JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Pa­ran­nus on mie­len­muu­tos

Pääkirjoitukset
6.11.2019 7.00

Ke­ho­tus pa­ran­nuk­seen oli kes­kei­nen osa Jee­suk­sen ope­tus­ta. Pa­ran­nus on­kin pe­rin­tei­ses­ti kuu­lu­nut kris­ti­nus­kon ydin­ter­mei­hin. Vii­me vuo­si­kym­me­ni­nä pa­ran­nuk­ses­ta pu­hu­mi­nen on kui­ten­kin vä­hen­ty­nyt sel­väs­ti. Ny­kyi­sin mo­nil­le on epä­sel­vää, mitä pa­ran­nus it­se asi­as­sa tar­koit­taa.

Raa­ma­tun al­ku­teks­tin sana, joka on suo­men­net­tu pa­ran­nuk­sek­si, mer­kit­see mie­len­muu­tos­ta tai ym­pä­ri kään­ty­mis­tä. Pa­ran­nus on siis mer­kit­tä­vä ta­pah­tu­ma, jos­sa ih­mi­sen elä­män suun­ta muut­tuu. Kyse ei kui­ten­kaan ole sii­tä, et­tä ih­mi­nen it­se päät­täi­si muut­taa elä­mään­sä enem­män Ju­ma­lan mie­len mu­kai­sek­si. Pa­ran­nus on Ju­ma­lan työ­tä, ei ih­mi­sen oma teko.

Kris­ti­no­pin mu­kaan pa­ran­nuk­ses­sa on kak­si osaa. En­sim­mäi­nen niis­tä on syn­nin­tun­nos­ta joh­tu­va ka­tu­mus. Ih­mi­nen tun­tee rik­ko­neen­sa Ju­ma­laa vas­taan ja ko­kee, et­tei hän voi omin avuin kor­ja­ta ti­lan­net­ta ja saa­da rau­haa sy­dä­meen­sä. Ka­tu­mus il­man us­koa on kui­ten­kin epä­toi­voa.

Pa­ran­nuk­sen toi­nen osa on us­ko, joka syn­tyy evan­ke­liu­mis­ta. Sii­nä lu­va­taan syn­tien an­teek­si­an­ta­mus, jos­sa ih­mi­nen saa kuul­la syn­nin­pääs­tön. Se va­kuut­taa, et­tä syn­nit an­ne­taan an­teek­si Kris­tuk­sen täh­den. Tämä va­paut­taa pe­los­ta ja tuo Ju­ma­lan rau­han sy­dä­meen. Pa­ran­nuk­sen he­del­mä­nä seu­raa sit­ten elä­män­pa­ran­nus. Se on olen­nai­nen ja vält­tä­mä­tön osa pa­ran­nus­ta. Jos elä­män suun­nan­muu­tos jää puut­tu­maan, kyse ei ole ol­lut ai­dos­ta pa­ran­nuk­ses­ta.

Ih­mi­nen ei voi it­se päät­tää, et­tä hän te­kee pa­ran­nuk­sen. Pa­ran­nus on mah­dol­li­nen vain sil­loin, kun Ju­ma­la he­rät­tää ih­mi­sen oman­tun­non. Ih­mi­sen elä­mäs­sä on ai­ko­ja, jol­loin Ju­ma­la eri­tyi­ses­ti kut­suu hän­tä ta­kai­sin yh­tey­teen­sä. Sel­lais­ta sa­no­taan et­sik­ko­a­jak­si. Ju­ma­la voi kut­sua esi­mer­kik­si elä­män­koh­ta­loi­den kaut­ta. Raa­mat­tu ke­hot­taa ih­mis­tä ot­ta­maan Ju­ma­lan kut­sun vas­taan sil­loin, kun hän kuu­lee sen.

Ju­ma­la te­kee he­rät­tä­vää ja kut­su­vaa työ­tään kaik­ki­al­la, mut­ta hän van­hurs­kaut­taa ih­mi­sen vain seu­ra­kun­tan­sa yh­tey­des­sä. Jee­sus an­toi seu­raa­jil­leen teh­tä­vän ja val­tuu­det an­taa ka­tu­val­le ih­mi­sel­le syn­nit an­teek­si. Sii­nä ei ole kyse ih­mi­sen an­teek­si­an­nos­ta vaan sii­tä, et­tä Ju­ma­la käyt­tää Py­hän Hen­gen kaut­ta ih­mis­tä an­teek­si­an­ta­muk­sen­sa vä­li­kap­pa­lee­na. To­del­li­nen toi­mi­ja ja an­teek­si­an­ta­ja on Ju­ma­la.

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 6.11.209

Ku­vi­tus­ku­va: Kari Ven­ga­sa­ho