JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Oheis­kas­vat­ta­jat ja van­hem­pien vas­tuu

Pääkirjoitukset
9.4.2021 10.25

Juttua muokattu:

14.4. 10:22
2021041410220420210409102500

Hel­mi­kuus­sa tuli ku­lu­neek­si 90 vuot­ta sii­tä, kun SRK jul­kai­si en­sim­mäi­sen var­si­nai­sen Las­ten Sii­o­ni -leh­den nu­me­ron. Sen näy­te­leh­ti oli il­mes­ty­nyt edel­li­sen vuo­den lop­pu­puo­lel­la. Tar­vi­taan­ko kris­til­lis­tä las­ten­leh­teä edel­leen, ja mikä sen mer­ki­tys on?

Moni lap­si viet­tää ison osan kou­lun jäl­kei­ses­tä ajas­taan jon­kun ruu­dun ää­rel­lä, osa il­man min­kään­lai­sia ra­joi­tuk­sia. Net­ti ja some tar­jo­a­vat lap­sel­le lo­put­to­mas­ti si­säl­tö­jä, jois­ta van­hem­pien on työ­läs­tä ol­la tar­kem­min pe­ril­lä.

Net­tiym­pä­ris­tös­sä vain har­val­la kas­vat­ta­jal­la tai vai­kut­ta­jal­la on kris­til­li­nen ar­vo­maa­il­ma. Sen si­jaan jo lap­si­vai­kut­ta­jil­la voi ol­la hy­vin voi­ma­kas muu aa­te­maa­il­ma, jota he ha­lu­a­vat omil­la so­me­si­säl­löil­lään edis­tää.

So­me­vai­kut­ta­jil­la on mer­kit­tä­vä roo­li ar­vo­jen, asen­tei­den ja mie­li­pi­tei­den muok­kaa­ja­na. Kas­vat­ta­ja, tie­dät­kö sinä, kei­tä so­met­ta­jia lap­se­si seu­raa, ja mitä hän heil­tä op­pii?

Kris­til­lis­tä kas­va­tus­ta tu­ke­van si­säl­lön tar­pee­seen on vas­tat­tu SRK:lla las­ten­leh­teä ke­hit­tä­mäl­lä ja pe­rus­ta­mal­la vuon­na 2019 lap­sil­le omat verk­ko­si­vut, jot­ka tar­jo­a­vat rau­hal­lis­ta puu­haa ja hen­gel­lis­tä si­säl­töä lap­sil­le.

Myös SRK:n las­ten­kir­ja- ja ää­ni­te­va­li­koi­ma kas­vaa ta­sais­ta tah­tia. Tä­män leh­den vä­lis­sä il­mes­ty­vä jul­kai­su­ku­vas­to esit­te­lee pian jul­kis­tet­ta­van las­ten­kir­jan Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen. Yhä use­am­pi las­ten­kir­ja löy­tyy jat­kos­sa myös KUU­LE!-pal­ve­lus­ta.

Van­hem­mil­le ja kai­kil­le kas­vat­ta­jil­le on tar­jol­la me­di­ao­pas, joka löy­tyy las­ten­pol­ku.fi-si­vuil­ta. Sen avul­la voi pei­la­ta per­heen käy­tän­tö­jä ja omaa suh­tau­tu­mis­taan vaik­ka­pa pu­he­li­men käyt­töön.

Kas­vat­ta­ja tar­vit­see roh­keut­ta kes­kus­tel­la lap­sen äly­lait­tei­den käy­tös­tä ja ra­ja­ta sitä. Vain har­va lap­si ky­ke­nee it­se ra­jaa­maan ruu­dun ää­rel­lä viet­tä­mään­sä ai­kaa, el­lei hän­tä mil­lään ta­val­la oh­ja­ta. Sama kos­kee si­säl­tö­jä. Ruu­tu­a­jal­le ei ole ihan­ne­mää­rää, mut­ta run­sas ruu­tu­ai­ka on hel­pos­ti pois muis­ta asi­ois­ta ku­ten riit­tä­väs­tä lii­kun­nas­ta ja yö­u­nes­ta.

En­tä­pä, jos is­tut ja luet lap­sel­le? Yh­tei­set kii­reet­tö­mät läs­nä­o­lon het­ket ovat pa­ras­ta, mitä van­hem­pi, iso­van­hem­pi tai kum­mi voi lap­sel­le tar­jo­ta. Täl­lai­sis­sa het­kis­sä voi syn­tyä luon­te­vas­ti ar­vok­kai­ta ja sie­lua hoi­ta­via kes­kus­te­lu­ja.

16.5.2021

Jee­sus ru­koi­li ja sa­noi: "Sen kirk­kau­den, jon­ka sinä olet an­ta­nut mi­nul­le, olen minä an­ta­nut heil­le, jot­ta he oli­si­vat yh­tä, niin kuin me olem­me yh­tä." Joh. 17:22

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies