JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Rip­pi­kou­lu on kas­te­o­pe­tuk­sen hui­pen­tu­ma

Pääkirjoitukset
29.5.2019 7.00

Tu­le­va­na sun­nun­tai­na SRK:n rip­pi­kou­lu­työs­sä käyn­nis­tyy vil­kas ke­sä­toi­min­ta. Ke­sän ai­ka­na SRK jär­jes­tää 52 rip­pi­kou­lu­lei­riä, joi­hin osal­lis­tuu noin 2 600 nuor­ta. Rip­pi­kou­lu on Suo­men evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sen kir­kon toi­min­taa, jota SRK to­teut­taa mo­nen muun jär­jes­tön ta­voin hiip­pa­kun­tien tuo­mi­o­ka­pi­tu­lien lu­val­la.

Kirk­ko on ai­na opet­ta­nut nii­tä, jot­ka se on kas­ta­nut tai jot­ka ha­lu­a­vat kas­teel­le. Ope­tus­me­ne­tel­mät ja ta­vat op­pia ovat muut­tu­neet, mut­ta kas­te­o­pe­tuk­sen poh­jim­mai­nen si­säl­tö on säi­ly­nyt sa­ma­na. Jee­sus liit­ti ope­tus­lap­sil­leen an­ta­maan­sa lä­he­tys­käs­kyyn ope­tus- ja kas­va­tus­teh­tä­vän: ”Opet­ta­kaa hei­tä nou­dat­ta­maan kaik­kea, mitä minä olen käs­ke­nyt”

(Matt. 28:20).

Kris­til­li­sen kas­va­tuk­sen pää­vas­tuu on van­hem­mil­la, ja he hoi­ta­vat tätä teh­tä­vää ko­dis­sa kas­vat­ta­es­saan lap­sia Ju­ma­lan tah­don mu­kai­seen elä­mään. Van­hem­pien tu­ek­si teh­tä­vään kut­su­taan kum­mit. Kum­mi voi aut­taa van­hem­pia ym­mär­tä­mään nuor­ta ja ol­la ar­vo­kas kuun­te­li­ja nuo­rel­le. Kum­mi­lap­sen puo­les­ta ru­koi­le­mi­nen on kum­min etuo­i­keu­tet­tu teh­tä­vä.

Kas­te­o­pe­tuk­sen hui­pen­nuk­se­na on rip­pi­kou­lu, joka päät­tyy kon­fir­maa­ti­oon. Sii­nä nuo­ri tun­nus­taa us­kon­sa hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti seu­ra­kun­nan edes­sä ja lu­paa Ju­ma­lan ar­mon avul­la osoit­taa sen myös elä­mäs­sään. Rip­pi­kou­lun teh­tä­vä on vah­vis­taa nuo­ren us­koa kol­miyh­tei­seen Ju­ma­laan sekä opas­taa hän­tä elä­mään kris­tit­ty­nä.

Rip­pi­kou­lu­ai­ka ja yleen­sä­kin nuo­ruus ovat ta­val­li­ses­ti ai­kaa, jol­loin ih­mi­nen ky­se­lee elä­män suu­ria ky­sy­myk­siä. Sil­loin us­ko tu­lee oma­koh­tai­sek­si. Sik­si on ar­vo­kas­ta, et­tä rip­pi­kou­lu­lai­nen saa tu­et­tu­na ja tur­val­li­ses­sa ym­pä­ris­tös­sä poh­tia elä­män tar­koi­tus­ta ja kä­si­tel­lä us­koon liit­ty­viä ky­sy­myk­siä. Rip­pi­kou­lun kes­kei­sin asia on tu­kea ar­vo­jen ris­ti­rii­das­sa kamp­pai­le­vaa nuor­ta niin, et­tä hän voi­si ko­kea kris­ti­no­pin mu­kai­ses­ti us­kon ja us­ko­vai­se­na elä­mi­sen tär­keim­mäk­si asi­ak­seen elä­mäs­sä.

Oli­si toi­vot­ta­vaa, et­tä rip­pi­kou­lus­ta jäi­si kai­kil­le osal­lis­tu­jil­le hyvä mie­li ja us­koa vah­vis­ta­va ko­ke­mus. Sii­hen voi jo­kai­nen rip­pi­kou­lu­lai­nen ja hen­ki­lö­kun­nan jä­sen omal­ta osal­taan vai­kut­taa. Jo­kai­nen nuo­ri on sy­dä­mel­li­ses­ti ter­ve­tul­lut SRK:n jär­jes­tä­mäl­le lei­ril­le. Päi­vä­mies toi­vot­taa kai­kil­le rip­pi­kou­lu­lai­sil­le Ju­ma­lan siu­naa­maa lei­riä ja kon­fir­maa­ti­o­juh­laa.

Ku­vi­tus­ku­va: Eve­lii­na Sauk­ko

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 29.5.2019

28.2.2020

Sy­vyy­des­tä minä huu­dan si­nua, Her­ra. Her­ra, kuu­le mi­nun ää­ne­ni. Ps. 130:1-2

Viikon kysymys