­ta­neet vas­taan, ja kai­kis­sa ke­sän seu­rois­sa on ol­lut pal­jon kä­vi­jöi­tä.

Vuo­den 2018 osal­ta ra­di­o­toi­min­ta on päät­ty­nyt. Vas­tuu­hen­ki­löt ja kaik­ki ra­di­o­työs­sä mu­ka­na ole­vat saa­vat huo­kais­ta. He ovat teh­neet si­tou­tu­nees­ti työ­tään ja käyt­tä­neet sii­hen mon­ta ke­sä­viik­koa, tal­ven ai­ka­na teh­tyä huo­lel­lis­ta en­nak­ko­val­mis­te­lua unoh­ta­mat­ta.

Syk­syl­lä käyn­nis­tyy Ke­sä­seu­ra­ra­di­on tu­le­van vuo­den suun­nit­te­lu. Sen poh­ja­na ovat SRK:n vies­tin­nän vuo­si­tee­ma ja seu­ra­tun­nuk­set. Ke­sä­seu­ra­ra­di­on toi­min­taan liit­ty­vää pa­lau­tet­ta, toi­vei­ta ja uu­sia ke­hi­ty­si­de­oi­ta voi lä­het­tää osoit­tee­seen ra­dio@srk.fi.

Ke­sä­seu­ra­ra­di­on kuu­li­jat ovat ke­sän ku­lu­es­sa an­ta­neet pal­jon pa­lau­tet­ta – eri­tyi­ses­ti kii­tos­ta. Sitä on tul­lut myös van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­sen liik­keen ul­ko­puo­lel­ta. Il­mas­sa on ol­lut ky­sy­myk­siä sii­tä, ei­kö ra­di­o­toi­min­taa voi­si laa­jen­taa. Hy­vää sa­no­maa ja us­koa ra­ken­ta­via oh­jel­mia kuun­te­li­si mie­lel­lään myös tal­vel­la. Toi­min­nan suun­nit­te­lua oh­jaa­vat kui­ten­kin käy­tet­tä­vis­sä ole­vat re­surs­sit.

Ny­kyi­sil­lä re­surs­seil­la va­paa­eh­tois­poh­jal­ta to­teu­tet­tu­na kuu­kau­den mit­tai­nen ra­di­o­lä­he­tys­kin on mit­ta­va voi­main­pon­nis­tus. Mu­ka­na on 120 va­paa­eh­tois­ta te­ki­jää. Ke­vääl­lä jär­jes­te­tyis­sä yh­teis­työ­se­mi­naa­reis­sa rau­ha­nyh­dis­tyk­siin lä­he­tet­tiin vies­tiä, et­tä te­ki­jöi­tä tar­vit­tai­siin li­sää. Tämä vies­ti on hyvä lä­het­tää mat­kaan vie­lä uu­des­taan.

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 1.8.2018

28.5.2020

Kun To­tuu­den Hen­ki tu­lee, hän joh­taa tei­dät tun­te­maan koko to­tuu­den. Joh. 16:13

Viikon kysymys