JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Uskomaan kannustava rippileiri

Pääkirjoitukset
19.7.2023 12.00

Juttua muokattu:

19.7. 11:51
2023071911510820230719120000

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tyk­sen jär­jes­tä­mil­lä rip­pi­lei­reil­lä käy tänä ke­sä­nä noin 2750 nuor­ta. Lei­re­jä pi­de­tään van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­sen kris­til­li­syy­den pii­ris­sä toi­mi­vien opis­to­jen ja lei­ri­kes­kus­ten ti­lois­sa kaik­ki­aan 53. Ti­lo­jen suh­teen on teh­ty vii­me vuo­si­na eri­tyis­jär­jes­te­ly­jä, kun lei­ri­kes­kus­ten kun­to ja ra­ken­ta­mi­nen ovat sul­ke­neet ajoit­tain osan ti­lois­ta. Opis­to­jen tar­jo­a­mat kor­vaa­vat ti­lat ovat mah­dol­lis­ta­neet sen, et­tä ha­luk­kaat on kui­ten­kin voi­tu ot­taa SRK:n jär­jes­tä­mil­le lei­reil­le.

Moni rip­pi­kou­luun me­ne­vä nuo­ri poh­tii jo elä­män­sä pe­rus­taa: mi­hin hän us­koo, mis­sä asi­ois­sa hän ja­kaa sa­mat ar­vot van­hem­pien­sa kans­sa ja mil­tä osin hä­nen aja­tuk­sen­sa poik­ke­a­vat van­hem­pien aja­tuk­sis­ta. Nuo­ri on saa­nut 15 vuo­den ikään men­nes­sä jo huo­mat­ta­van mää­rän vai­kut­tei­ta oman ko­din li­säk­si muun mu­as­sa kou­lus­ta, me­di­ois­ta, ym­pä­röi­väs­tä yh­teis­kun­nas­ta ja ka­ve­ri­pii­ris­tään. Täs­tä huo­li­mat­ta vii­kon mit­tai­sel­la rip­pi­kou­lu­lei­ril­lä voi ol­la suu­ri, jopa kään­teen te­ke­vä vai­ku­tus nuo­ren elä­mään.

Osa nuo­ris­ta poh­tii jo rip­pi­kou­lui­äs­sä sy­väl­li­ses­ti omaa ar­vo­maa­il­maan­sa ja sen poh­jal­ta te­ke­mi­ään va­lin­to­ja. Rip­pi­kou­lu on ai­nut­laa­tui­nen paik­ka, jos­sa ope­tus ta­pah­tuu Raa­ma­tun ja kris­til­lis­ten ar­vo­jen poh­jal­ta. Se on jo­tain ai­van muu­ta kuin ope­tus tai tie­to, jota nuo­ret vaik­ka­pa me­di­an kaut­ta yleen­sä saa­vat. En­si­ar­voi­sen tär­ke­ää rip­pi­kou­luo­pe­tuk­ses­sa on­kin sel­keys ja suo­ra puhe, mah­dol­li­sim­man konk­reet­ti­nen taso, jot­ta tär­ke­ät asi­at ovat ym­mär­ret­tä­vis­sä.

Suo­ra puhe ei tar­koi­ta vas­tak­kai­na­set­te­lua ym­pä­röi­vän maa­il­man kans­sa. Ajas­sam­me on pal­jon hy­viä asi­oi­ta, ja avoi­mis­sa, toi­sia huo­mi­oi­vis­sa nuo­ris­sa on yh­tei­nen tu­le­vai­suus. Sa­mal­la on hyvä pi­tää esil­lä, et­tä Raa­ma­tun mu­kaan on ole­mas­sa kak­si jouk­koa, ja et­tä kaik­ki ope­tus, jota kuu­lee, ei ole us­kon nä­kö­kul­mas­ta oi­ke­aa.

Rip­pi­lei­rin tar­koi­tuk­se­na on op­pia us­kon pe­rus­tei­ta. Sa­mal­la on mah­dol­lis­ta yh­des­sä poh­tia, mitä hy­vää us­ko tuo ih­mi­sen elä­mään jo täs­sä ajas­sa ja en­nen kaik­kea ian­kaik­ki­suu­des­sa. Rip­pi­kou­lu on eri­tyi­nen mah­dol­li­suus kan­nus­taa nuo­ria us­ko­maan ja säi­lyt­tä­mään tai­vas­toi­vo.

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys