JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Vies­ti­tään sä­vyi­säs­ti Raa­ma­tun poh­jal­ta

Pääkirjoitukset
12.5.2021 6.05

Juttua muokattu:

11.5. 09:15
2021051109154020210512060500

Oi­keu­des­sa pui­daan pian sitä, mitä saa Suo­mes­sa us­kon­non­va­pau­den ni­mis­sä jul­ki­ses­ti sa­noa. Sa­mal­la pun­ni­taan kah­den pe­ru­soi­keu­den, us­kon­non­va­pau­den ja sa­nan­va­pau­den suh­det­ta. Mo­lem­mat ovat Suo­men pe­rus­tus­lain mu­kaan luo­vut­ta­mat­to­mia ja suo­jat­tu­ja oi­keuk­sia.

Sa­nan­va­paus sekä us­kon­non ja us­ko­mi­sen va­paus kos­ket­ta­vat toi­si­aan. Sa­nan­va­paus tur­vaa oi­keu­den us­koa ja sa­noit­taa aja­tuk­si­aan us­koon liit­ty­vil­lä kä­sit­teil­lä. Us­kon­non­va­pau­den tu­lee suo­ja­ta sitä, et­tä jo­kai­nen voi pel­kää­mät­tä myös jul­ki­ses­ti ker­toa us­kos­taan.

Laki suo oi­keu­den ker­toa, mitä Raa­mat­tu opet­taa. Myös sel­lai­sia ope­tuk­sia on lupa pi­tää esil­lä, jot­ka ei­vät vält­tä­mät­tä kuu­lu ih­mis­ten enem­mis­tön ar­vo­maa­il­maan. Kris­ti­tyn ker­to­es­sa, mi­ten hän Raa­ma­tun poh­jal­ta us­koo ja ajat­te­lee, hän ei läh­tö­koh­tai­ses­ti syr­ji toi­sia.

Us­kos­ta ker­to­mi­sen haas­teet liit­ty­vät ta­paan il­mais­ta asi­oi­ta. Maal­lis­tu­nut kuu­li­ja ei ai­na ym­mär­rä kris­ti­tyn aja­tus­ta, ei­kä ero­ta sii­nä kah­ta asi­aa. Esi­mer­kik­si ho­mo­sek­su­aa­li­suus on mo­ni­ta­hoi­nen asia, jos­ta kes­kus­tel­ta­es­sa nä­kö­kul­mat poik­ke­a­vat vah­vas­ti toi­sis­taan. Joku kat­soo, et­tä ho­mo­sek­su­aa­li­suut­ta ja sen to­teut­ta­mis­ta ei voi erot­taa toi­sis­taan. Toi­sen mie­les­tä juu­ri näin on teh­tä­vä, Raa­ma­tun ope­tuk­sen pe­rus­teel­la.

Kris­ti­tyn on syy­tä ai­na pu­hua ja opet­taa sä­vyi­säs­ti, kaik­kia ih­mi­siä kun­ni­oit­ta­en. Myös oi­kea asia saat­taa kään­tyä kris­tit­tyä vas­taan, jos hä­nen pu­heen­sa on hyök­kää­vää tai toi­sen ylä­puo­lel­le aset­tu­vaa. Us­kon olen­nai­nen osa on sen ha­vait­se­mi­nen, et­tä meis­tä jo­kai­nen on lan­gen­nut syn­tiin ja tar­vit­see Ju­ma­lan ar­moa pe­las­tu­ak­seen.

Kris­ti­tyn il­mai­sus­ta on hyvä vä­lit­tyä nöy­ryys. Esi­mer­kik­si ho­mo­sek­su­aa­li­suu­des­ta pu­hut­ta­es­sa on oi­kein tuo­da il­mi, et­tä ai­hee­seen si­säl­tyy ki­pua. Kyse on to­del­la va­kau­muk­ses­ta. Us­ko Raa­mat­tuun ja Ju­ma­lan sa­nan auk­to­ri­teet­tiin ei­vät an­na mah­dol­li­suut­ta myö­täil­lä enem­mis­tön mie­li­pi­det­tä, vaik­ka tuo­hon mie­li­pi­tee­seen saat­tai­si ol­la in­hi­mil­li­ses­ti aja­tel­tu­na help­po yh­tyä.

Tä­män vies­ti­mi­nen us­kot­ta­vas­ti ja niin, et­tä kris­ti­tyn kipu nä­kyy, on vai­ke­aa. Näis­sä ti­lan­teis­sa kris­tit­ty kään­tyy­kin usein ru­kouk­sel­la Ju­ma­lan puo­leen, et­tä hän an­tai­si sel­lai­sia sa­no­ja, jot­ka ei­vät louk­kai­si vas­taa­not­ta­jaa, mut­ta aut­tai­si­vat ym­mär­tä­mään, mitä Raa­mat­tu opet­taa.

20.6.2021

Jee­sus sa­noi: "Ei­vät ter­veet tar­vit­se pa­ran­ta­jaa, vaan sai­raat. Men­kää ja tut­ki­kaa, mitä tämä tar­koit­taa: 'Ar­mah­ta­vai­suut­ta minä tah­don, en uh­ri­me­no­ja." Matt. 9:12-13

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies