JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Rukouksen lahja on tarkoitettu käyttöön

Pääkirjoitukset
15.3.2023 6.00

Juttua muokattu:

13.3. 09:41
2023031309414520230315060000

Ru­kous on an­net­tu ih­mi­sel­le lah­jak­si, jot­ta hän voi kään­tyä asi­ois­saan Ju­ma­lan puo­leen. Joku käyt­tää tätä vies­ti­ka­na­vaa har­voin tai ei kos­kaan. Jos ih­mi­nen ei us­ko Ju­ma­laan, hä­nel­lä ei lie­ne tar­vet­ta us­koa ru­kouk­sen voi­maan­kaan. Ti­lan­ne voi kui­ten­kin muut­tua, esi­mer­kik­si hä­dän tai suu­ren pe­lon kes­kel­lä. Uk­rai­nan so­dan sy­tyt­tyä suo­ma­lai­nen näy­tel­mä­kir­jai­li­ja El­li Salo ker­toi uk­rai­na­lai­sen ys­tä­vän­sä vies­tis­tä so­dan kes­kel­tä: ”Ateis­tit­kin ovat al­ka­neet ru­koil­la” (HS, 25.4.2022).

Myös us­ko­vai­nen ih­mi­nen saat­taa ko­kea ru­kouk­sen lah­jan käyt­tä­mi­sen jää­vän vä­häl­le. Ru­kous tun­tuu ole­van kuin pa­lo­va­roi­tin tai sam­mu­tus­pei­te, jol­la on käyt­töä vain to­si­ti­lan­tees­sa. Tuol­loin­kin ih­mi­nen saat­taa ko­kea, et­tä ru­kous on köm­pe­lö tai it­se­käs. Jee­suk­sen mu­kaan ru­kouk­sen voi­ma ei ole sen muo­dos­sa tai mo­nis­sa sa­nois­sa. Ju­ma­la tie­tää ru­koi­li­jan tar­peet jo en­nen kuin tämä ru­koi­lee (Matt. 6:8).

Ru­koi­le­va ih­mi­nen ei ai­na saa sitä, mitä Ju­ma­lal­ta pyy­tää. Ru­kouk­seen on­kin hyvä liit­tää Jee­suk­sen esi­mer­kin mu­kai­nen pyyn­tö ”ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si”. Ju­ma­lan vas­taus pyyn­töön saat­taa ol­la toi­sen­lai­nen kuin pyy­tä­jän oma tah­to.

Mi­kä­li asi­an rat­ke­a­mi­nen vii­pyy, saat­taa ru­koi­li­jal­la nous­ta epäi­lys, kuu­lee­ko Ju­ma­la hä­nen ru­kous­taan. Apos­to­lien teot ker­to­vat täl­lai­sis­ta epäi­lyis­tä. Pie­ta­rin tul­tua van­gi­tuk­si ”seu­ra­kun­ta ru­koi­li lak­kaa­mat­ta Ju­ma­laa hä­nen puo­les­taan” (Ap. t. 12:5). Kun Ju­ma­la ih­meen kaut­ta va­paut­ti Pie­ta­rin van­ki­las­ta, ei­vät ru­koi­li­jat ky­en­neet us­ko­maan ta­pah­tu­nut­ta. He ky­syi­vät Pie­ta­rin tu­los­ta ker­to­val­ta pal­ve­lus­ty­töl­tä: ”Olet­ko jär­jil­tä­si?” (Ap. t. 12:15.)

Lap­sen ja nuo­ren on hyvä saa­da roh­kai­sua käyt­tä­mään ru­kouk­sen lah­jaa. Yh­des­sä lau­sut­tu il­ta­ru­kous tuo tur­vaa lap­sel­le. Nuo­ri saat­taa tar­vi­ta roh­kai­sua sii­hen, et­tä myös hä­nel­lä on oi­keus lu­kea il­ta­ru­kous omas­sa opis­ke­li­ja-asun­nos­saan yk­sin tai yh­des­sä us­ko­nys­tä­vän kans­sa.

On­nis­tu­mi­sen het­kel­lä on oi­kein kiit­tää Ju­ma­laa, vaik­ka­pa vain yh­del­lä sy­dä­mes­tä läh­te­väl­lä sa­nal­la: ”Kii­tos!”

16.6.2024

Jeesus sanoi: ”Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa: ’Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja.’” Matt. 9:12–13

Viikon kysymys