JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Usko yhdistää erilaisia ihmisiä

Pääkirjoitukset
16.8.2023 7.00

Juttua muokattu:

15.8. 15:24
2023081515243920230816070000

Eläm­me vah­vo­jen mie­li­pi­tei­den ai­kaa. Vah­vaan mie­li­pi­tee­seen si­säl­tyy hel­pos­ti myös aja­tus oi­ke­as­sa ole­mi­ses­ta ja sii­tä, et­tä vas­tak­kais­ta mie­li­pi­det­tä tai muu­ta miel­tä ole­va on vää­räs­sä. Myös tä­män leh­den tee­ma­na ole­va kä­si­te­pa­ri hen­ki­syys ja hen­gel­li­syys si­säl­tää mie­li­pi­tei­tä ja­ka­via ja tun­tei­ta he­rät­tä­viä ai­hei­ta.

Us­ko­vais­ten jou­kos­sa on jo luon­tei­den puo­les­ta hen­ki­siin har­ras­tuk­siin eri ta­val­la suh­tau­tu­via ih­mi­siä. Toi­sia hen­ki­syys ja it­sen­sä ke­hit­tä­mi­nen kiin­nos­ta­vat pal­jon­kin. Vaik­ka hen­ki­syys ei tar­koi­ta hen­gel­li­syyt­tä, on tar­peel­lis­ta val­voa, et­tei hen­ki­syy­den har­joit­ta­mi­ses­ta tule vie­raan hen­gel­li­syy­den har­joit­ta­mis­ta.

Joku ei koe kai­paa­van­sa niin­kään hen­ki­siä har­ras­tuk­sia vaan pon­nis­te­lee mie­luum­min ruu­miil­li­ses­ti. Useim­mi­ten nämä kak­si asi­aa yh­dis­ty­vät ja nii­den pai­no­tus sa­man­kin ih­mi­sen elä­män var­rel­la vaih­te­lee. Mo­lem­mis­ta voi tul­la ih­mi­sel­le epä­ju­ma­la.

Hen­ki­seen har­joit­te­luun ja hen­ki­sen kas­vun ta­voit­te­luun so­pii hy­vin Roo­ma­lais­kir­jeen neu­vo: ”Ol­kaa kes­ke­nän­ne yk­si­mie­li­siä. Äl­kää pi­tä­kö it­se­än­ne mui­ta pa­rem­pi­na – –. Äl­kää ol­ko omas­ta mie­les­tän­ne vii­sai­ta.” (Room. 12:16.) Raa­mat­tu muis­tut­taa, et­tä on tär­keä py­syä yk­si­mie­li­se­nä yh­tei­ses­sä us­kos­sa. Hen­ki­set har­ras­tuk­set ei­vät ko­ro­ta ke­tään toi­sen ylä­puo­lel­le, sil­lä pe­las­tus tu­lee yk­sin ar­mos­ta, il­man an­si­oi­ta, Kris­tuk­sen so­vi­tus­työn pe­rus­teel­la. Raa­ma­tun­koh­ta ke­hot­taa nöy­ryy­teen ja ta­sa­ver­tai­suu­teen mui­den ih­mis­ten rin­nal­la.

Kär­jek­kääl­lä ja vas­ta­koh­tai­suuk­sia luo­val­la kes­kus­te­lul­la – liit­tyi­pä se eri­lai­siin hoi­to­muo­toi­hin, ra­vin­toon, hen­ki­syyk­siin tai mi­hin ta­han­sa ajal­li­seen asi­aan – ei kan­na­ta sär­keä Ju­ma­lan las­ten vä­lis­tä rak­kaut­ta, jota Jee­sus piti omien­sa tär­keim­pä­nä tun­to­merk­ki­nä (Joh. 13:35). Py­hän Hen­gen yh­dis­tä­mä us­ko­vais­ten jouk­ko on mat­kal­la koh­ti ian­kaik­kis­ta pää­mää­rää, tai­vaan ko­tia. Ju­ma­la on tar­koit­ta­nut us­ko­vai­set saat­ta­maan ja tu­ke­maan toi­si­aan tuol­la mat­kal­la.

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys