JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Mil­le ar­voil­le ra­ken­nan elä­mä­ni?

Päivämies
Pääkirjoitukset
20.6.2018 7.04

Juttua muokattu:

31.12. 09:27
2019123109275420180620070400

Ih­mi­sen ar­vo­maa­il­ma koos­tuu asi­ois­ta, joi­ta hän pi­tää elä­mäs­sään tär­kei­nä. Ar­vot vai­kut­ta­vat asen­tei­siin ja käyt­täy­ty­mi­seen.

Usein pu­hu­taan ko­vis­ta ja peh­meis­tä ar­vois­ta. Ko­vis­sa ar­vois­sa pai­not­tuu ma­te­ri­a­lis­mi, kor­ke­an elin­ta­son ja me­nes­ty­mi­sen ta­voit­te­lu. Peh­meis­sä ar­vois­sa ko­ros­tuu ih­mi­sen hen­ki­nen hy­vin­voin­ti, lä­him­mäi­ses­tä vä­lit­tä­mi­nen ja ih­mi­sar­von kun­ni­oi­tus.

Eläm­me in­for­maa­ti­oyh­teis­kun­nas­sa, jos­sa ar­vot ovat mur­rok­ses­sa. Ny­kyih­mi­nen ar­vos­taa kor­ke­aa elin­ta­soa, ja moni ta­voit­te­lee it­sel­leen ta­lou­del­lis­ta vau­raut­ta ja kor­ke­aa ase­maa yh­teis­kun­nas­sa. Us­kon­non ar­vos­tus on vä­hen­ty­nyt, kun taas li­be­raa­lit, ma­te­ri­a­lis­ti­set ja ateis­ti­set ar­vot ovat vah­vis­tu­neet.

Ai­kam­me ihan­teet hei­jas­tu­vat myös ko­tiin ja per­hee­seen. Ma­te­ri­aa­li­set ar­vot saat­ta­vat nous­ta lii­an mer­kit­tä­vään ase­maan. On hyvä muis­taa, et­tä ta­val­li­nen koti riit­tää, ei­kä ylel­li­syyt­tä tar­vit­se ta­voi­tel­la. Ta­lou­del­li­suus, te­hok­kuus ja tu­lok­sel­li­suus ei­vät ole ih­mi­sar­von tai hy­vän elä­män mit­ta.

Huo­maam­me­ko ar­vos­taa ja vaa­lia ko­dis­sa avoin­ta ja ra­kas­ta­vaa il­ma­pii­riä? On tär­ke­ää, et­tä jo­kai­nen voi­si ko­kea tu­le­van­sa ko­to­na ar­vos­te­tuk­si oma­na it­se­nään, il­man vaa­ti­muk­sia. Avi­o­puo­li­soi­den kan­nat­taa huo­leh­tia pa­ri­suh­teen hoi­ta­mi­ses­ta ja vah­vis­taa per­heen yh­teyt­tä. Ko­to­na saa­tu ar­vo­pe­rus­ta on tär­keä, sil­lä se voi vai­kut­taa mer­kit­tä­väs­ti tu­le­viin elä­män­va­lin­toi­hin ja -asen­tei­siin.

Kris­tit­ty ha­lu­aa elää niin, et­tä säi­lyt­täi­si us­kon sy­dä­mes­sään. Us­koa ja elä­mää suo­je­le­vat ar­vot nä­ky­vät ar­jen va­lin­nois­sa ja eet­ti­sis­sä rat­kai­suis­sa. Va­lin­ta­ti­lan­tei­ta tu­lee niin ko­to­na, kou­lus­sa, työs­sä ja va­paa-ai­ka­na­kin. Raa­mat­tu ke­hot­taa ra­kas­ta­maan ja pal­ve­le­maan lä­him­mäis­tä ja vält­tä­mään ah­neut­ta ja it­sek­kyyt­tä. Se neu­voo hyl­kää­mään sen, mikä tur­me­lee suh­det­ta lä­him­mäi­seen ja rik­koo oman­tun­non rau­han.

Raa­ma­tul­li­set ar­vot tii­vis­ty­vät rak­kau­den kak­sois­käs­kys­sä: ih­mi­sen tu­lee ra­kas­taa Ju­ma­laa yli kai­ken ja lä­him­mäis­tä niin kuin it­se­ään. Tär­ke­ää on an­teek­si­an­ta­mus, us­kol­li­suus, elä­män kun­ni­oi­tus ja to­tuu­del­li­suus. Näi­hin ar­voi­hin on hyvä no­ja­ta. Ne suo­je­le­vat elä­mää ja an­ta­vat sil­le kes­tä­vän pe­rus­tan.

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 20.6.2018

Ku­vi­tus­ku­va: Er­ja Ha­tu­la

1.6.2020

Pie­ta­ri sa­noi: "Kään­ty­kää ja ot­ta­kaa it­se ku­kin kas­te Jee­suk­sen Kris­tuk­sen ni­meen, jot­ta syn­tin­ne an­net­tai­siin an­teek­si. Sil­loin te saat­te lah­jak­si Py­hän Hen­gen." Ap. t. 2:38

Viikon kysymys