JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Vaikuttamisen mahdollisuutta kannattaa käyttää

Pääkirjoitukset
29.3.2023 8.00

Juttua muokattu:

27.3. 10:31
2023032710311520230329080000

Tu­le­va sun­nun­tai on edus­kun­ta­vaa­lien var­si­nai­nen vaa­li­päi­vä. Vaa­leis­sa jo­kai­sel­la ää­ni­oi­keu­te­tul­la on mah­dol­li­suus vai­kut­taa yh­tei­seen pää­tök­sen­te­koon. Edel­li­sis­sä edus­kun­ta­vaa­leis­sa vuon­na 2019 ”nuk­ku­vien puo­lue” sai eni­ten kan­na­tus­ta. Täl­lä tar­koi­te­taan sitä, et­tä lä­hes 30 pro­sent­tia ää­ni­oi­keu­te­tuis­ta jät­ti ää­nes­tä­mät­tä. Pro­sent­ti­o­suus oli suu­rem­pi kuin yh­den­kään puo­lu­een saa­ma kan­na­tus.

Näi­nä päi­vi­nä myös kou­lu­lai­set opis­ke­le­vat ja kes­kus­te­le­vat Suo­men pää­tök­sen­te­ko­jär­jes­tel­mäs­tä ja jär­jes­tä­vät omia vaa­le­jaan. Esil­lä on de­mok­ra­ti­an syn­ty ja tar­koi­tus. De­mok­ra­tia sana on kreik­kaa ja tar­koit­taa kan­san­val­taa. Suo­mes­sa käy­tös­sä ole­vaa jär­jes­tel­mää kut­su­taan edus­tuk­sel­li­sek­si de­mok­ra­ti­ak­si. Vaa­leis­sa kan­sa­lai­set va­lit­se­vat kes­kuu­des­taan ih­mi­siä päät­tä­mään yh­tei­sis­tä asi­ois­ta. Täl­lai­nen vai­kut­ta­mi­nen on tär­keä osa toi­mi­vaa de­mok­ra­ti­aa.

Raa­mat­tu piir­tää ku­vaa mo­nen­lai­sis­ta yh­teis­kun­ta­jär­jes­tel­mis­tä, jois­sa us­ko­vai­set ih­mi­set ovat elä­neet. Van­has­sa tes­ta­men­tis­sa ku­va­taan, kuin­ka Is­ra­e­lin kan­sa eli niin hy­vien kuin huo­no­jen­kin joh­ta­jien alai­suu­des­sa. Vä­lil­lä elet­tiin va­paas­sa maas­sa, vä­lil­lä or­ji­na vie­raal­la maal­la.

Uu­den tes­ta­men­tin kes­kei­nen ta­pah­tu­ma­ym­pä­ris­tö on suu­ri Roo­man kei­sa­ri­kun­ta. Myös täs­tä yh­teis­kun­nas­ta löy­tyi mo­nen­lais­ta joh­ta­jaa ja laa­jaa kor­rup­ti­o­ta. Jee­suk­ses­ta mo­net odot­ti­vat ajal­lis­ta va­paut­ta­jaa, mut­ta Jee­sus tor­jui täl­lai­sen nä­ke­myk­sen. Hän it­se to­te­si, et­tä hä­nen ku­nin­kuu­ten­sa ei ol­lut täs­tä maa­il­mas­ta (Joh. 18:36). Toi­saal­ta Jee­sus käs­ki an­ta­maan ajal­li­sel­le kei­sa­ril­le sen, mikä täl­le kuu­luu (Luuk. 20:25).

Ju­ma­la ke­hot­ti kan­saan­sa ”toi­mi­maan sen kau­pun­gin par­haak­si”, jo­hon oli hei­dät aset­ta­nut (Jer. 29:7). Neu­vo on hyvä myös ai­kam­me ih­mi­sel­le. Ju­ma­lan sana ke­hot­taa edel­leen kun­ni­oit­ta­maan esi­val­taa. Vain syn­tiä ih­mi­sen ei tule teh­dä, ei edes esi­val­lan mää­räyk­ses­tä.

Päät­tä­jien va­lin­taan an­net­tua oi­keut­ta kan­nat­taa käyt­tää, vaik­ka edus­tuk­sel­li­ses­sa de­mok­ra­ti­as­sa­kin on puut­teen­sa. On tär­ke­ää ru­koil­la Ju­ma­lal­ta oi­ke­a­mie­li­siä päät­tä­jiä sekä va­paa­ta ja rau­hal­lis­ta yh­teis­kun­ta­e­lä­mää.

9.12.2023

Hän hankkii sorretuille oikeuden, hän opettaa köyhille tiensä. Ps. 25:9

Viikon kysymys