JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Päi­vä­mies kut­suu us­ko­vien yh­tey­teen

Päivämies
Pääkirjoitukset
11.9.2019 6.51

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302445320190911065100

Päi­vä­mie­hen saa­mas­sa pa­laut­tees­sa huo­mau­tet­tiin, et­tä jo­kai­ses­sa leh­den nu­me­ros­sa tu­li­si ker­toa, mi­ten leh­den edus­ta­maan jouk­koon pää­see si­säl­le. Pa­lau­te on tär­keä ja leh­den ole­mas­sa­o­lon kan­nal­ta olen­nai­nen.

Ky­sy­mys mu­kaan pää­sys­tä si­säl­tää kak­si nä­kö­kul­maa. Toi­nen on ky­sy­mys sii­tä, mi­ten leh­des­sä uu­ti­soi­ta­vaan seu­ra- ja muu­hun toi­min­taan pää­si­si mu­kaan. Toi­nen, tär­ke­äm­pi nä­kö­kul­ma on se, mi­ten pääs­tä osal­li­sek­si sii­tä Raa­ma­tun il­moi­tuk­seen pe­rus­tu­vas­ta us­kos­ta, jos­ta leh­ti ker­too.

Rau­ha­nyh­dis­tys­ten toi­min­ta on avoin­ta, ja seu­ra­kut­su kos­kee kaik­kia ih­mi­siä. Seu­roi­hin saa tul­la va­paas­ti oma­na it­se­nään. Tie­toa seu­ra­toi­min­nas­ta ja ai­ka­tau­luis­ta löy­tyy rau­ha­nyh­dis­tys­ten omil­ta ko­ti­si­vuil­ta ja usein myös oman seu­ra­kun­nan kir­kol­li­sis­ta il­moi­tuk­sis­ta.

Kun pu­hu­taan us­kon lah­jan omis­ta­mi­ses­ta ja osal­li­suu­des­ta Ju­ma­lan seu­ra­kun­taan, ol­laan ih­mi­se­lä­män tär­keim­män ky­sy­myk­sen ää­rel­lä. Kris­ti­no­pis­sa sa­no­taan, et­tä ih­mi­sen elä­män tär­kein asia on Jee­suk­sen Kris­tuk­sen tun­te­mi­nen ja Ju­ma­lan lap­sek­si pää­se­mi­nen.

Ju­ma­lan lap­sek­si pää­se­mi­nen eli pa­ran­nus on yk­sin­ker­tai­nen asia. Kun ih­mi­sel­le tu­lee sie­lun­hä­tä eli hän ko­kee ole­van­sa syn­ti­nen ja ha­lu­a­van­sa va­pau­tua syn­ti­taa­kas­taan, it­se syn­tin­sä an­teek­si saa­nut ih­mi­nen, Ju­ma­lan lap­si, voi saar­na­ta hä­nel­le Py­hän Hen­gen vai­kut­ta­ma­na an­teek­si­an­ta­muk­sen evan­ke­liu­min.

Evan­ke­liu­mi poh­jau­tuu Jee­suk­sen, Ju­ma­lan Po­jan so­vi­tus­työ­hön. Syn­ni­tön Ju­ma­lan Poi­ka so­vit­ti ris­tin­kuo­le­mal­laan ih­mis­ten pa­hat teot ja ava­si mah­dol­li­suu­den pe­las­tuk­seen. (Joh. 3:16.)

Us­ko­es­saan evan­ke­liu­min ih­mi­nen saa osak­seen Py­hän Hen­gen lah­joit­ta­man Ju­ma­lan rau­han (Joh. 14:27). Sa­mal­la hän pää­see si­säl­le Ju­ma­lan val­ta­kun­taan ja sii­hen py­hien yh­tey­teen, jos­ta Päi­vä­mies­kin ker­too.

Py­hän Hen­gen joh­dol­la tai­vas­mat­kaa te­ke­vä Ju­ma­lan seu­ra­kun­ta tu­kee ja kan­nus­taa us­ko­maan. Kun syn­ti rik­koo us­ko­vien vä­le­jä, yh­teys pa­laa so­pi­mal­la rii­dat ja an­ta­mal­la ne sy­dä­mes­tä saak­ka an­teek­si. Täy­del­li­syys al­kaa Ju­ma­lan luo­na tai­vaas­sa.

Päi­vä­mie­hen pää­teh­tä­vä on kut­sua ih­mi­siä Ju­ma­lan val­ta­kun­taan ja tu­kea us­ko­vai­sia ih­mi­siä pi­tä­mään kiin­ni us­kon lah­jas­ta. Uu­tis­leh­te­nä Päi­vä­mies ker­too vii­koit­tain mo­nis­ta eri­lai­sis­ta ta­pah­tu­mis­ta, jois­sa tämä sa­no­ma on kes­kei­ses­ti esil­lä.

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 11.9.2019

Ku­vi­tus­ku­va: Anu Tof­fe­ri

4.8.2020

Kar­me­lin­vuo­rel­la Elia kään­tyi kan­san puo­leen ja sa­noi: "Kuin­ka kau­an te hor­jut­te puo­lel­ta toi­sel­le? Jos Her­ra on Ju­ma­la, seu­rat­kaa hän­tä, jos taas Baal, seu­rat­kaa sit­ten hän­tä!" 1 Kun. 18:21

Viikon kysymys