JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Vanhemman esikuvana on armollinen Jumala

Pääkirjoitukset
25.5.2022 6.15

Juttua muokattu:

23.5. 13:44
2022052313445220220525061500

”Nuo­ri tar­vit­see van­hem­mat, jot­ka ovat huo­lis­saan, pet­ty­vät nuo­ren toi­lai­luis­ta, ilah­tu­vat on­nis­tu­mi­sis­ta, suut­tu­vat lai­min­lyön­neis­tä ja sa­no­vat tar­vit­ta­es­sa ei. Van­hem­pien teh­tä­vä­nä on us­kal­taa, jak­saa ja kes­tää sil­loin­kin, kun nuo­ri ei it­se us­kal­la, jak­sa tai kes­tä”, sa­no­taan Man­ner­hei­min Las­ten­suo­je­lu­lii­ton si­vuil­la.

Täs­sä YK:n van­hem­muu­den päi­vän al­la il­mes­ty­väs­sä leh­des­sä van­hem­muut­ta kat­so­taan ar­mol­li­ses­ta nä­kö­kul­mas­ta. Mitä ar­mol­li­suus tar­koit­taa las­ta koh­taan ja mitä se voi tar­koit­taa kas­vat­ta­jaa it­se­ään koh­taan? Esil­le tu­lee myös se, mi­ten hy­väl­tä van­hem­mas­ta tun­tuu, jos lap­si suh­tau­tuu ar­mol­li­ses­ti van­hem­paan­sa.

Ar­mol­li­suu­del­le on eri­tyis­tä tar­vet­ta, jos per­hees­sä on nuo­ri, joka ka­pi­noi kas­vu­ki­pu­jen­sa tai mah­dol­li­ses­ti py­sy­väm­pien­kin on­gel­mien­sa kes­kel­lä. Nuo­ri voi sa­noa, et­tä hän ei tar­vit­se enää van­hem­pia ei­kä ha­lua, et­tä he puut­tu­vat hä­nen asi­oi­hin­sa. Sii­tä huo­li­mat­ta jo­kai­nen nuo­ri tar­vit­see van­hem­pi­aan, hei­dän rak­kaut­taan ja ra­jo­jaan.

Esi­merk­ki­nä van­hem­mal­le on Raa­ma­tus­sa ku­vat­tu Ju­ma­lan ja ih­mi­sen suh­de. Ju­ma­la on ra­kas­ta­va isä, joka huo­leh­tii lap­ses­taan ei­kä hyl­kää hän­tä vir­hei­den tai ka­pi­noin­nin vuok­si. Psal­mis­sa 103 sa­no­taan: ”An­teek­si­an­ta­va ja lau­pi­as on Her­ra. Hän on kär­si­väl­li­nen ja hä­nen ar­mon­sa on suu­ri. – – Ei hän mak­sa­nut meil­le syn­tiem­me mu­kaan, ei ran­gais­sut niin kuin oli­sim­me an­sain­neet.”

Moni van­hem­pi pai­nis­ke­lee omien tun­ne­tai­to­jen­sa kans­sa. Tun­tei­den sää­te­lyä voi pa­ran­taa opet­te­le­mal­la sitä, mut­ta tem­pe­ra­ment­ti luo tun­tei­den il­me­ne­mi­sel­le oman pe­rus­tan­sa. Van­hem­man voi ol­la tus­kal­lis­ta huo­ma­ta, et­tä tiu­kan pai­kan tul­len oma tun­ne­ti­la ryöp­säh­tää hel­pos­ti esiin huo­no­na käy­tök­se­nä, jos­ta kaik­ki per­heen­jä­se­net kär­si­vät.

Eri­lai­set ris­ti­rii­ta­ti­lan­teet ovat op­pi­mi­sen paik­ko­ja niin lap­sel­le kuin van­hem­mal­le. Ke­nen­kään ei pi­täi­si jää­dä yk­sin har­mi­tuk­sen ja pa­han olon kans­sa, vaan asi­at on hyvä sel­vit­tää an­teek­si pyy­tä­mäl­lä ja an­ta­mal­la sekä kes­kus­te­le­mal­la. Yh­des­sä kan­nat­taa poh­tia, mi­ten ti­lan­tees­sa oli­si voi­nut toi­mia toi­sin ja mi­ten vas­taa­vas­sa ti­lan­tees­sa oli­si jat­kos­sa pa­rem­pi toi­mia.

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys