JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Korven matka jatkuu

Pääkirjoitukset
10.8.2022 10.45

Juttua muokattu:

10.8. 10:46
2022081010463420220810104500

Ke­sän suu­ret seu­rat ovat ta­ka­na, sa­moin Ke­sä­seu­ra­ra­di­on tä­män­vuo­ti­nen lä­he­tys. Elo­kuun he­rät­tä­miä tun­nel­mia ku­van­neet Päi­vä­mie­hen lu­ki­jat ker­toi­vat vii­me leh­des­sä toi­saal­ta hai­keu­des­ta, mut­ta toi­saal­ta tyy­ty­väi­syy­des­tä sii­hen, et­tä ar­jen ru­tii­nit pa­laa­vat ja ko­ti­rau­ha­nyh­dis­tyk­sen toi­min­ta käyn­nis­tyy ke­sä­tau­on jäl­keen.

Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten lei­maa­mien ke­sien jäl­keen suu­ret seu­ra­ta­pah­tu­mat ei­vät ol­leet it­ses­tään­sel­vyyk­siä. Nii­den to­teu­tu­mis­ta jän­ni­tet­tiin en­nak­koon. Su­vi­seu­ra- ja opis­to­seu­ra­vie­raat kä­vi­vät lu­ke­mat­to­mia kes­kus­te­lu­ja sii­tä, mi­ten hyvä on ol­la pit­käs­tä ai­kaa kool­la isol­la Ju­ma­lan las­ten jou­kol­la. Ke­sä­seu­ro­ja oli ikä­vöi­ty ja kai­vat­tu.

Ju­ma­la siu­na­si niin ke­sän suu­ret seu­rat kuin Ke­sä­seu­ra­ra­di­on kau­den. On ih­meel­lis­tä, et­tä voi­mak­kaas­ti maal­lis­tu­nees­sa yh­teis­kun­nas­sa on mah­dol­lis­ta pi­tää suu­ria seu­ro­ja ja kut­sua va­paas­ti ih­mi­siä Ju­ma­lan sa­nan kuu­loon. Ke­sä­seu­ra­ra­di­on myö­tä evan­ke­liu­mi on tar­jol­la en­nen ko­ke­mat­to­man laa­jas­ti.

Ke­sän ai­ka­na kuul­luis­sa seu­ra­pu­heis­sa muis­tet­tiin hei­tä, joi­den paik­ka seu­ra­vä­en jou­kos­sa on jää­nyt tyh­jäk­si ko­ro­na­tau­on myö­tä. Hei­tä, jot­ka ei­vät ole ko­ke­neet enää tär­ke­äk­si pa­la­ta seu­roi­hin ja Ju­ma­lan las­ten jouk­koon. Kut­su Ju­ma­lan val­ta­kun­taan ja us­ko­vais­ten yh­tey­teen on voi­mas­sa niin heil­le kuin muil­le­kin, jot­ka ovat luo­pu­neet lap­suu­de­nus­kos­taan.

”Ai­ot­te­ko te­kin läh­teä?” ky­syi Jee­sus ope­tus­lap­sil­taan, kun osa heis­tä oli jät­tä­nyt hä­net. Jäl­jel­le jää­nei­den 12 ope­tus­lap­sen puo­les­ta vas­tan­nut Si­mon Pie­ta­ri sa­noi: ”Her­ra, ke­nen luo me me­ni­sim­me? Si­nul­la on ikui­sen elä­män sa­nat.” Tämä Jo­han­nek­sen evan­ke­liu­miin (6:67–68) tal­len­net­tu sa­nan­vaih­to ku­van­nee myös mo­nen seu­ra­vie­raan tun­te­muk­sia.

Suur­ten seu­ro­jen ja ra­di­o­lä­he­tyk­sen pää­tyt­tyä us­ko­mi­nen jat­kuu ar­ki­se­na kil­voit­te­lu­na, kor­ven mat­ka­na, jol­la Ju­ma­lan Poi­ka on lu­van­nut ol­la läs­nä. Ju­ma­lan kan­sa va­el­taa – vaik­ka­kin etääl­lä toi­sis­taan, niin kui­ten­kin yh­des­sä – koh­ti pää­mää­rään­sä kun­ni­an tai­vas­ta. Seu­ra­kan­san lau­lu soi mie­les­sä voi­maa an­ta­va­na vie­lä pit­kän mat­kaa.

4.10.2022

Herra, sinä valmistat meille rauhan. Myös se on sinun tekoasi, niin kuin kaikki mitä me olemme saaneet aikaan. Jes. 26:12

Viikon kysymys