JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Vaikutanko vai vaikutunko?

Pääkirjoitukset
22.2.2023 7.00

Juttua muokattu:

20.2. 09:37
2023022009371320230222070000

Tä­män päi­vän tie­to­tul­van kes­kel­lä on hyvä muis­taa, et­tä aja­tuk­siim­me ja ar­voi­him­me py­ri­tään vai­kut­ta­maan mo­nin ta­voin. Län­si­mais­sa maal­lis­tu­mi­nen on vai­kut­ta­nut sii­hen, et­tä mo­nis­sa me­di­ois­sa suo­si­taan kris­til­lis­ten ar­vo­jen vas­tai­sia nä­ke­myk­siä.

Kris­til­lis­ten ar­vo­jen mu­kais­ta ajat­te­lua aje­taan ah­taal­le joko tie­toi­ses­ti tai tie­dos­ta­mat­ta. Kun eri me­di­at ja viih­de­te­ol­li­suus nos­ta­vat agen­dal­le jat­ku­vas­ti sa­mo­ja ai­hei­ta ja ar­vo­ja vain yh­tä sä­vyä käyt­tä­en, se vai­kut­taa ih­mis­ten ajat­te­luun. So­si­aa­li­nen me­dia voi­mis­taa tätä vai­ku­tus­ta.

Lap­sil­le ja nuo­ril­le ka­ve­rei­den asen­teet ja hy­väk­syn­tä ovat eri­tyi­sen tär­kei­tä asi­oi­ta. Psy­ko­lo­gi­as­sa pu­hu­taan kon­for­mi­suu­des­ta, alis­tu­mi­ses­ta ryh­mä­pai­neel­le. On vai­ke­aa nos­taa esil­le pe­rin­tei­siä ar­vo­ja, kun re­ak­ti­ot voi­vat ol­la jyrk­kiä ja tuo­mit­se­via.

Nuo­ret ovat ai­van kuin au­ran kär­jes­sä koh­taa­mas­sa uu­det aat­teet ja ar­vo­vai­kut­ta­mi­sen. Jot­kin ar­vot muut­tu­vat nyt yh­teis­kun­nas­sa häm­men­tä­vän no­pe­as­ti. Ei­li­sen paha voi ol­la mo­nen mie­les­tä tä­nään hy­vää ja toi­sin­päin.

Kris­til­li­syy­tem­me opis­tot te­ke­vät kas­va­tus­työ­tä kris­til­li­siä ar­vo­ja kun­ni­oit­ta­en. Opis­toil­la py­ri­tään sii­hen, et­tä nuo­ril­la on ti­laa kes­kus­tel­la asi­ois­ta tur­val­li­ses­sa ym­pä­ris­tös­sä. Paa­va­li opet­ti ko­los­sa­lai­sia pi­tä­mään Ju­ma­lan sa­naa ar­vos­sa ja neu­vo­maan toi­si­aan kai­kel­la vii­sau­del­la. Tätä tar­vi­taan ko­deis­sa­kin.

Ei ole vii­sas­ta tor­jua us­kon­ky­sy­mys­ten kans­sa pai­ni­vaa sa­no­mal­la, et­tä näin asia vain on. Kas­vat­ta­ji­na mei­dän on hyvä ol­la pe­ril­lä las­ten ja nuor­ten koh­taa­mas­ta to­del­li­suu­des­ta ja ar­vo­maa­il­mas­ta. Em­me voi es­tää sitä, mi­ten hei­hin ja mei­hin kou­lus­sa, me­di­as­sa tai muu­al­la vai­ku­te­taan.

Me voim­me kuun­nel­la huo­lia ja epäi­lyk­siä, joi­ta lap­set, nuo­ret tai us­ko­nys­tä­vät jou­tu­vat koh­taa­maan. Tar­vi­taan pal­jon kes­kus­te­lua asi­ois­ta. Kun ar­vo­jam­me haas­te­taan, niin meil­lä­kin on vaa­ra sor­tua jyrk­kyy­teen. Paa­va­li kui­ten­kin opet­ti, et­tä me em­me tais­te­le ih­mi­siä vas­taan.

Ar­moa ja to­tuut­ta tar­vi­taan yhä edel­leen, ja us­ko­vai­set voi­vat vai­kut­taa sii­hen, et­tä val­ta­vir­taus­ten se­as­sa kuu­luu Ju­ma­lan sa­nan ää­ni. Paa­va­li opet­ti, et­tä me olem­me sa­nan kyl­vä­jiä, Ju­ma­la an­taa kas­vun (1. Kor. 3).

Har­ri Iso­pah­ka­laRa­nu­an kris­til­li­sen kan­sa­no­pis­ton reh­to­ri

16.6.2024

Jeesus sanoi: ”Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa: ’Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja.’” Matt. 9:12–13

Viikon kysymys