JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Po­li­tiik­ka ei kuu­lu Päi­vä­mie­hen alu­eel­le

Päivämies
Pääkirjoitukset
20.3.2019 6.49

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302442520190320064900

Edus­kun­ta­vaa­lien al­la kaik­kia leh­tiä, myös Päi­vä­mies­tä, lu­e­taan eri­tyi­sen tar­kas­ti sii­tä nä­kö­kul­mas­ta, ot­taa­ko se suo­raan tai pii­lo­te­tus­ti kan­taa po­li­tiik­kaan. Ak­tii­vi­set lu­ki­jat an­ta­vat asi­as­ta pa­lau­tet­ta leh­den toi­mi­tuk­seen.

Erään mää­ri­tel­män mu­kaan po­liit­ti­nen aa­te eli po­liit­ti­nen ide­o­lo­gia on nä­ke­mys sii­tä, mil­lai­sek­si yh­teis­kun­nal­li­set olot tu­li­si jär­jes­tää ja kuin­ka tämä tu­li­si teh­dä. Täl­lai­nen yh­teis­kun­nal­lis­ten olo­jen jär­jes­tä­mi­seen liit­ty­vä vai­kut­ta­mi­nen ei kuu­lu Päi­vä­mie­hen toi­min­ta-aja­tuk­seen.

Toi­min­ta-aja­tuk­sen­sa mu­kai­ses­ti leh­ti ker­too van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­suu­des­ta ja sen toi­min­ta­ym­pä­ris­tös­tä sekä ot­taa ra­ken­ta­vas­ti kan­taa kes­kei­siin yh­teis­kun­nal­li­siin ja kir­kol­li­siin ky­sy­myk­siin. Leh­ti on po­liit­ti­ses­ti si­tou­tu­ma­ton ja tar­koi­tet­tu kaik­kien lu­et­ta­vak­si.

Mitä ovat yh­teis­kun­nal­li­set ky­sy­myk­set, jot­ka ei­vät ole po­li­tiik­kaa? Mis­sä raja kul­kee? Ky­sy­mys ei ole ai­na yk­sin­ker­tai­nen. Päi­vä­mies pyr­kii py­sy­mään yh­teis­kun­nal­li­sis­sa ky­sy­myk­sis­sä omas­sa kris­til­li­ses­sä nä­kö­kul­mas­saan. Se vies­tii us­koon ja elä­mään liit­ty­viä ar­vo­ja, jot­ka poh­jau­tu­vat Ju­ma­lan sa­naan.

On ko­et­tu hy­väk­si, et­tä po­li­tiik­ka ja us­kon­to pi­de­tään sel­väs­ti eril­lään toi­sis­taan. Tie­toi­nen pyr­ki­mys tä­hän tuli il­mi myös La­pin yli­o­pis­ton les­ta­di­o­lais­tut­ki­mus­hank­keen tuot­ta­mas­sa jul­kai­sus­sa Po­li­tiik­ka, ta­lous ja työ – Les­ta­di­o­lai­suus maa­il­mas­sa.

La­pin yli­o­pis­ton tut­ki­jat ker­to­vat haas­tat­te­lu­jen­sa poh­jal­ta, et­tä les­ta­di­o­lais­ten kes­kuu­des­sa väl­te­tään tie­tois­ta ään­ten oh­jai­lua ja kes­kit­tä­mis­tä. Po­li­tiik­kaa ei ha­lu­ta hen­gel­lis­tää. Leh­den nä­kö­kul­mas­ta on niin­kin, et­tei us­kon­toa ha­lu­ta po­li­ti­soi­da.

Al­ku­vuo­den ai­ka­na muu­ta­mat eh­dok­kaat ovat ol­leet eri yh­teyk­sis­sä esil­lä leh­des­sä. Tämä on luon­nol­lis­ta, sil­lä usein on niin, et­tä eh­dok­kaik­si läh­te­vät hen­ki­löt ovat ak­tii­vi­sia muil­la­kin yh­tei­sen toi­min­nan osa-alu­eil­la.

Maa­lis­kuun alus­ta saak­ka leh­des­sä on val­lin­nut ”vaa­li­ka­ran­tee­ni” eli edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaat ei­vät ole ol­leet sen jäl­keen esil­lä Päi­vä­mie­hes­sä. Näin leh­ti pyr­kii tur­vaa­maan toi­min­ta-aja­tuk­sen­sa mu­kai­sen si­tou­tu­mat­to­muu­den.

Ku­vi­tus­ku­va: Pi­xa­bay

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 20.3.2019

12.7.2020

Jee­sus sa­noi Pie­ta­ril­le: "Sinä olet Pie­ta­ri, ja täl­le kal­li­ol­le minä ra­ken­nan kirk­ko­ni. Sitä ei­vät tuo­ne­lan por­tit voi­ta. Minä olen an­ta­va si­nul­le tai­vas­ten val­ta­kun­nan avai­met." Matt. 16:18-19

Viikon kysymys