JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Voi­maa äi­tiy­des­tä

Päivämies
Pääkirjoitukset
8.5.2019 6.17

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302443420190508061700

Syn­ty­vyy­den las­kies­sa ja va­paa­eh­toi­sen lap­set­to­muu­den li­sään­ty­es­sä yhä use­am­pi suo­ma­lai­nen nai­nen ei tule äi­dik­si ei­kä koe äi­tiy­den tuo­mia asi­oi­ta elä­mäs­sään.

äi­tiys voi jää­dä ko­ke­mat­ta muis­ta­kin syis­tä, ei­kä lap­set­to­muus ole ai­na oma va­lin­ta.

äi­tien ja isien uu­pu­mi­nen on nous­sut voi­mak­kaas­ti esil­le per­het­tä kos­ke­vas­sa kes­kus­te­lus­sa. Osal­taan se on ol­lut vai­kut­ta­mas­sa sii­hen, et­tä toi­mi­van neu­vo­la­jär­jes­tel­män ja hy­vien so­si­aa­lie­tuuk­sien Suo­mes­sa syn­ty­vyys on pai­nu­nut 1800-lu­vun näl­kä­vuo­sien ta­sol­le.

On ar­vo­kas­ta, et­tä per­he-elä­män vai­keuk­sis­ta osa­taan pu­hua ja ha­kea nii­hin apua. On­gel­ma­kes­kei­sen per­he­pu­heen kään­tö­puo­le­na on per­he-elä­män ja äi­tiy­den lei­mau­tu­mi­nen it­ses­tään sel­väs­ti ras­kaak­si asi­ak­si ja ura­suun­nit­te­lua hi­das­ta­vak­si taa­kak­si.

On­gel­ma­kes­kei­ses­tä nä­kö­kul­mas­ta kat­sot­tu­na puhe ta­sa­pai­noi­ses­ta per­he-elä­mäs­tä ja äi­tiy­den mu­ka­naan tuo­mas­ta on­nel­li­suu­des­ta voi tun­tua jopa epä­us­kot­ta­val­ta. Voi­ko vau­van hymy ilah­dut­taa, jos taus­tal­la on kat­ko­nai­set yö­u­net ja kor­va­tu­leh­dus­ten kier­re?

Lap­si­per­he­ar­jen su­ju­mi­sen ja van­hem­muu­den tuo­man ilon esil­le nos­ta­mi­seen on he­rät­ty vii­me viik­koi­na. Me­di­at ovat jul­kais­seet haas­tat­te­lu­ja, jois­sa ker­ro­taan van­hem­muu­den mu­ka­naan tuo­mis­ta hy­vis­tä asi­ois­ta, ku­ten mer­ki­tyk­sel­li­syy­den ja on­nen ko­ke­muk­sis­ta.

Nyt on­kin kor­kea ai­ka tuo­da yh­teis­kun­nal­li­seen kes­kus­te­luun per­he-elä­män myön­tei­siä puo­lia. Moni äi­ti ko­kee saa­van­sa per­hees­tä voi­maa ja hy­vin­voin­tia muil­le elä­män osa-alu­eil­le ku­ten työ­e­lä­mään. Iloa ja hy­vää miel­tä tu­lee ar­ki­sis­ta asi­ois­ta: lä­hek­käin olei­lus­ta, yh­tei­sis­tä puu­his­ta ja kes­ki­näi­ses­tä ju­tus­te­lus­ta.

Moni kris­tit­ty nai­nen on ku­van­nut äi­tiy­den lä­hen­tä­neen suh­det­ta Ju­ma­laan. Jo odo­tus ja myö­hem­min lap­sen syn­ty­mä ovat ih­meel­li­siä, Ju­ma­lan luo­mis­työ­hön liit­ty­viä asi­oi­ta. Eri­tyis­tä luot­ta­mus­ta Ju­ma­laan ky­syy lap­sen me­net­tä­mi­nen, joka tu­lee myös esil­le täs­sä leh­des­sä.

Päi­vä­mies toi­voo, et­tä jo­kai­nen äi­ti sai­si elää to­dek­si Sii­o­nin lau­lun sa­nat: Ju­ma­la, lap­sis­sam­me enen­nät ilo­am­me, kir­kas­tat ko­tim­me (SL 138:4). Sa­mal­la äi­dit voi­si­vat va­paas­ti tun­tea iloa, tyy­ty­väi­syyt­tä ja yl­peyt­tä omas­ta per­hees­tään.

Ku­vi­tus­ku­va: Ma­riel­le Raap­pa­na

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 8.5.2019

13.8.2020

Her­ra, sinä olet oi­ke­a­mie­li­nen, oi­ke­at ovat si­nun pää­tök­se­si. Ps. 119:137

Viikon kysymys